Програма за реформа на управувањето со јавни финансии 2018-2021

Програма за реформа на управувањето со јавни финансии 2018-2021

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година

Заклучоци од втор дијалог за политиките за управување со јавни финансии

Заклучоци од третиот дијалог за политиките на управување со јавни финансии

Годишeн извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година, за периодот декември 2017 - декември 2018 година 

Годишeн извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година, за периодот декември 2017 - декември 2018 година - АНЕКС 1

Годишeн извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2018 година, за периодот декември 2017 - декември 2018 година - АНЕКС 2

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2019 година

Заклучоци од 4-от дијалог за политиките за управување со јавни финансии

Полугодишeн извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2019 година, за периодот јануари 2019 - јуни 2019 година

Полугодишeн извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2019 година, за периодот јануари 2019 - јуни 2019 година - АНЕКС 1

Полугодишeн извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2019 година, за периодот јануари 2019 - јуни 2019 година - АНЕКС 2

Годишен извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2019 година за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за периодот јануари 2019 година - декември 2019 година

Годишен извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2019 година за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за периодот јануари 2019 година - декември 2019 година - АНЕКС 1

Годишен извештај за следење на спроведувањето на Акцискиот план за 2019 година за Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за периодот јануари 2019 година - декември 2019 година - АНЕКС 2

Акциски план за спроведување на Програмата за реформа на управувањето со јавни финансии за 2020 година