Колумни

Преродба во Царината, 29.05.2009

Пред само три години, Царината беше синоним на неуспешната македонска транзиција. Синоним на институција која е неефикасна, корумпирана, со лош квалитет на услугите и непријателски настроена кон бизнисмените и граѓаните.

Ефекти од антикриэните мерки, 22.05.2009

Во насока на ублажување на последиците од светската економска криза, Владата во ноември минатата година го донесе првиот пакет од десетина антикризни мерки.

Борба эа работни места, 15.05.2009

Светската економска криэа во првите неколку месеци од 2009 удри со со сета своја жестина врэ реалниот сектор, претпријатијата и работниците. Ниэ целиот свет се эатвараат стотици претпријатија, илјадници луѓе остануваат беэ работа.

Договорни обврски, 08.05.2009

ЕВН Австрија е несомнено голем и значаен странски инвеститор во Република Македонија, со инвестиција од 202,5 милиони евра за купување на 90% од акциите во ЕСМ. Договорот за купопродажба на акции (ДКА) е потпишан во март 2006 година.

Антикризни мерки, 24.04.2009

Државата ќе го одобрува својот дел од кредитот (50 отсто од секој кредит) во денари, без валутна клаузула.

Порака, 10.04.2009

Независно колкави ќе бидат економскиот раст и приходите (јасно е дека ќе бидат помали од првично предвидените), Владата нема да дозволи буџетскиот дефицит да биде поголем од проектираните 2,8 отсто од БДП.

Фудбалска инвестиција во Карпош, 03.04.2009

УЕФА ќе финансира изградба на голем национален фудбалски тренинг-центар, инвестиција вредна 2,8 милиона евра.

Развојот и елитните, 27.03.2009

Земјите што наспроти отпорите од елитите успеваат да ги реформираат институциите во насока на подобрување на нивниот квалитет, се развиваат побрзо и поуспешно. Економскиот и политички развој зависи од успехот на политичките лидери да се дистанцираат од елитите при креирањето на политиките

Неколку факти, 20.03.2009

Девизните резерви се двојно повисоки од вкупниот потенцијал за трошење во Македонија. Тоа е силен аргумент за сочувување на стабилноста на девизниот курс. Одреден период може платнобилансната нерамнотежа да се покрие, ако е потребно, со користење на девизните резерви, без да се наруши стабилноста на девизниот курс

Децентрализација, 13.03.2009

Следните чекори кон децентрализација мора да бидат во насока на натамошно зајакнување на функционалноста и финансиската независност на општините.Во тие рамки, преносот на надлежностите околу управувањето со градежното земјиште е еден од клучните чекори што мора да се спроведе, по можност од почетокот на 2010 година

Subscribe to RSS - Колумни