Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон

Име и презиме

Назив на звање и работно место кое е систематизирано со постојната систематизација

Телефонски број

e-mail

Сузана Пенева

Државен советник за прашања од меѓународните финансии и хармонизацијата со ЕУ и децентрализираното финансиско управување со ЕУ фондовите 

02/ 3255 - 373

suzana.stoimceva@finance.gov.mk

Виолета Стојановска Петровска

Државен советник за прашања од финансискиот систем

02/ 3255 - 349

violeta.stojanovskapetreska@finance.gov.mk

Лилјана Ѓуровска

Државен советник за прашања од областа на трезорското работење

02/ 3255 - 557

liljana.gjurovska@finance.gov.mk

Мара Срезовска

Државен советник за прашања од областа на трезорското работење

02/ 3255 - 558

mara.srezovska@finance.gov.mk

Невзат Велии

Државен советник за прашања од областа на трезорското работење

02/ 3255 - 587

nevzat.velii@finance.gov.mk

Јордан Трајковски

Државен советник за прашања од економска и макроекономска политика

02/ 3255 -589

jordan.trajkovski@finance.gov.mk

Џелал Рамадани

Државен советник за прашања од областа на стратешкото планирање

02/ 3255 - 352

dzelal.ramadani@finance.gov.mk

Сектор Кабинет на министерот

Ивана Билбиловска

Раководител на сектор Кабинет на министерот

02/ 3255 -335

ivana.bilbilovska@finance.gov.mk

Тања Танеска Лазаревска

Раководител на одделение за работи поврзани со Владата на РМ, Собранието на РМ и другите државни органи и за протокол

02/ 3255 -336

tanja.tanevska-lazarevska@finance.gov.mk

Благица Илова

Виш соработник за работи поврзани со органите на државната власт

02/ 3255 -749

blagica.ilova@finance.gov.mk

Јасмина Петреска

Советник за работи од одбраната и за класифицирани информации

02/ 3255 -655

jasmina.petreska@finance.gov.mk

Гентиана Лимани

Помлад соработник за работи поврзани со органите на државната власт

 

 

Газменд Ејупи

Помлад соработник за работи поврзани со органите на заминик министер

02/ 3255 -472

gazmend.ejupi@finance.gov.mk

Ељмедине Елмази

Помлад соработник за работи непосредно поврзани со заменик министерот

02/ 3255 -649

elmedine.durguti@finance.gov.mk

Ќефсер Демири

Виш соработник за работи непосредно поврзани со министерот и државниот секретар

02/ 3255 -682

kefser.demiri@finance.gov.mk

Ајфер Укшини

Соработник за работи непосредно поврзани со заменикот на министерот

02/ 3255 -449

ajfer.uksini@finance.gov.mk

Наталија Скалова

Помлад соработник за работи непосредно поврзани со министерот и државниот секретар

02/ 3255 -336

natalija.skalova@finance.gov.mk

Жана Шокаровска

Раководител на одделение за преведување, јазична редакција и лекторирање

02/ 3255 -661

zana.sokarovska@finance.gov.mk

Слаѓана Тошиќ

Советник за јазична редакција

02/ 3255 -662

slagjana.tosic@finance.gov.mk

Вања Радмиловиќ Буклеска

Советник - преведувач на англиски јазик

02/ 3255 -663

vanja.radmilovic@finance.gov.mk

Адриана Фејзулаху

Помлад соработник-преведувач на албански јазик

02/ 3255 -754

adriana.fejzulahu@finance.gov.mk

Сектор за буџети и фондови

Аница Иваноска Стрезовски

Помошник раководител на Сектор за буџети и фондови

02/ 3255 -519

anica.ivanoska@finance.gov.mk

Тања Трипунова

Помошник раководител на Сектор за буџети и фондови

02/ 3255 -518

tanja.kostovska@finance.gov.mk

Тоше Пановски

Раководител на одделение за Буџет и буџетска политика

02/ 3255 -520

tose.panovski@finance.gov.mk

Лидија Ѓозинска

Советник за изготвување на Буџет и буџетска политика

02/ 3255 -763

lidija.gjozinska@finance.gov.mk

Ирена Коштревска

Советник за изготвување на Буџет и буџетска политика

02/ 3255 -523

irena.serafimova@finance.gov.mk

Елена Јовановска

Советник за изготвување на Буџет и буџетска политика

02/ 3255 -545

elena.stamenkovska@finance.gov.mk

Кети Илиевска   

Советник за изготвување на Буџет и буџетска политика

02/ 3255 -527

keti.velkova@finance.gov.mk

Оливера Маркоска Ивановски

Советник за изготвување на Буџет и буџетска политика

02/ 3255 -522

olivera.markoska@finance.gov.mk

Александра Алтиевска Ангелиќ

Советник за изготвување на буџети на фондови

02/ 3255 - 548

aleksandra.altievska@finance.gov.mk

Филомена Јованоска

Помлад соработник за изготвување на Буџет и буџетска политика

02/ 3255 -547

filomena.jovanoska@finance.gov.mk

Емилија Сареска

Помлад соработник за изготвување на Буџет и буџетска политика

02/ 3255 -531

emilija.sareska@finance.gov.mk

Наташа Каровчевска

Виш соработник за изготвување на Буџет и буџетска политика

02/ 3255 -550

natasa.kaskarevska@finance.gov.mk

Фестим Алими

Виш соработник за изготвување на буџети на фондови

02/ 3255 -526

festim.alimi@finance.gov.mk

Радмила Сандева-Крстова

Советник за анализа на буџети на единиците на локалната самоуправа

02/ 3255 -536

radmila.sandeva@finance.gov.mk

Александра Петкановска Трпеска

Виш соработник за анализа на буџети на единиците на локалната самоуправа

02/ 3255 -537

aleksandra.petkanovska@finance.gov.mk

Аљмедина Исмаили

Помлад соработник за анализа на буџети на единиците на локалната самоуправа

02/ 3255 -528

almedina.ismaili@finance.gov.mk

Рамизе Бараку

Помлад соработник за анализа на буџети на единиците на локалната самоуправа

02/ 3255 -533

ramize.sulovska@finance.gov.mk

Мартин Новески

Виш соработник за контрола на број на вработени и исплата на плати на буџетски корисници

02/ 3255 -529

martin.noveski@finance.gov.mk

Гордана Цандова

Соработник за контрола на број на вработени и исплата на плати на буџетски корисници

02/ 3255 -556

gordana.candova@finance.gov.mk

Виолета Давчевска

Самостоен референт за контрола на број на вработени и исплата на плати на буџетски корисници

02/ 3255 -540

violeta.davcevska@finance.gov.mk

Цвета Ѓурчиновска

Самостоен референт за контрола на број на вработени и исплата на плати на буџетски корисници

02/ 3255 -542

cveta.gjurcinovska@finance.gov.mk

Исак Синани

Раководител на одделение за анализи

02/ 3255 -554

isak.sinani@finance.gov.mk

Тони Станојков

Виш соработник за анализи на приходи и расходи

02/ 3255- 553

toni.stanojkov@finance.gov.mk

Весна Крпачовска

Раководител на одделение за јавни претпријатија и агенции

02/ 3255 -550

vesna.krpacovska@finance.gov.mk

Андриана Матлиоска

Виш соработник за следење на состојба на финансиско работење на  јавни претпријатија и агенции

02/ 3255 -751

andriana.matlioska@finance.gov.mk

Осман Скендери

Помлад соработник за следење на состојба на финансиско работење на јавни претпријатија и агенции

