Издвоени

Besimi - Sahakyan: Sistemi më i mirë për financat publike, më pak ekonomi informale dhe decentralizim fiskal - përqendrimi në bashkëpunimin e ardhshëm me UNDP

Besimi - Sahakyan: Sistemi më i mirë për financat publike, më pak ekonomi informale dhe decentralizim fiskal - përqendrimi në ba

26 shtator 2020, Shkup - Fokusi i bashkëpunimit të Ministrisë së Financave me Programin e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në periudhën e ardhshme do të jetë përmirësimi i menaxhimit të financave publike në fusha të ndryshme, me theks të veçantë në luftën kundër ekonomisë informale, si dhe mbështetjen e komunave në procesin e decentralizimit fiskal dhe ndërtimit të kapaciteteve në nivelin lokal. Kjo u diskutua në takimin midis Ministrit të Financave Fatmir Besimi dhe Përfaqësueses së Përhershme të UNDP në vendin tonë Narine Sahakyan dhe ekipit të saj. Për kalimin e pasojave nga kriza me Covid, kërkon një qasje holistike në krijimin e masave dhe politikave për veprim, si dhe matjen e performancës së tyre - u theksua në takim.

Бесими – Сахакјан: Подобар систем јавни финансии, помалку сива економија и фискална децентрализација – фокус на идната соработка со УНДП

Бесими – Сахакјан: Подобар систем јавни финансии, помалку сива економија и фискална децентрализација – фокус на идната соработка

26 септември 2020, Скопје - Фокусот на соработката на Министерството за финансии со Развојната програма на Обединетите Нации (УНДП) во следниот период, ќе биде подобрување на управувањето со јавните финансии во разни области, со посебен осврт на борбата против неформалната економија, како и поддршка на општините во процесот на фискална децентрализација и зајакување на капацитетите на локално ниво. Ова беше зборувано на средбата помеѓу министерот за финансии Фатмир Бесими и постојаната претставничка на УНДП во нашата земја Нарине Сахакјан и нејзиниот тим. За надминување на последиците од Ковид-кризата потребно е холистички пристап при креирање мерки и политики за дејствување, како и мерење на перформансот на истите - беше посочено на состанокот.

Besimi – Byrnes: USA - major strategic partner

Besimi – Byrnes: USA - major strategic partner

 “United States of America are one of the most important strategic partners to the Republic of North Macedonia. Excellent political relations between the two countries are to encourage and deepen the economic cooperation in near future. We expect increased level of direct investments from the USA in the coming period, which will provide for job creation for highly educated personnel and export of higher value-added goods”, stated the Minister of Finance, Fatmir Besimi, at todays’ official meeting with the Ambassador of the United States of America, Kate Byrnes, accompanied by the USAID North Macedonia Country Representative, Eric Janowsky. 

Takimi me Besimi - Byrns: SHBA një nga partnerët më të rëndësishëm strategjikë

Средба Бесими - Брнз: САД еден од најзначајните стратешки парнери

 "Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një nga partnerët më të rëndësishëm strategjikë të Republikës së Maqedonisë  së Veriut.  Marrëdhëniet e shkëlqyera politike midis dy vendeve duhet të inkurajojnë bashkëpunim më të thellë ekonomik në të ardhmen e afërt. Ne presim rritje të numrit  të investimeve direkte nga Shtetet e Bashkuara  të Amerikës  në periudhën e ardhshme, të cilat do të krijojnë vende pune për kuadrin  me arsim të lartë dhe eksportin e mallrave me vlerë të shtuar më të lartë "- këto janë mesazhet e dërguara nga Ministri i Financave Fatmir Besimi në takimin zyrtar me Ambasadorеn  e SHBA- ve,  Kate Marie Byrns, e cila ishte e shoqëruar nga Drejtori i USAID në Maqedoninë e Veriut  Eric Janowski.

Средба Бесими - Брнз: САД значаен стратешки партнер

Средба Бесими - Брнз: САД еден од најзначајните стратешки парнери

25 септември 2020 година, Скопје - „Соединетите Американски Државни се еден од најзначајните стратешки партнери на Република Северна Македонија. Одличните политички релации меѓу двете земји треба да поттикнат и попродлабочена економска соработка во блиска иднина. Очекуваме зголемен број на директни инвестиции од САД во следниот период, кои ќе креираат работни места за високо едуциран кадар и извоз на добра со повисока додадена вредност“ - ова се пораките кои министерот за финансии Фатмир Бесими ги упати на денешната официјална средба со амбасадорката на Соединетите Американски Држави, Кејт Мари Брнз, која беше придружувана од раководителот на канцеларијата на УСАИД, Ерик Јановски. 

