Листа на кандидати и освоени бодови од одржаниот испит за финансиски инспектор на 25.10.2019 годин