02/ 3255 -551

osman.skenderi@finance.gov.mk

Тони Станојков

Виш соработник за анализи на приходи и расходи

02/ 3255- 553

toni.stanojkov@finance.gov.mk

Сектор за внатрешна ревизија

Виктор Ѓорчев

Раководител на Сектор за внатрешна ревизија

02/ 3255 -508

viktor.gjorcev@finance.gov.mk

Наташа Радеска Крстевска

Помошник раководител на сектор за внатрешна ревизија

02/ 3255 -363

natasa.radeska-krstevska@finance.gov.mk

Анде Ѓурчиновски

Раководител на Одделението за внатрешна ревизија на Министерството за финансии

02/ 3255 -513

ande.gjurcinovski@finance.gov.mk

Дијана Гијевска

Советник - внатрешен ревизор на Министерството за финансии

02/ 3255 -758

dijana.gijevska@finance.gov.mk

Тоше Венков

Советник - внатрешен ревизор на обука во Министерството за финансии

02/ 3255 -512

tose.venkov@finance.gov.mk

Бесар Дехари

Советник - внатрешен ревизор на обука на ЕУ - ИПА фондовите

02/ 3255 -514

besar.dehari@finance.gov.mk

Сектор за второстепена управна постапка, управни спорови и наплата на побарувања

Даниела Атанасова

 

Раководител на Сектор за второстепена управна постапка, управни спорови и наплата на побарувања

02/ 3255 -435

daniela.atanasova@finance.gov.mk

Милица Неделковска Србиноска

Помошник раководител на сектор за второстепена управна постапка и управни спорови

02/ 3255 -418

milica.nedelkovska@finance.gov.mk

Андреј Ангеловски

Раководител на одделение за второстепена управна постапка од областа на централните даноци

02/ 3255 -446

andrej.angelovski@finance.gov.mk

Пера Ацковска

Помлад соработник за постапување по жалби од областа на централните даноци

02/ 3255 -448

pera.ackovska@finance.gov.mk

Осман Шеху

Самостоен референт за архивско работење

 

 

Филип Гризо

Соработник за постапување по жалби од областа на царините

02/ 3255 -452

filip.grizo@finance.gov.mk

Бесмаљ Шефити

Помлад соработник за постапување по жалби од областа на царините

02/ 3255 -786

besmal.sefiti@finance.gov.mk

Виолета Заевска

Самостоен референт за архивско работење

02/ 3255 -626

violeta.zaevska@finance.gov.mk

Маја Трпковска

Советник за постапување по жалби од областа на локалните даноци

02/ 3255 -458

maja.trpkovska@finance.gov.mk

Ивана Костадиноска

Соработник за постапување по жалби од областа на локалните даноци

02/ 3255 -440

ivana.kostadinoska@finance.gov.mk

Кристина Бошкова

Референт за административно - технички работи

02/ 3255 -646

kristina.boskova@finance.gov.mk

Ангелчо Ристов

Помлад соработник за второстепена управна постапка од областа на локалните даноци

02/ 3255 -453

angelco.ristov@finance.gov.mk

Маја Јовановиќ

Помлад соработник за второстепена управна постапка од областа на локалните даноци

02/ 3255 -461

maja.jovanovik@finance.gov.mk

Цвета Чешуровска Нестороска

Виш соработник за второстепена управна постапка од областа на локалните даноци

02/ 3255 -460

cveta.cesurovska@finance.gov.mk

Надица Страчков

Самостоен референт за административно - технички работи

02/ 3255 -446

nadica.strackov@finance.gov.mk

Виолета Петреска Тодоровска

Раководител на одделение за странска помош и наплата на побарувања

02/ 3255 -467

violeta.petreska-todorovska@finance.gov.mk

Елена Петровска

Советник за следење на наплата на побарувања

02/ 3255 -473

elena.petrovska@finance.gov.mk

Маја Купенкова

Самостоен референт за административно - технички работи

02/ 3255 -474

maja.kupenkova@finance.gov.mk

Џемиље Мехмед

Самостоен референт за административно - технички работи

02/ 3255 -475

dzemile.mehmed@finance.gov.mk

Венко Пипиџаноски

Советник за управување со побарувања

02/ 3255 -477

venko.pipidzanoski@finance.gov.mk

Благе Стефановски

Виш соработник за странска помош и за следење на наплата на побарувања

02/ 3255 -478

blage.stefanovski@finance.gov.mk

Емире Јусуфи

Помлад соработник за управување со побарувања

02/ 3255 -479

emire.abdulahi@finance.gov.mk

Огнен Манчевски

Виш соработник за управување со побарувања

02/ 3255 -480

ognen.mancevski@finance.gov.mk

Сектор за јавни приходи и даночна и царинска политика

Сузана Стојмироска

Помошник раководител на Сектор за јавни приходи и даночна и царинска политика

02/ 3255 -300

suzana.stojmiroska@finance.gov.mk

Зоран Глигоров

Помошник раководител на Сектор за јавни приходи и даночна и царинска политика

02/ 3255 -484

zoran.gligorov@finance.gov.mk

Данаил Каров

Помошник раководител на Сектор за јавни приходи и даночна и царинска политика

02/ 3255-647

daniela.tosev@finance.gov.mk

Душка Костовска Јаковчевска

Раководител на одделение за даночна политика

02/ 3255 -486

dusica.jakovcevska@finance.gov.mk

Едис Рамчиловиќ

Советник за системот на персоналниот данок на доход и меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување

02/ 3255 -497

edis.ramcilovic@finance.gov.mk

Наталија Кожовска

Советник за системот на персоналниот данок на доход и меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување

02/ 3255 -753

natalija.kozovska@hotmail.com

Зорица Јосифоска Мерџаноска

Виш соработник за даночна политика од областа на директните даноци

02/ 3255 -307

zorica.josifoska@finance.gov.mk

Елена Стојаноска

Виш соработник за даночна политика од областа на директните даноци

02/ 3255 -428

elena.stojanoska@finance.gov.mk

Анастасија Силигунис

Помлад соработник за системот на персоналениот данок на доход и меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување

