Проектирање и изградба на фотоволтаични соларни системи во рурални општини