Известувањa - Аукција на 2 - годишни државни обврзници