02/ 3255 -507

anastasija.siligunis@finance.gov.mk

Илвије Касами

Помлад соработник за даночна политика од областа на директните даноци

02/ 3255 -775

ilvije.kasami@finance.gov.mk

Ирена Василеска Шалевиќ

Раководител на одделение за други јавни приходи и даночна постапка

02/ 3255 -793

irena.vasileska-salevic@finance.gov.mk

Марина Димоска

Раководител на одделение за политика од областа на акцизите

02/ 3255 -488

marina.dimoska@finance.gov.mk

Даниела Савеска

Советник за политика од областа на акцизите

02/ 3255 -447

daniela.mukoska@finance.gov.mk

Елена Стојмановска Тортевска

Советник за данок на додадена вредност

02/ 3255 -496

elena.stojmanovska@finance.gov.mk

Русе Коцевски

Советник за данок на додадена вредност

02/ 3255 -489

ruse.kocevski@finance.gov.mk

Нимет Ајдини

Виш соработник за индиректни даноци

02/ 3255 -358

nimet.ajdini@finance.gov.mk

Елена Поп Кочова

Помлад соработник за други јавни приходи и даночна постапка

02/ 3255 -492

elena.popkocova@finance.gov.mk

Горан Мојаноски

Виш соработник за индиректни даноци

02/ 3255 -538

goran.mojanoski@finance.gov.mk

Роберт Николовски

Помлад соработник за индиректни даноци

02/ 3255 -675

robert.nikolovski@finance.gov.mk

Елизабета Тодорова Васевска

Советник за царински систем и царинска политика

02/ 3255 -

elizabeta.todorova-vasevska@finance.gov.mk

Љатифе Елмази

Помлад соработник за политика од областа на акцизите

02/ 3255 -491

latife.elmazi@finance.gov.mk

Анета Димитровска

Советник за други јавни приходи и даночна постапка

02/ 3255 -493

aneta.dimitrovska@finance.gov.mk

Дејан Николовски

Советник за политика од областа на акцизите

02/ 3255 -757

dejan.nnikolovski@finance.gov.mk

Златко Спировски

Советник за царинска тарифа, потекло и вредност

02/ 3255 -500

zlatko.spiroski@finance.gov.mk

Анита Ивановска

Соработник за царинска политика

02/ 3255 -499

anita.ivanovska@finance.gov.mk

Борис Панзов

Соработник за политика од областа на акцизите

02/ 3255 -744

boris.panzov@finance.gov.mk

Маринела Стефановска Петровска

Советник за други јавни приходи и даночна постапка

02/ 3255 -752

marinela.stefanovska@finance.gov.mk

Бурим Бафтиари

Помлад соработник за царински постапки и нетарифни мерки

02/ 3255 -501

burim.baftiari@finance.gov.mk

Ивана Ужевска

Помлад соработник за други јавни приходи и даночна постапка

02/ 3255 -381

ivana.uzevska@finance.gov.mk

Јордан Симонов

Раководител на одделение за проекции и анализи

02/ 3255 -504

jordan.simonov@finance.gov.mk

Марјан Алексовски

Советник за проекции и анализи

02/ 3255-505

marjan.aleksovski@finance.gov.mk

Јанинка Стаменковска

Виш соработник за политика од областа на акцизите

02/ 3255 -506

janinka.kostovska@finance.gov.mk

Даниела Дамјаноска

Виш Соработник за политика од областа на акцизите

02/ 3255 -607

daniela.damjanoska@finance.gov.mk

Сектор за информатика

Деан Настовски

Помошник раководител на Сектор за информатика

02/ 3255 -319

dean.nastovski@finance.gov.mk

Дина Младеновска

Раководител на одделение за информатика-апликативен менаџмент

02/ 3255 -320

dina.mladenovska@finance.gov.mk

Глигорчо Радински

Виш соработник за информатика-апликативна документација

02/ 3255 -323

gligorco.radinski@finance.gov.mk

Милена Бошкоска Клисароски

Помлад соработник за информатика-апликативна документација

02/ 3255 -651

milena.boskoska-klisaroski@finance.gov.mk

Сашо Богоев

Самостоен референт за системска администрација

02/ 3255 -327

saso.bogoev@finance.gov.mk

Домника Јосифоска Станковиќ

Раководител на одделение за информатика-ИТ инфраструктура

02/ 3255 -328

domnika.josifoska-stankovic@finance.gov.mk

Марија Китанска Цветковска

Советник за ИТ инфраструктура - систем администратор

02/ 3255 -329

marija.kitanska@finance.gov.mk

Жана Чурлиновска

Помлад соработник за мрежна администрација и ИТ сигурност

02/ 3255 -318

zana.curlinovska@finance.gov.mk

Лариса Јордановска

Виш соработник за информатика-апликативна документација

02/ 3255 -322

larisa.jordanovska@finance.gov.mk

Слободан Јаневски

Виш соработник за ИТ инфраструктура - систем администратор

02/ 3255 -331

slobodan.janevski@finance.gov.mk

Сектор за јавна внатрешна финансиска контрола

Трајко Спасовски

Раководител на сектор за јавна внатрешна финансиска контрола

02/ 3255 -337

trajko.spasovski@finance.gov.mk

Мите Митевски

Раководител на одделение за хармонизација на внатрешната ревизија

02/ 3255 -511

mite.mitevski@finance.gov.mk

Енвер Зибери

Советник за хармонизација на внатрешната ревизија во субјектите на централната власт и во единиците на локалната самоуправа

02/ 3255 -346

enver.ziberi@finance.gov.mk

Андриана Степаноска

Советник за хармонизација на финансиското управување

02/ 3255 -340

andriana.stepanoska@finance.gov.mk

Аритиа Мајнова

Советник за хармонизација на финансиската контрола

02/ 3255 -343

aritia.tutarkova@finance.gov.mk

Јетмир Зибери

Помлад соработник за хармонизација на внатрешната ревизија во субјектите на централната власт и во единиците на локалната самоуправа

02/ 3255 -341

jetmir.ziberi@finance.gov.mk

Нада Ачевска

Раководител на одделение за хармонизација на финансиското управување и контрола

02/ 3255-344

nada.acevska@finance.gov.mk

Гордана Ѓорѓиевска

Помлад соработник за хармонизација на финансиското управување

02/ 3255 -345

gordana.atanasova@finance.gov.mk

Марија Апостоловска

Помлад соработник за хармонизација на финансиското управување

02/ 3255 -741

marija.nikolovska@finance.gov.mk

Фатон Рамадани

Помлад соработник за хармонизација на финансиското управување

02/ 3255-771

daniela.tosev@finance.gov.mk

Гзим Кадрији

Помлад соработник за хармонизација на финансиската контрола

02/ 3255 -347

gzim.kadriji@finance.gov.mk

Лилјана Цветаноска

Помлад соработник за хармонизација на финансиската контрола

02/ 3255 -348

liljana.cvetanoska@finance.gov.mk

Сектор за макроекономска политика

Ѓоко Ѓорѓески

Помошник раководител на Сектор за макроекономска политика за анализа на реален и надворешен сектор

02/ 3255 -599

gjoko.gjorgjeski@finance.gov.mk

Весна Цветанова

Помошник раководител на Сектор за макроекономска политика за анализа на монетарен и финансиски сектор

02/ 3255 -590

vesna.cvetanova@finance.gov.mk

Неџати Куртиши

Раководител на одделение за макроекономски модели и проекции

02/ 3255 -595

nedzati.kurtisi@finance.gov.mk

Ангела Васовска Шахпаска

Виш соработник за макроекономски модели и проекции во областа на реален и надворешен сектор

02/ 3255 -432

angela.vasovska@finance.gov.mk

Ана Николова

Виш соработник за макроекономски модели и проекции за фискален сектор, пазар на труд и социјален сектор

02/ 3255 -591

ana.nikolova@finance.gov.mk

Кирил Симеоновски

Помлад соработник за макроекономски модели и проекции во областа на фискалниот сектор, пазарот на труд и социјалниот сектор

02/ 3255 -592

kiril.simeonovski@finance.gov.mk

Сања Киковска Георгиевска

Раководител на одделение за анализа на реален и финансиски сектор

02/ 3255 -593

sanja.kikovska@finance.gov.mk

Копринка Сапунова

Советник за анализа на монетарен и финансиски сектор

02/ 3255 -594

koprinka.sapunova@finance.gov.mk

Ален Калач

Помлад соработник за координација на економски политики и реформи во областа на реалниот сектор

02/ 3255-561

alen.kalac@finance.gov.mk

Александра Велкова

Помлад соработник за анализа на реален и надворешен сектор

02/ 3255 -597

aleksandra.velkova@finance.gov.mk

Ирена Рашовиќ

Помлад соработник за анализа на реален и надворешен сектор

02/ 3255 -597

irena.paneva@finance.gov.mk

Александра Иваноска

Виш соработник за координација на економски политики и реформи со посебен акцент на социјалниот сектор

02/ 3255 -535

aleksandra.ivanoska@finance.gov.mk

Виктор Лазароски

Советник за координација на економски политики и реформи со посебен акцент на социјалниот сектор

02/ 3255 -653

viktor.lazaroski@finance.gov.mk

Десанка Здравковска

Виш соработник за анализа на финансиски и монетарен сектор

02/ 3255 -759

desanka.sterjovska@finance.gov.mk

Игор Димитровски

Виш соработник за сметководствени работи

02/ 3255 -787

igor.dimitrovski@finance.gov.mk

Сектор за меѓународни финансиски односи  и управување со јавниот долг

Дејан Николовски

Раководител на сектор за меѓународни финансиски односи и управување со јавен долг

02/ 3255 -411

dejan.nikolovski@finance.gov.mk

Андрија Алексоски

Помошник раководител на Секторот од областа на меѓународните финансиски односи и Европска Унија

02/ 3255 -412

andrija.aleksoski@finance.gov.mk

Кристина Павловска

Помошник раководител на Секторот од областа на меѓународните финансиски односи и Европска Унија

02/ 3255 -413

kristina.pavlovska@finance.gov.mk

Сања Манасијевиќ Манчева

Помошник раководител на Секторот од областа на  управувањето со јавниот долг

02/ 3255 -430

sanja.manasijevic-manceva@finance.gov.mk

Ана Наневска

Раководител на одделение за ИПА И НПАА

02/ 3255 -415

ana.veljanovska@finance.gov.mk

Тања Колева

Виш соработник за заследење на ИПА проекти

02/ 3255 -417

tanja.boskova@finance.gov.mk

Елена Велјаноска

Виш соработник за задолжување на носители на јавен долг и управување со вишокот на средства на единствената трезорска сметка

