Кредитен рејтинг

Кредитна рејтинг агенција Fitch Ratings

Report for the credit rating of Republic of North Macedonia for 2020

Кредитна рејтинг агенција Japan Credit Rating Agency (JCR)