Министерски состанок со Светска банка во МФ за извештајот Системска дијагностика на земјата