02/ 3255 -414

elena.ristovska-veljanoska@finance.gov.mk

Тања Боболинска

Помлад соработник за координација на НПАА

02/ 3255 -639

tanja.bobolinska@finance.gov.mk

Ивана Стојкоска

Соработник за спроведување на ИПА проекти

02/ 3255 -444

ivana.popovska@finance.gov.mk

Ленче Божиноска

Раководител на одделение за билатерална и европска финансиска соработка

02/ 3255 -420

lence.bozinoska@finance.gov.mk

Драгана Мицевска

Советник за мултилатерална финансиска соработка и други развојни мултилатерални финансиски институции

02/ 3255 -419

dragana.micevska@finance.gov.mk

Ана Димитриевска

Виш соработник за мултилатерална финансиска соработка и координација

02/ 3255 -421

ana.dimitrievska@finance.gov.mk

Ана Тодоровска

Раководител на одделение за задолжување и инвестирање

02/ 3255 -424

ana.todorovska@finance.gov.mk

Билјана Крушаровска

Советник за задолжување на носители на јавен долг

02/ 3255 -423

biljana.krusarovska@finance.gov.mk

Елена Љубиќ

Советник за билатерална и европска финансиска соработка

02/ 3255 -428

elena.ljubic@finance.gov.mk

Рената Давиткова Панчева

Раководител на одделение за евиденција, следење и сервисирање на обврските по јавниот долг

02/ 3255 -426

renata.davitkova-panceva@finance.gov.mk

Миодраг Богдановиќ

Советник за евиденција на јавниот долг, следење и сервисирање на обврските на носителите на јавниот долг

02/ 3255 -427

miodrag.bogdanovic@finance.gov.mk

Милена Стоилевска

Помлад соработник за евиденција на јавниот долг, следење и сервисирање на обврските на носителите на јавниот долг

02/ 3255 -602

milena.stoilevska@finance.gov.mk

Алев Сулејман

Советник за анализа на ризиците на портфолиото на јавниот долг

02/ 3255 -782

alev.sulejman@finance.gov.mk

Соња Стевановиќ

Помлад соработник за спроведување на ИПА проекти

02/ 3255 -429

sonja.kraljeva@finance.gov.mk

Анета Дудеска

Виш соработник за политика на управување со јавниот долг и анализа на ризиците на портфолиото на јавниот долг

02/ 3255 -596

aneta.acevska@finance.gov.mk

Ресмије Алиу

Советник за политика на управување со јавниот долг

02/ 3255 -433

resmije.aljiu@finance.gov.mk

Сектор за правни  работи

Татјана Васева

Раководител на сектор за правни  работи

02/ 3255 -746

tatjana.vaseva@finance.gov.mk

Елизабета Калачоска

Помошник раководител на сектор за набавки и општи работи

02/ 3255 -436

elizabeta.kalacovska@finance.gov.mk

Марија Митевска

Раководител на одделение за нормативно-правни и административни работи и судски постапки

02/ 3255 -620

marija.mitevska@finance.gov.mk

Ангелина Јакимовска

Советник за нормативно-правни работи

02/ 3255 -442

angelina.taneska@finance.gov.mk

Ѓорѓи Стојкоски

Советник за постапување по правни средства во жалбени постапки и судски спорови

02/ 3255 -443

gjorgji.stojkoski@finance.gov.mk

Марија Лазарова

Виш соработник за нормативно правни работи

02/ 3255 -552

marija.lazarova@finance.gov.mk

Марија Хаџи-Василева Белевска

Соработник за постапување по правни средства во жалбени постапки и судски спорови

02/ 3255 -623

marija.hadzi-vasileva@finance.gov.mk

Мишко Велјанов

Самостоен референт координатор на писарница

02/ 3255 -481

misko.veljanov@finance.gov.mk

Нада Дишкова Димчевска

Референт - писар

02/ 3255 -644

nada.diskova-dimcevska@finance.gov.mk

Фиданка Црнгарова

Референт - писар

02/ 3255 -643

fidanka.crngarova@finance.gov.mk

Катерина Стојановска

Референт - писар

02/ 3255 -794

katerina.stojanovska@finance.gov.mk

Благица Мишевска

Помлад референт - писар

02/ 3255 -580

blagica.misevska@finance.gov.mk

Ирена Крстевска

Помлад референт за електронска евиденција на предмети во писарницата

 

irena.krstevska@finance.gov.mk

Лилијана Стојановска

Раководител на Одделение за  слободен пристап до информации од јавен карактер

02/ 3255 -624

lilijana.stojanovska@finance.gov.mk

Билјана Алексиќ

Советник за постапување по барања за слободен пристап до информации од јавен карактер

02/ 3255 -640

biljana.aleksik@finance.gov.mk

Даниела Ангелова

Самостоен референт за упатување на странки до надлежно лице

02/ 3255 -

 

Даниела Јанкова

Раководител на одделението за набавки

02/ 3255 -628

daniela.jankova@finance.gov.mk

Панче Чоневски

Советник за јавни набавки

02/ 3255 -631

pance.conevski@finance.gov.mk

Рената Николоска

Виш соработник за јавни набавки

02/ 3255 -560

renata.zdravkoska@finance.gov.mk

Валентина Никодиноска

Помлад соработник за јавни набавки

02/ 3255 -635

valentina.nikodinoska@finance.gov.mk

Мариа Анѓелеска

Виш соработник за јавни набавки

02/ 3255 -369

maria.angeleska@finance.gov.mk

Петрина Мале

Соработник за јавни набавки

02/ 3255 -633

petrina.papa@finance.gov.mk

Даниела Донова Ризов

Помлад соработник за преведување на документи од областа на јавни набавки

02/ 3255 -637

daniela.donova@finance.gov.mk

Билент Мустафоски

Раководител на одделение за општи работи

02/ 3255 -629

bilent.mustafoski@finance.gov.mk

Урим Абдуљи

Соработник за општи работи

02/ 3255-380

urim.abduli@finance.gov.mk

Наталија Насковска

Помлад соработник за општи работи

02/ 3230-034

natalija.naskovska@finance.gov.mk

Илија Накевски

Помлад соработник за општи работи

02/ 3255 -445

ilija.nakevski@finance.gov.mk

Живко Димовски

Координатор на достава-курир

02/ 3255 -641

 

Катерина Кајсторовска

Хигиеничар

02/ 3255 -

 

Зоки Лазаровски

ВКВ работник за одржување на опремата

02/ 3255 -640

 

Зоран Ѓорѓиевски

Возач

02/ 3255 -640

 

Драгомир Урошевиќ

Возач

02/ 3255 -

 

Јован Јованов

Работник на приемен пулт

02/ 3255 -300

 

Мишко Трајковски

Работник на приемен пулт

02/ 3255-300

 

Мартин Малин

Работник на приемен пулт

 

 

Орце Ристовски

Советник за следење и функционално одржување на системот за управување со зградата - БМС

02/ 3255 -740

orce.ristovski@finance.gov.mk

Зоран Велјановски

Соработник за следење и функционално одржување на системот за управување со зградата - БМС

02/ 3255 -739

zoran.veljanovski@finance.gov.mk

Екрем Салих

Самостоен референт за тековно, техничко и функционално одржување на системот за управување со зградата - БМС

02/ 3255 -515

ekrem.salih@finance.gov.mk

Драган Стојчевски

КВ работник за одржување на опремата

02/ 3255 -740

 

Сашо Димовски

КВ работник за одржување на опремата

02/ 3255 -740

 

Габриел Стојмиров

Работник за извршување на помошни работи

02/ 3255 -332

gabriel.stojmirov@finance.gov.mk

Верица Стоилова

Раководител на одделение за управување со човечки ресурси

02/ 3255 -619

verica.stoilova@finance.gov.mk

Александра Лулкоска

Виш соработник за стручно оспособување и усовршување и оценување

02/ 3255 -760

aleksandra.lulkoska@finance.gov.mk

Кимет Куртиши

Виш соработник за стручно оспособување и усовршување и оценување

02/ 3255 -634

kimet.kurtisi@finance.gov.mk

Елена Оранска

Помлад соработник за права  од работен однос

02/ 3255 -611

elena.oranska@finance.gov.mk

Сектор за трезор

Бари Исени

Помошник раководител на Сектор за трезор

02/ 3255 -581

bari.iseni@finance.gov.mk

Јулијана Петановска

Помошник раководител на Сектор за трезор

02/ 3255 -559

julijana.petanovska@finance.gov.mk

Билјана Миноска

Помошник раководител на Сектор за трезор

02/ 3255 -585

biljana.minoska@finance.gov.mk

Маја Димитриевска

Советник за одобрување на финансиски планови и водење на регистар на буџетски корисници

