Издвоени

Minister of Finance Angelovska: Public financial reform is intensified

Minister of Finance Angelovska: Public financial reform is intensified

16th September 2019, Skopje - Public financial reform is being intensified. The new Organic Budget Law is expected for be finalized by the end of 2019. This was underlined at today's Fourth Dialogue for Public Financial Management Reforms in the Ministry of Finance, chaired by Minister of Finance Nina Angelovska.

MF Angelovska: Reforma e financave publike intensifikohet

MF Angelovska: Reforma e financave publike intensifikohet

16 shtator 2019, Shkup - Reforma e financave publike intensifikohet. Deri në fund të vitit 2019 pritet që të finalizohet Ligji i ri për buxhetet. Kjo u theksua sot në Dialogun e katërt të reformave në menaxhimin e financave publike në Ministrinë e Financave,  kryesuar nga ministrja e Financave Nina Angelovska.

МФ Ангеловска: Реформата на јавните финансии се интензивира

МФ Ангеловска: Реформата на јавните финансии се интензивира

16 септември 2019, Скопје - Реформата на јавните финансии се интензивира. До крајот на 2019 година се очекува да се финализира новиот Закон за буџетите. Ова беше истакнато денес на Четвртиот дијалог за реформи во управувањето со јавните финансии што се одржа во Министерството за финансии, со кој претседаваше министерката за финансии Нина Ангеловска.

Елези: 450 проекти во вкупна вредност од 557 милиони евра реализирани преку ИПА, потребна е одржливост

мф

13 септември 2019 година, Скопје - Автопатот Демир Капија - Смоквица, Смоквица - Гевгелија, Куманово - Миладиновци, железничката пруга Битола - Кременица, рехабилитација на 10 железнички станици, четири пречистителни станици, 110 км канализациска мрежа, опрема за трансфузиологија се само дел од 450-те капитални проекти со вкупна вредност од 557 милиони евра реализирани во рамки на ИПА 1 програмата. Со цел обезбедување одржливост на овие проекти денеска беше одржана Конференција на која експерти од Министерството за финансии пред градоначалниците и директорите на јавните претпријатија објаснуваа за предизвиците во поглед на одржливоста.

135 projects in the total amount of Denar 1.3 billion realized through MISP under the Ministry of Finance   

МФ

10th September 2019, Skopje - Schools, kindergartens, local roads, photovoltaic systems, water treatment plant, and improvement of the irrigation systems are only part of the 135 capital projects in the total amount of Denar 1.3 billion realized through the Municipal Services Improvement Project - MSIP in the rural areas of 78 municipalities throughout the country. Projects have been realized within EU IPA grant, with World Bank support.

Takim Angelovska - Mantovannelli: Banka Botërore vazhdon të jetë patneri ynë besnik në rrugën drejt inovacionit dhe ndryshimeve

Средба Ангеловска - Мантованели: Светска банка продолжува да биде наш верен пријател на патот кон иновации и промени

12 shtator 2019, Shkup - “Ne shohim një partner besnik afatgjatë në Bankën Botërore. Falë tyre fëmijët tanë mësojnë në çerdhe të reja, shkolla, kemi rrugë të reja, ujësjellës. Benefitet ndihen nga të gjithë, nga fermerët deri tek mësuesit dhe punëtorët e kujdesit shëndetësor.

Средба Ангеловска - Мантованели: Светска банка продолжува да биде наш верен пријател на патот кон иновации и промени

Средба Ангеловска - Мантованели: Светска банка продолжува да биде наш верен пријател на патот кон иновации и промени

12 септември 2019 година, Скопје - „Во Светска банка гледаме долгорочен верен партнер. Благодарение на нив нашите деца учат во нови градинки, училишта, имаме нови патишта, водоводи. Бенефитите ги чувствуваат сите од земјоделците до наставниците и здравствените работници. Во изминатите 26 години создадовме верен пријател кој ни помагаше и ќе ни помага на патот кон промената кон која целиме. Затоа заедно ќе продолжиме да работиме со уште позасилено темпо со цел позитивни промени и иновации што ќе придонесе за подобрување на животниот стандард на сите граѓани“. Ова го истакна министерката за финансии Нина Ангеловска на првиот официјален состанок со директорот  на Канцеларијата на Светска банка, Марко Мантованели.

Елези во Собрание: 125 милиони евра од СБ за развојни политики за јавни финансии

Елези во Собрание: 125 милиони евра од СБ за развојни политики за јавни финансии

11 септември 2019 година, Скопје - 125 милиони евра за развојни политики за јавни финансии и конкурентност се обезбедуваат во рамки на новата Рамка за партнерство на Светска банка и Република Северна Македонија за периодот 2019-2023 година, а во рамки на областа Одржлив раст „Подобрување на одржливоста и градење на отпорност на шокови“. Денеска на Собрание заменик министерката, Ширет Елези, го образложи Предлогот Законот за задолжување на Република Северна Македонија кај Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка по Договорот за заем за развојни политики за јавни финансии и конкурентност.

135 projekte janë realizuar në vlerë prej 1.3 miliardë denarë përmes projektit MSIP në kuadër të Ministrisë së Financave

МФ

10 shtator 2019, Shkup - Shkollat, çerdhet, rrugët lokale, sistemet fotovoltaike, filter stacionet për ujë dhe përmirësimi i sistemeve për ujitje janë vetëm një pjesë e 135 projekteve kapitale në vlerë të përgjithshme prej 1.3 miliardë denarë të realizuara përmes Projektit për përmirësimin e shërbimeve komunale MSIP në zonat rurale të 78 komunave në të gjithë vendin.

135 проекти во вкупна вредност од 1,3 милијарди денари реализирани преку проектот МСИП во рамки на Министерството за финансии

МФ

10 септември 2019 година, Скопје - Училишта, градинки, локални патишта, фотоволтаични системи, филтер-станици за вода и подобрување на системите за наводнување се само дел од 135-те капитални проекти во вкупна вредност од 1,3 милијарди денари реализирани преку Проектот за подобрување на општинските услуги - МСИП во руралните средини на 78 општини низ цела држава. Проектите се реализирани во рамки на ЕУ ИПА грант, а со поддршка на Светска банка.

Subscribe to RSS - Издвоени