Издвоени

Средба ПВРСМ Заев и ЗМФ Елези – Јонеску и Аранитаси: ЕБОР се вклучува во нови проекти важни за граѓаните

Средба ПВРСМ Заев и ЗМФ Елези – Јонеску и Аранитаси: ЕБОР се вклучува во нови проекти важни за граѓаните

15 јули 2019, Скопје - Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев, придружуван од заменик министерката за финансии, Ширет Елези, денеска во Министертсвото за финансии се сретнаа со високите претставници на ЕБОР, Анка Јоана Јонеску, актуелна директорка на ЕБОР во нашата држава и Анди Аранитаси, кој од септември годинава, ја презема оваа должност во земјава.

Companies refunded EUR 196 million on the basis of VAT in the first half this year, 20% more compared to last year

Companies refunded EUR 196 million on the basis of VAT in the first half this year, 20% more compared to last year

13 July 2019, Skopje - More than Denar 12 billion or EUR 196 million was injected in the business sector in the first half this year by refunding VAT to the companies on regular basis and in a non-selective manner. According to the Ministry of Finance data, VAT refund to companies is higher by around 20%, or by almost Denar 2 billion, by June this year compared to the same period last year.

Фирмите добија 196 милиони евра поврат на ДДВ во првото полугодие, за 20% повеќе од лани

Фирмите добија 196 милиони евра поврат на ДДВ во првото полугодие, за 20% повеќе од лани

13 јули 2019, Скопје - Преку 12 милијарди денари или 196 милиони евра се инјектирани во стопанството во првата половина од годинава, преку редовен и неселективен поврат на ДДВ кон фирмите. Согласно податоците на Министерството за финансии повратот на ДДВ кон фирмите заклучно јуни е поголем за околу 20% во однос на истиот период лани или за скоро 2 милијарди денари.

133 projekte të infrastrukturës rurale janë realizuar me grant mjete nga IPA

133 projekte të infrastrukturës rurale janë realizuar me grant mjete nga IPA

09 korrik 2019, Shkup - Janë përfunduar të gjitha punët ndërtimore të financuara përmes grantit IPA për infrastrukturën rurale, në kuadër të Projektit për përmirësimin e shërbimeve komunale - MSIP, të zbatuara nga Ministria e Financave. Bëhet fjalë për 133 projekte kapitale të realizuara në 78 komuna në vend, që kanë për qëllim përmirësimin e cilësisë së jetës në zonat rurale dhe zgjidhjen e problemeve të infrastrukturës.

133 projects for rural infrastructure realized with IPA grants

133 projects for rural infrastructure realized with IPA grants

9th July 2019, Skopje - All construction works have been completed, being financed through IPA grant for rural infrastructure, within the Municipal Services Improvement Project - MSIP, implemented by Ministry of Finance. It is a matter of 133 capital projects realized in 78 municipalities in the country, aimed at improving the quality of life in the rural areas and resolving infrastructure issues.

Реализирани се 133 проекти за рурална инфраструктура со грант средства од ИПА

Реализирани се 133 проекти за рурална инфраструктурлизирани со грант средства од ИПА

9 јули 2019, Скопје – Целосно се завршени сите градежни работи финансирани преку ИПА грантот за рурална инфраструктура, во рамки на Проектот за подобрување на општинските услуги - МСИП, кој го спроведува Министерството за финансии. Станува збор за 133 капитални проекти реализирани во 78 општини во земјава, со што ќе се подобри квалитетот на живот во руралните средини и воедно ќе се решат низа  инфраструктурни проблеми.

Elezi: 300 kids will be provided better educational conditions in Zelino under MSIP

Elezi: 300 kids will be provided better educational conditions in Zelino under MSIP

2nd July 2019, Zelino - More than 300 children in Zelino Municipality will be provided better educational conditions, through school reconstruction in Palatica Village, while local population will obtain better infrastructure by reconstructing local road sections Grupcin and Novo Selo. Under the Municipal Services Improvement Project - MSIP, implemented by the Ministry of Finance with World Bank support, Denar 21 million has been allocated to Zelino Municipality, intended for implementing these projects.

Елези:Преку МСИП 300 деца во Желино ќе добијат подобри услови за образование

1

2 јули 2019, Желино - Триста деца во општина Желино ќе добијат подобри услови за образование, преку реконструкција на училиштето во село Палатица, додека локалното население ќе добие подобра инфраструктура преку реконструкција на локалните патни правци Групчин и Ново Село. Со Проектот за подобрување на општинските услуги - МСИП, кој го спроведува Министерството за финансии со поддршка на Светска банка, на општина Желино ѝ се доделени 21 милион денари за спроведување на овие проекти.

Резултати од одржаната аукција на државни хартии од вредност

Резултати од одржаната аукција на државни хартии од вредност

2 јули 2019, Скопје - Нема ново нето задолжување со денешната аукција. Имено, на аукцијата на државни хартии од вредност запишани се 620 милиони денари (10,1 милиони евра), од кои утре ќе се врати ист износ односно 620 милиони денари (10,1 милиони евра) по основ на порано издадени и доспеани за отплата државни хартии од вредност.

Elezi: Përmes MSIP 300 fëmijë nga Zhelina do përfitojnë kushte më të mira në arsim

1

02 korrik 2019, Zhelinë - 300 fëmijë të komunës së Zhelinës do të përfitojnë kushte më të mira në arsim me rikonstruimin e shkollës në fshatin Pallaticë, derisa banorët lokal do përfitojnë infrastrukturë më të mirë përmes rikonstruimit të rrugës lokale që lidhet nga fshati Grupçin dhe Novo Sellë. Përmes Projektit për përmirësimin e shërbimeve komunale -  MSIP, realizuar nga Ministria e Financave me përkrahjen e Bankës Botërore, komunës së Zhelinës i janë ndarë 21 milionë denarë për realizimin e këtyre projekteve.

Subscribe to RSS - Издвоени