02/ 3255 -562

maja.dimitrievska@finance.gov.mk

Предраг Васојевиќ

Советник за одобрување на финансиски планови и водење на регистар на буџетски корисници

02/ 3255 -563

predrag.vasojevic@finance.gov.mk

Миљазим Демиров

Помлад соработник за одобрување на финансиски планови и водење на регистар на буџетски корисници

 

 

Владо Делевски

Раководител на одделение за проектирање и управување со ликвидност

02/ 3255 -566

vlado.delevski@finance.gov.mk

Кристина Сотировска

Советник за изготвување на проекции и нивна анализа

02/ 3255 -615

kristina.sotirovska@finance.gov.mk

Сања Доревска

Советник за извршување на буџетите

02/ 3255 -569

sanja.dorevska@finance.gov.mk

Менсур Јусуфи

Виш соработник за изготвување на проекции

02/ 3255 -580

mensur.jusufi@finance.gov.mk

Весна Тасевска

Самостоен референт за исплата на буџетски корисници

02/ 3255 - 571

vesna.tasevska@finance.gov.mk

Марга Голчевска

Самостоен референт за исплата на буџетски корисници

02/ 3255 -485

marga.golcevska@finance.gov.mk

Снежана Павловска

Самостоен референт за исплата на фондови

02/ 3255 -573

snezana.pavlovska@finance.gov.mk

Анита Јовановска Крстева

Помлад референт за исплата на буџетски корисници, фондови и  единици на локална самоуправа

02/ 3255 -574

anita.jovanovska-krsteva@finance.gov.mk

Снежана Пауновска

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Скопје

02/ 3255 -763

snezana.paunovska@finance.gov.mk

Ивана Кочоска  

Раководител на одделение за следење на наплата на јавните приходи

02/ 3255 -608

ivana.bojovska@finance.gov.mk

Мимоза Манева Пупулиева

Советник за следење на јавните приходи на Буџетот на РМ и единиците на локалната самоуправа

02/ 3255 -576

mimoza.populieva@finance.gov.mk

Елена Кузманова

Виш соработник за следење на јавните приходи на Буџетот на РМ и единиците на локалната самоуправа

02/ 3255 -743

elena.serafimova@finance.gov.mk

Јове Јакимовски

Помлад соработник за следење  на јавните приходи на Буџетот на РМ и единиците на локалната самоуправа

032/ 386-461

 

Арјете Адили

Помлад соработник за следење на јавните приходи на Буџетот на РМ и единиците на локалната самоуправа

02/ 3255 -356

arjete.adili@finance.gov.mk

Емилија Вељановска

Советник за прием и обработка на документација во трезорски канцеларии

02/ 3255 -579

emilija.veljanovska@finance.gov.mk

Лидија Палчевска

Самостоен референт за сметководствени работи

02/ 3255 -584

lidija.palcevska@finance.gov.mk

Ана Гравчева

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Скопје

02/ 3255 -762

ana.gravceva@finance.gov.mk

Бранко Димчевски

Виш соработник за статистички извештаи и анализи

02/ 3255 -586

branko.dimchevski@finance.gov.mk

Викторија Христовска

Советник за статистички извештаи и анализа

02/ 3255 -742

viktorija.hristovska@finance.gov.mk

Билјана Китрозоска

Советник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Охрид

046/ 253-463

biljana.kitrozoska@finance.gov.mk

Ѓорѓи Панов

Советник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Струмица

034/ 346-135

 

Лиле Аризанова

Советник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Гевгелија

034/ 215-390

 

Руждија Османоски

Советник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Дебар

046/ 835-108

 

Аделина Зеќири

Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Битола

047/ 237-080

adelina.zekiri@finance.gov.mk

Викторија Петковска

Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Куманово

031/ 413-222

 

Елизабета Серафимова

Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Струмица

034/ 346-135

 

Мирјета Лимани

Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Тетово

044/ 337-840

mirjeta.limani@finance.gov.mk

Наташа Апостолова

Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Охрид

046/ 253-463

 

Нурхан Дурак

Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Дебар

046/ 835-108

 

Сабир Рушити

Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Тетово

044/ 337-840

 

Биљана Стаматова

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Битола

047/ 237-080

 

Миланчо Величковски

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Куманово

031/ 413-222

 

Соња Ѓорѓиевска

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Скопје

02/ 3230-034

 

Татјана Сапрунова Петревска

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Скопје

02/ 3230-034

tatjana.sapunova-petrevska@finance.gov.mk

Христина Николова Јорданова

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Скопје

02/ 3230-034

hristina.nikolova-jordanova@finance.gov.mk

Дојчин Матевски

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Скопје

 

 

Аница Тасевска

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Прилеп

048/ 423-891

 

Вељан Спировски

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Битола

047/ 237-080

 

Емилија Гроздановска

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Куманово

031/ 413-222

 

Катерина Петрова

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Кавадарци

043/ 411-789

 

Анка Тренчевска

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Кочани

 

 

Рада Калчиноска

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Кичево

045/ 225-821

 

Рада Крстевска

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Гостивар

042/ 212-910

 

Слободанка Дишлиевска

Виш референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Струга

046/ 782-289

 

Штефанка Гоциевска

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Струмица

 

 

Сектор за управување со средствата од инструментот за претпристапна помош – ИПА

Александра Симјаноска

Раководител на сектор за управување со средствата од инструментот за претпристапна помош - ИПА

02/ 3255 -302

aleksandra.simjanoska@finance.gov.mk

Тања Жежова

Помошник  раководител на сектор за управување со средствата од инструментот за претпристапна помош - ИПА

02/ 3255 -308

tanja.beginova@finance.gov.mk

Александра Наковска

Раководител на одделение Национален фонд

02/ 3255 -303

aleksandra.nakovska@finance.gov.mk

Мартин Катиќ

Помлад соработник за финансиска контрола

02/ 3255 -534

martin.katic@finance.gov.mk

Едмир Камбери

Помлад соработник за финансиска контрола

02/ 3255-770

edmir.kamberi@finance.gov.mk

Маријана Стојаноска Мирчевска

Советник-финансиски менаџер

02/ 3255 -312

marijana.stojanoska-mircevska@finance.gov.mk

Александар Тошев

Советник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА

02/ 3255 -310

aleksandar.tosev@finance.gov.mk

Владо Караманолевски

Раководител на одделение за поддршка на националниот координатор за авторизација

02/ 3255 -309

vlado.karamanolevski@finance.gov.mk

Елизабета Манушева Апостоловски

Советник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА

02/ 3255 -311

elizabeta.manuseva-apostolovski@finance.gov.mk

Персантина Цветковска

Советник за сметководствени работи на фондовите на ЕУ

02/ 3255 -315

persantina.cvetkovska@finance.gov.mk

Радица Илиева Јаневска

Советник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА

02/ 3255 -313

radica.ilieva@finance.gov.mk

Димитар Штериов

Соработник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА

02/ 3255 -468

dimitar.steriov@finance.gov.mk

Сабина Идризи

Помлад соработник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА

02/ 3255 -

sabina.idrizi@finance.gov.mk

Сектор за финансиска инспекција во јавниот сектор и координација на борба против измама на ЕУ средствата

Фатмир Адеми

Раководител на сектор за финансиска инспекција во јавниот сектор и координација на борба против измама на ЕУ средствата – главен инспектор

02/ 3255 -301

fatmir.ademi@finance.gov.mk

Татјана Трајковска

Помошник раководител на Сектор за финансиска инспекција во јавниот сектор и координација на борба против измама на ЕУ средствата – помошник главен инспектор

02/ 3255 - 482

tatjana.trajkovska@finance.gov.mk

Весна Стојиљковиќ

Советник – инспектор за финансиска инспекција на корисниците на средства од Буџетот на Република Македонија, фондовите, агенциите и другите институции основани со закон или од страна на државата

