Државен секретар

Државен секретар
Јулијана Петановска
телефон: 02/3255-781
е-пошта: julijana.petanovska@finance.gov.mk