Проспект - Аукција на 15 - годишни државни обврзници