02/ 3255 - 509

vesna.stojiljkovic@finance.gov.mk

Николина Алексовска

Советник – инспектор за финансиска инспекција на општините, Градот Скопје, јавните претпријатија, јавните установи и другите правни лица кои се основани од општините или Градот Скопје

02/ 3255 -342

nikolina.aleksovska@finance.gov.mk

Нехат Топојани

Виш соработник - Помлад инспектор за финансиска инспекција на субјекти од јавен сектор на централно ниво

02/ 3255 -440

nehat.topojani@finance.gov.mk

Роберт Иваноски

Виш соработник - Помлад инспектор за финансиска инспекција на субјекти од јавен сектор на локално ниво

02/ 3255 -769

robert.ivanoski@finance.gov.mk

Дивна Најдовска

Раководител на одделение за координација на борба против измама на ЕУ средствата (АФКОС)

02/ 3255 -469

divna.najdovska@finance.gov.mk

Нина Маџоска

Соработник за координација на борба против измама на ЕУ средствата

02/ 3255 -598

nina.madjovska@finance.gov.mk

Сектор за финансиски прашања

Душко Тасев

Раководител на Секторот за финансиски прашања

02/ 3255 -654

dusko.tasev@finance.gov.mk

Елена Заркова

Советник за сметководствени работи

02/ 3255 -788

elena.zarkova@finance.gov.mk

Синиша Спасиќ

Виш соработник за сметководствени работи

02/ 3255 -305

sinisa.spasik@finance.gov.mk

Златко Наумовски

Самостоен референт-ликвидатор

02/ 3255 -645

zlatko.naumovski@finance.gov.mk

Тони Стојчевиќ

Виш соработник за буџетско работење

02/ 3255 -617

toni.stojcevic@finance.gov.mk

Ѓултен Бекир

Помлад референт - сметководител

02/ 3255 -325

gjulten.bekir@finance.gov.mk

Елизабет Атанасоска

Самостоен референт - контер -билансист

02/ 3255 -658

elizabet.atanasoska@finance.gov.mk

Даниела Младеновска

Помлад соработник за ex-ante финансиска контрола

02/ 3255 -747

daniela.mladenovska@finance.gov.mk

Зоран Марковски

Виш референт - економ

02/ 3255 -334

zoran.markovski@finance.gov.mk

Светлана Ангелковска 

Самостоен референт за сметководствени работи  и плаќање

02/ 3255 -627

svetlana.angelkovska@finance.gov.mk

Марина Јовеска Блажеска

Раководител на одделение за буџетска координација

02/ 3255 -777

marina.joveska@finance.gov.mk

Виолета Тошевска

Советник за буџетска аналитика

02/ 3255-636

violeta.tosevska@finance.gov.mk

Наталија Стоимова

Раководител на одделение за буџетска контрола

02/ 3255 -659

natalija.stoimova@finance.gov.mk

Бојан Јанчевски

Советник -ex post финансиска контрола

02/ 3255 -401

bojan.jancevski@finance.gov.mk

Марија Манева Прнаркова

Виш соработник за контрола на буџетското работење

02/ 3255 -616

marija.maneva@finance.gov.mk

Сектор за финансиски систем

Ленче Тагасовска

Раководител на сектор за финансиски систем

02/ 3255 -350

lence.tagasovska@finance.gov.mk

Дијана Дамјаноска

Помлад соработник за банкарски институции

02/ 3255 -782

dijana.damjanoska@finance.gov.mk

Иван Недев

Советник за небанкарски институции

02/ 3255 -370

ivan.nedev@finance.gov.mk

Славица Милошеска

Самостоен референт за водење евиденции за банкарските и небанкарските институции

02/ 3255 -353

slavica.miloseska@finance.gov.mk

Аница Васовиќ

Раководител на одделение за пазар на капитал

02/ 3255 -354

anica.vasovic@finance.gov.mk

Орнела Трајкоска - Пендевска

Советник за работа со хартии од вредност и инвестициски фондови

02/ 3255 -355

ornela.trajkoska@finance.gov.mk

Елена Вељановска 

Помлад соработник за небанкарски институции

02/ 3255 -317

elena.veljanovska@finance.gov.mk

Афија Равманоска

Помлад соработник за работа со пазар на капитал

02/ 3255 -339

afija.ravmanoska@finance.gov.mk

Теодора Гацоска

Помлад соработник за работа со пазар на капитал

02/ 3255-774

teodora.gacoska@finance.gov.mk

Александра Димовска

Раководител на одделение за сметководствен систем, платен промет и ревизија

02/ 3255 -357

aleksandra.dimovska@finance.gov.mk

Бобан Стојаноски

Помлад соработник за сметководствен систем, платен промет

02/ 3255 -549

boban.stojanoski@finance.gov.mk

Викторија Митевска

Помлад соработник  за системот на игри на среќа и за забавните игри

02/ 3255 -750

viktorija.mitevska@finance.gov.mk

Зејније Елмази

Помлад соработник за ревизија

02/ 3255 -372

zejnie.elmazi@finance.gov.mk

Марина Станојкова Арсовски

Советник за сметководствен систем, платен промет и ревизија

02/ 3255 -359

marina.stanojkova@finance.gov.mk

Бисера Јарчевска

Советник за системот на осигурување со анализа

02/ 3255 -361

bisera.jakovcevska@finance.gov.mk

Симона Томчевска

Помлад соработник за системот на осигурување   со анализа

02/ 3255 -362

simona.tomcevska@finance.gov.mk

Оливера Савинова Стојанова

Раководител на одделение за игри на среќа и за забавните игри

02/ 3255 -365

olivera.savinovastojanova@finance.gov.mk

Марија Гогаровска Марковска

Советник за системот на игри на среќа и за забавните игри

02/ 3255 -364

marija.gogarovska@finance.gov.mk

Софка Дугалиќ

Советник за системот на игри на среќа и за забавните игри

02/ 3255 -368

sofka.inadeska@finance.gov.mk

Наташа Младеновска Пирковска

Помлад соработник за системот на игри на среќа и за забавните игри

02/ 3255 -441

natasa.mladenovska@finance.gov.mk

Соња Цветановски

Советник за банкарски институции

02/ 3255 -367

sonja.angelovska@finance.gov.mk

Ивана Ѓорѓиевска

Виш соработник  за системот на игри на среќа и за забавните игри

02/ 3255 -765

ivana.jovic@finance.gov.mk

Сектор за централно финансирање и склучување на договори

Радица Коцева

Раководител на сектор за централно финансирање и склучување на договори

02/ 3255 -374

radica.koceva@finance.gov.mk

Емилија Ивчевиќ Величковска

Советник за информатика

02/ 3255 -377

emilija.ivcevic-velickovska@finance.gov.mk

Весна Алексоска

Советник за нерегуларности и управување со ризик

02/ 3255 -383

vesna.kocovska@finance.gov.mk

Бојана Анѓелковска

Соработник за децентрализирано  спроведување на проекти финансирани од ИПА

02/ 3255 -756

bojana.angelkovska@finance.gov.mk

Маја Митевска

Советник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА за  договори за услуги, грантови, твининг

02/ 3255 -387

maja.mitevska@finance.gov.mk

Муарем Азизи

Соработник за контрола на квалитетот

02/ 3255 -384

muarem.azizi@finance.gov.mk

Горан Ивановски

Самостоен референт за информатика

02/ 3255 -389

goran.ivanovski@finance.gov.mk

Ана Лампевска

Советник за децентрализирано финансиско спроведување на проектите финансирани од ИПА

02/ 3255 -471

ana.lampevska@finance.gov.mk

Далибор Пешевски

Соработник за децентрализирано финансиско спроведување на проектите финансирани од ИПА

02/ 3255 -766

dalibor.pesevski@finance.gov.mk

Симона Јосифоска

Советник за децентрализирано финансиско спроведување на проектите финансирани од ИПА

02/ 3255 -388

simona.josifoska@finance.gov.mk

Александра Кукинска

Советник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА за договори за услуги, набавки, грантови, твининг

