Состојба на системот за внатрешна ревизија

Состојба на внатрешната ревизија на централно ниво

 

2006

2007

2008

2009

2011

2012

 2013

2014

 2015

2016

 2017

 2018

Воспоставени единици за внатрешна ревизија

24

35

46

58

71

73

76

78

84

88

88

88

Внатрешни ревизори

52

68

81

90

120

133

137

142

145

146

144

142

Раководители на единиците за внатрешна ревизија

/

/

27

34

35

44

47

47

51

53

54

55

Извештаи на внатрешната ревизија

142

204

222

252

241

242

226

275

221

207

205

2014

Препораки

1472

1502

1262

1672

1534

2011

1031

1114

1016

1061

1063

1149

Процент на имплементирани препораки

39

44

47

54

53

56

55,5

51

53

36,31

34,2

522

1 За 353 препораки (33,3%) сеуште не е истечен рокот за нивно спроведување

2 Процентот се однесува на спроведени и делумно спроведени препораки

 

Состојба на внатрешната ревизија на централно ниво во 2019 и 2020 година

 

јануари

2019

февруари

2019

март

2019

април

2019

мај

2019

јуни/јули 2019 август 2019 септ. 2019 октом. 2019 ноември 2019 декември 2019 јануари 2020
Воспоставени единици за внатрешна ревизија 88 88 88 88 88 89 89 89 89 89 90 90
Внатрешни ревизори 141 133 133 137 135 135 135 133 131 130 133 135
Раководители на единиците за внатрешна ревизија 54 52 52 52 52 52 52 50 50 50 50 49

 

Состојба на внатрешната ревизија на локално ниво

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013  2014  2015 2016  2017  2018
Воспоставени единици за внатрешна ревизија 0 17 32 40 49 59 64 65 71 71 71 70 71
Внатрешни ревизори 15 27 33 35 44 52 60 64 67 68 69 71 76
Раководители на единиците за внатрешна ревизија / / 15 18 19 18 22 21 18 20 20 21 23

Извештаи на внатрешната ревизија

88 107 134 132 172 176 147 183 163 143 138 154 171
Препораки 455 626 707 815 1033 1355 905 1382 981 966 772 864 1028
Процент на имплементирани препораки 60 68 69 58 72 49 61 65 54 54 50,7 51,6 623

3 Процентот се однесува на спроведени и делумно спроведени препораки

 

Состојба на внатрешната ревизија на локално ниво во 2019 и 2020 година

 

јануари

2019

февруари

2019

март

2019

април

2019

мај

2019

јуни/јули 2019 август 2019 септ. 2019 октом. 2019 ноември 2019 декември 2019 јануари 2019
Воспоставени единици за внатрешна ревизија 71 71 71 71 71 72 72 72 72 72 73 73
Внатрешни ревизори 74 75 75 76 76 76 76 76 76 74 68 68
Раководители на единиците за внатрешна ревизија 22 22 22 22 22 22 22 22 22 20 19 19

Список на сите внатрешни ревизори на централно ниво заклучно со јануари 2020 година

Список на сите внатрешни ревизори на локално ниво заклучно со јануари  2020 година