Повици и објави

Повици и објави

Economic Reform Programme 2020-2022

Public consultation for draft Economic Reform Programme 2020 – 2022

INVITATION FOR PUBLIC CONSULTATION FOR DRAFT ECONOMIC REFORM PROGRAMME 2020 – 2022

We are glad to present you the Chapter 5 Structural Reforms in 2020 - 2022 from the draft Economic Reform Program 2020 – 2022 (ERP 2020), which the Government of the Republic of North Macedonia would submit to the European Commission at 31 Jan. 2020, the latest.

Програма на економски реформи 2020-2022

Консултации за нацрт Програмата за економски реформи 2020 – 2022 година

ПОВИК ДО ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ СТРАНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА НАЦРТ ПРОГРАМАТА ЗА ЕКОНОМСКИ РЕФОРМИ 2020 – 2022 ГОДИНА

Ви го претставуваме поглавјето 5 Структурни реформи во 2020 - 2022 година од нацрт Програмата на економски реформи за 2020 – 2022 година (ПЕР 2020), која Владата на Република Северна Македонија ќе ја достави до Европската комисија до 31 Јануари 2020 година, по усвојување на нејзиниот текст.

Jавен повик за учество во процесот на јавна консултација за документи поврзани со заштита на животна средина и социјални аспекти од спроведување на проектот “Енергетска ефикасност во јавниот сектор“

Министерството за финансии на Република Северна Македонија ја известува заинтересираната јавност дека планира да реализира проект за “Енергетска ефикасност во јавниот сектор”. Финансирањето на овој проект се планира да се обезбеди со средства од Светска Банка, според чии барања во делот на заштита на животната средина и социјалните аспекти, уште во раната фаза на подготовка на проектниот документ и процесот на одобрување, ќе се одржат јавни консултации со засегнатите страни на следните документи:

Наградени ученици на Конкурсот за ученици од основното и средното образование по повод Светскиот ден на штедењето ‒ 31 октомври и Денот на осигурувањето ‒ 1 ноември

Во врска со наведениот конкурс, подолу го објавуваме списокот на наградени ученици, по одделни категории. Добивме голем број трудови и во оваа прилика им благодариме на сите што учествуваа, а на наградените им честитаме. Јавното доделување на наградите ќе се одржи на 9. ноември, 2019 година, во просториите на Министерството за финансии, во 12 часот.  

Subscribe to RSS - Повици и објави