Besimi - Galloway: United Kingdom's support - key to creating a new, better public financial system in the country

Besimi - Galloway: United Kingdom's support - key to creating a new, better public financial system in the country

24th September 2020, Skopje - The support the United Kingdom provides, is of great importance for the reforms that have been undertaken as regards ​​public finances, such as the new Budget Law, being in the final stage of preparation, which is to be published on the Single National Electronic Register of Regulations of the Republic of North Macedonia in the upcoming period, as well as the integrated information system for public financial management. This pointed out at today's meeting between Minister Of Finance Fatmir Besimi and the British Ambassador to North Macedonia Rachel Galloway.

Besimi-Gallovej: Mbështetja e Mbretërisë së Bashkuar - çelësi për krijimin e një sistemi të ri, më të mirë të financave publike në vend

Besimi-Gallovej: Mbështetja e Mbretërisë së Bashkuar - çelësi për krijimin e një sistemi të ri, më të mirë të financave publike

24 shtator, 2020, Shkup - Mbështetja e Mbretërisë së Bashkuar ka një rëndësi të madhe sa i përket reformave të ndërmarra në pjesën e financave publike, si dhe Ligjit të ri për buxhete i cili është në fazën përfundimtare të përgatitjes dhe në periudhën e vijuese do të jetë në Regjistrin e Vetëm Nacional Elektronik të rregulloreve të Republikës së Maqedonisë së Veriut - RNER, si dhe sistemi i integruar i informacionit për menaxhimin e financave publike. Kjo u theksua në takimin e sotëm, midis ministrit të Financave Fatmir Besimi dhe ambasadores së Mbretërisë së Bashkuar Rejçel Gallovej.

Бесими-Галовеј: Поддршката од Обединетото Кралство - клучна во креирањето на нов подобар систем на јавни финансии во земјава

Бесими-Галовеј: Поддршката од Обединетото Кралство - клучна во креирањето на нов подобар систем на јавни финансии во земјава

24 септември 2020, Скопје - Поддршката на Обединетото Кралство е од големо значење за реформите кои се преземаат во делот на јавните финансии, како новиот Закон за буџети кој е во финална фаза на изработка и во следниот период ќе се најде на Единствениот национален електронски регистар на регулативи на Република Северна Македонија – ЕНЕР, како и интегрираниот информациски систем за управување со јавни финансии. Ова беше посочено на денешната средба помеѓу министерот за финансии Фатмир Бесими и амбасадорката на Обединетото Кралство Рејчел Галовеј.

Besimi: Viti i ardhshëm pritet të jetë një vit i rimëkëmbjes me rritje prej 4.8% të BPV-së

 Besimi: Viti i ardhshëm pritet të jetë një vit i rimëkëmbjes me rritje prej 4.8% të BPV-së

24 shtator 2020, Shkup - Rritja për vitin 2021 fillimisht pritet që të jetë 4.8% të BPV-së, në përputhje me skenarin bazë. Viti vijues pritet të jetë vit i rimëkëmbjes ekonomike edhe pse pika fillestare e rritjes prej 4.8% do të jetë më e ulët se viti i kaluar, tha në një intervistë për Ekonomski Magazin për Alsat-M, ministri i Financave Fatmir Besimi. Ai gjithashtu theksoi se kriza e shkaktuar nga virusi korona  është shumë më e madhe se kriza financiare globale e vitit 2009.

Besimi: Next year is expected to be a year of recovery with 4.8% GDP growth

Besimi: Next year is expected to be a year of recovery with 4.8% GDP growth

24th September 2020, Skopje - Growth in 2021 is initially expected to account for 4.8% of GDP, in line with the baseline scenario. Next year is expected to be a year of economic recovery, although the starting basis for growth of 4.8% will be lower compared to the previous year, Minister of Finance Fatmir Besimi said in an interview for “Economic Magazine" on Alsat M TV. He also underlined that COVID-19 crisis is of much larger scale than the 2009 global financial crisis.

Subscribe to RSS - Издвоени