02/ 3255 -394

aleksandra.kukinska@finance.gov.mk

Мирјана Стојановска

Советник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА за договори за услуги, набавки, грантови, твининг

02/ 3255 -395

mirjana.stojanovska@finance.gov.mk

Тони Јакимовски

Советник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА за договори за услуги, набавки со договори за градежни работи

02/ 3255 -396

toni.jakimovski@finance.gov.mk

Златко Гичевски

Советник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА за договори за услуги, набавки со договори за машински работи

02/ 3255 -397

zlatko.gicevski@finance.gov.mk

Елена Зафировска

Соработник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА

02/ 3255-102

elena.zafirovska@finance.gov.mk

Марин Младеновски

Помлад соработник за децентрализирано  спроведување на проекти финансирани од ИПА

 

marin.mladenovski@finance.gov.mk

Билјана Филиповска Копевска

Советник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА за  договори за услуги, набавки, грантови, твининг

02/ 3255 -399

biljana.kopevska@finance.gov.mk

Ана Чешуровска

Советник за контрола на квалитетот

02/ 3255 -382

ana.cesurovska@finance.gov.mk

Верица Ѓурѓовска

Соработник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА

02/ 3255 -402

verica.ristovska@finance.gov.mk

Низамедин Шабан

Помлад соработник за децентрализирано  спроведување на проекти финансирани од ИПА

02/ 3255-638

nizamedin.saban@finance.gov.mk

Татјана Калиновчиќ Трајковска

Раководител на одделение за следење на програми

02/ 3255 -482

tatjana.kalinovcic@finance.gov.mk

Сања Наумовска

Советник за следење на имплементацијата на проекти, договори за услуги, набавки поврзани со договорите за градежни работи

02/ 3255 -316

sanja.naumovska@finance.gov.mk

Билјана Димовска

Советник за следење на програми за договорите за услуги/набавки/грантови/твининг

02/ 3255 -400

biljana.dimovska@finance.gov.mk

Ивана Лампевска

Помлад соработник за следење на програми за договори за градежни работи и договори за услуги/набавки поврзани со договорите за градежни работи

02/ 3255 -410

ivana.lampevska@finance.gov.mk

Благица Атанасова

Соработник за следење на програми за договорите за услуги/набавки/грантови/твининг

02/ 3255 -408

blagica.atanasova@finance.gov.mk

Наиљ Исуфи

Соработник за следење на програми за договорите за услуги/набавки/грантови/твининг

02/ 3255 -502

nail.isufi@finance.gov.mk

Aлександар Божиков

Помлад соработник за следење на програми за договорите за услуги/набавки/грантови/твининг со посебен акцент на секторот образование

02/ 3255 -510

aleksandar.bozikov@finance.gov.mk

Фросина Бајлозова

Виш соработник за следење на програми за договорите за услуги/набавки/грантови/твининг

02/ 3255 -407

bajlozova@finance.gov.mk

Бобан Паунов

Раководител на одделение за финансиски работи

02/ 3255 -304

boban.paunov@finance.gov.mk

Ана Тунеска

Помлад соработник за следење на програми за договори за градежни работи и договори за услуги/набавки поврзани со договорите за градежни работи

02/ 3255 -622

ana.tuneska@finance.gov.mk

Елена Ристоманов

Помлад соработник за следење на програми за договорите за услуги/ набавки/ грантови/ твининг со посебен акцент на секторот образование

02/ 3255 -414

elena.veljanovska@finance.gov.mk

Иљир Умери

Виш соработник за контрола на квалитетот

02/ 3255 -409

ilir.umeri@finance.gov.mk

Самостојно одделение за стратешко планирање

Станика Филипова

Советник за планирање на секторски програми  на министерството

02/ 3255 -555

stanika.filipova@finance.gov.mk

Оперативна програма за развој на човечки ресурси - ОПРЧР

Емилија Митевска

Советник за следење на договорите во рамки на ОПРЧР

02/ 3255 -403

emilija.mitevska@ finance.gov.mk

Анета Иванова

Советник за контрола на квалитетот

02/ 3255 -792

aneta.ivanova@finance.gov.mk

Ана Арсовска

Советник за финансиска имплементација на ОПРЧР 

02/ 3255 -785

ana.arsovska@finance.gov.mk

Кате Тодоровска Наумческа

Советник за ЕУ јавни набавки и за склучување на договори во рамки на ОПРЧР

02/ 3255 -791

kate.todorovska@finance.gov.mk

Владимир Илиевски

Виш соработник за следење на договорите во рамки на ОПРЧР

02/ 3255 -791

vladimir.ilievski@finance.gov.mk

Дејан Огненоски

Соработник за финансиска имплементација на ОПРЧР

02/ 3255 -625

dejan.ognenoski@finance.gov.mk

Драгана Заревска

Соработник за финансиска имплементација на ОПРЧР

02/ 3255 -431

dragana.zarevska@finance.gov.mk

Александра Стојановска

Помлад соработник за ЕУ јавни набавки за склучување на договори во рамки на ОПРЧР

02/ 3255-391

aleksandra.stojanovska@finance.gov.mk

Марија Димановска

Помлад соработник за контрола на квалитетот

02/ 3255-464

marija.dimanovska@finance.gov.mk

Проектна единица за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст-Детска градинка

Елеонора Анѓелеска

Директор

 

eleonora.angeleska@finance.gov.mk

Ирена Илиевска

Воспитувач

 

 

Горица Коцевска

Садомијач / сервер

 

 

Мица Стојмановска

Воспитувач

 

 

Билјана Симовска

Дипломиран Психолог

 

 

Наташа Јовановска

Неговател

 

 

Светлана Рајковска

Неговател

 

 

Славица Секуловска

Неговател

 

 

Снеже Симоновска

Неговател

 

 

 

Управа за имотно правни работи

Сектор за нормативно-имотно правни и облигациони работи

Валентина Димитровска

Раководител на сектор за нормативно имотно-правни и облигациони работи

02/ 3255 -676

valentina.dimitrovska@finance.gov.mk

Магдалена Бабановска Талески

Советник за облигациони и  имотно-правни прашања

02/ 3255 -678

magdalena.babanovska@finance.gov.mk

Марина Стаматовска

Помошник раководител на Сектор за нормативно имотно-правни и облигациони работи

02/ 3255 -679

marina.stamatovska@finance.gov.mk

Менка Хаџи Николова

Раководител на одделение за облигациони работи и прашања поврзани со имотно правни побарувања на граѓани на РМ во странство

02/ 3255 -677

menka.hadzi - nikolova@finance.gov.mk

Софија Ганзовска Кочовска

Советник за нормативно правни работи

02/ 3255 -681

sofija.ganzovska@finance.gov.mk

Љандонита Мустафи

Помлад соработник за нормативно правни работи

 

landonita.mustafi@finance.gov.mk

Сектор за управна постапка

Нада Маневска

Раководител на сектор за управна постапка

02/ 3255 -683

nada.manevska@finance.gov.mk

Авуше Маца

Помошник раководител на сектор за управна постапка

02/ 3255 -684

avuse.maca@finance.gov.mk

Ирена Јованоски

Советник за координација и контрола на одделенијата за првостепена управна постапка

