Известувања - Аукција на 3 - годишни државни обврзници