Повици и објави

Повици и објави

ECONOMIC REFORM PROGRAMME 2019 – 2021 SUBMITTED TO EC

Today, 31 Jan 2019 Minister of Finance officially submitted the Economic Reform Programme 2019-2021 to the European Commission.

You can find more information about the Economic Reform Programme and the European Semester Light process in the Reform section.

ПРОГРАМАТА НА ЕКОНОМСКИ РЕФОРМИ 2019 - 2021 ДОСТАВЕНА ДО ЕК

Денес, 31 јануари 2019 година, министерот за финансии официјално ја достави Програмата на економски реформи 2019-2021 до Европската комисија.

Повеќе информации за Програмата и процесот „Поедноставен европски семестар“ има во делот за Реформи.

Economic reform programme 2019-2021

Public consultation for draft Economic Reform Program 2019 – 2021

INVITATION FOR PUBLIC CONSULTATION FOR DRAFT ECONOMIC REFORM PROGRAM 2019 – 2021

We are glad to present you the Structural Reform Priorities from the draft Economic Reform Program 2019 – 2021 (ERP 2019), which the Government of the Republic of Macedonia would submit to the European Commission at 31 Jan. 2019, the latest. Here you can find the text of the draft ERP 2019 Reform Priorities.

Програма на економски реформи 2019-2021

Консултации за нацрт Програмата за економски реформи 2019 – 2021 година

ПОВИК ДО ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ СТРАНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА НАЦРТ ПРОГРАМАТА ЗА ЕКОНОМСКИ РЕФОРМИ 2019 – 2021 ГОДИНА

Ви ја претставуваме нацрт Програмата на економски реформи за 2019 – 2021 година (ПЕР 2019), која Владата на Република Македонија ќе ја достави до Европската комисија до 31 Јануари 2019 година, по усвојување на нејзиниот текст.

ПОВИК ДО ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ СТРАНИ ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА НАЦРТ НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ ИЗМАМА ЗА ЗАШТИТА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2019 - 2022 ГОДИНА

Ви ја претставуваме нацрт Националната стратегија за борба против измама за заштита на финансиските интереси на Европската унија во Република Македонија 2019 - 2022 година.

Цел на Стратегијата е обезбедување ефективна и ефикасна заштита на финансиските интереси на ЕУ и националните финансиски интереси преку подобрување на законската, институционалната и оперативната рамка во превенцијата, откривањето и борбата против неправилностите и измамите при имплементација  на ЕУ фондови.

Subscribe to RSS - Повици и објави