02/ 3255 -686

aleksandar.stepanoska@finance.gov.mk

Јован Велковски

Самостоен референт - Координатор на геометрите

02/ 3255 -687

jovan.velkovski@finance.gov.mk

Милорад Анастасов                    

Советник за едукација и оперативна обработка на податоци

02/ 3255 -680

milorad.anastasov@finance.gov.mk

Перица Симјаноски

Помлад соработник за едукација и оперативна обработка на податоци

02/ 3255 -685

perica.simjanoski@finance.gov.mk

Буњамин Шабановиќ

Самостоен референт за информатика

02/ 3255 -673

bunjamin.sabanovic@finance.gov.mk

Валентина Весковска

Самостоен референт - Технички секретар на директорот

02/ 3255 -669

valentina.veskoska@finance.gov.mk

Мартин Лазаревски

Самостоен референт за административно технички работи

02/ 3255 -652

martin.lazarevski@finance.gov.mk

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Берово

Калинка Станоевска

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

033/470-698

kalinka.stanoevska@finance.gov.mk

Драган Мустачки                               

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

dragan.mustacki@finance.gov.mk

Билјана Каракашева                     

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

biljana.karakaseva@finance.gov.mk

Жаклина Кржовска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

zaklin.krzovska@finance.gov.mk

Дамјан Аврамски

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

damjan.avramski@finance.gov.mk

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Битола

Пеце Печипајковски                     

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

047/237-070

pece.pecipajkovski@finance.gov.mk

Жанета Марковска

Советник за првостепена управна постапка

 

zaneta.markovska@finance.gov.mk

Драги Марковски

Советник за првостепена управна постапка

 

dragan.markovski@finance.gov.mk

Ерол Куртевски
 

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

erol.kurtevski@finance.gov.mk

Ангелина Ангелевска - Илиевска                     

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

angelina.angelevska-ilievska@finance.gov.mk

Софија Аџиева

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

sofija.adzieva@finance.gov.mk

Илина Стефановска

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

ilina.stefanovska@finance.gov.mk

Зоран Булаковски

Самостоен референт - геометар за Битола и Демир Хисар

 

zoran.bulakovski@finance.gov.mk

Драган Соклев

Виш референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

dragan.soklev@finance.gov.mk

Љупчо Илиевски

Чувар

 

 

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Валандово

Емилија Тодорова
 

Помлад соработник за првостепена управна постапка

034/382-285

emilija.suntova@finance.gov.mk

Ружица Стошевска

Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

ruzica.stosevska@finance.gov.mk

Соња Бојкова                                  

Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

sonja.bojkova@finance.gov.mk

Снежана Атанасова

Помлад референт за административно -технички работи

 

snezana.atanasova@finance.gov.mk

Светлана Алексовска

Курир

 

 

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Велес

Пандорка Настова

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

043/222-096

pandorka.nastova@finance.gov.mk

Сандра Димовска

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

sandra.dimovska@finance.gov.mk

Лидија Тасева Бочварова
 

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

 

Маре Оцевска Саздова

Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

mare.ocevska@finance.gov.mk

Снежана Финаева

Самостоен референт - геометар

 

snezana.finaeva@finance.gov.mk

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Виница

Билјана Ристова

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

033/363-287

biljana.ristova@finance.gov.mk

Слободанка Глигорова                   

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

slobodanka.gligorova@finance.gov.mk

Дарко Јангелов

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

darko.jangelov@finance.gov.mk

Роберт Ефтимов

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

robert.eftimov@finance.gov.mk

Марина Стоименовска  

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

marina.stoimenovska@finance.gov.mk

Драги Стојанов

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

dragi.stojanov@finance.gov.mk

Биљана Захариева

Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

biljana.zaharieva@finance.gov.mk

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Гевгелија

Снежана Поп Дамкова

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

034/215-390

snezana.popdamkova@finance.gov.mk

Никола Анчев

Советник за првостепена управна постапка

 

nikola.ancev@finance.gov.mk

Митко Андонов

Советник за првостепена управна постапка

 

mitko.andonov@finance.gov.mk

Зуица Караколева

Помлад соработник за првостепена управна  постапка

 

zuica.karakoleva@finance.gov.mk

Надежда Узунчева

Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

nadezda.uzunceva@finance.gov.mk

Ѓорги Андонов

Виш референт - геометар за Гевгелија и Валандово

 

gjorce.andonov@finance.gov.mk

Силвана Франгова

Референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

silvana.frangova@finance.gov.mk

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Гостивар

Васко Петревски

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

042/217-054

vasko.petrevski@finance.gov.mk

Соња Аврамовска 

Советник за првостепена управна постапка

 

sonja.avramovska@finance.gov.mk

Лирије Рахмани

Советник за првостепена управна постапка

 

lirije.rahmani@finance.gov.mk

Розета Петровска

Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

rozeta.petrovska@finance.gov.mk

Ирена Петреска

Виш референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

irena.petreska@finance.gov.mk

Едит Јусуфи

Помлад референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

edit.jusufi@finance.gov.mk

Оливер Трпески

Помлад референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

oliver.trpeski@finance.gov.mk

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Дебар

Фадил Имеровски                                  

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

046/831-577

fadil.imerovski@finance.gov.mk

Бејан Реџепи

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

 

Сузана Јосифовска

Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

suzana.josifovska@finance.gov.mk

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Делчево

Зоран Сирачевски                          

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

033/412-142

zoran.siracevski@finance.gov.mk

Биљана Стојковска
 

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

 

Мара Маневска

Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

mara.manevska@finance.gov.mk

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Демир Хисар

Тоде Милошовски

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

047/275-911

tode.milosovski@finance.gov.mk

Ѓока Василевски

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

gjoka.vasilevski@finance.gov.mk

Жан Лозановски

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

zan.lozanovski@finance.gov.mk

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Кавадарци

Марија Јордановска

Советник за првостепена управна постапка

 

marija.jordanovska@finance.gov.mk

Надица Стефанова

Советник за првостепена управна постапка

043/418-836

nadica.stefanovska@finance.gov.mk

Павле Лукоски
 

Советник за првостепена управна постапка

 

pavle.lukoski@finance.gov.mk

Емилија Петровска                        

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

emilija.petrovska@finance.gov.mk

Зоран Костов

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

zoran.kostov@finance.gov.mk

Гордана Стојанова

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

gordana.stojanova@finance.gov.mk

Љубинка Иванова

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

ljubinka.ivanova@finance.gov.mk

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Кичево

Миле Дејаноски

Советник за првостепена управна постапка

045/220-263

mile.dejanoski@finance.gov.mk

Наташа Ололоска Николаевска

Советник за првостепена управна постапка

 

natasa.ololoska.nikolaevska@finance.gov.mk

Дејан Наќески                           

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

dejan.nakeski@finance.gov.mk

Шпреса  Асани
 

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

spresa.asani@finance.gov.mk

Илир Лимани

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

ilir.limani@finance.gov.mk

Њомза Зендели
 

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

njomza.zendeli@finance.gov.mk

Александар Кацески

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

aleksandar.kaceski@finance.gov.mk

Сузана Петреска

Самостоен референт за   канцелариско, архивско и благајничко работење

 

suzana.petreska@finance.gov.mk

Гордана Коруноска

Самостоен референт - геометар за Кичево и Македонски Брод

 

gordana.korunoska@finance.gov.mk

Шпетиме Ахмеди

Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

spetime.ahmedi@finance.gov.mk

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Кочани

Александра Дојчинова

Советник за првостепена управна постапка

033/271-055

aleksandra.dojcinova@finance.gov.mk

Јасминка Паунова 

Советник за првостепена управна постапка

 

jasminka.paunova@finance.gov.mk

Бојана Ананиева
 

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

bojana.ananieva@finance.gov.mk

Владимир Ананиев

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

vladimir.ananiev@finance.gov.mk

Симона Симоновска
 

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

 

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Кратово

Југослав Николовски

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

031/481-469

jugoslav.nikolovski@finance.gov.mk

Даниела Тодосова                          

Соработник за првостепена управна постапка

 

daniela.todosova@finance.gov.mk

Елидија Ампева

Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

elidija.ampeva@finance.gov.mk

Божана Стефанова

Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

bozana.stefanova@finance.gov.mk

Валентина Стојчевска
 

Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

irina.projkoska@finance.gov.mk

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Крива Паланка

Андреја Станојковски

Советник за првостепена управна постапка

031/375-008

andreja.stanojkovski@finance.gov.mk

Ненад Стојановски                          

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

nenad.stojanovski@finance.gov.mk

Дарко Георгиевски                        

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

darko.georgievski@finance.gov.mk

Верка Младеновска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

verka.mladenovska@finance.gov.mk

Снежана Стојановска

Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

snezana.stojanovska@finance.gov.mk

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Крушево

Аница Стојаноска 

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

048/477-090

anica.stojanoska@finance.gov.mk

Лила Николоска

Советник за првостепена управна постапка

 

lila.nikoloska@finance.gov.mk

Родна Филипоска

Помлад референт за административно - технички работи

 

rodna.filiposka@finance.gov.mk

Наташа Димоска

Хигиеничар

 

 

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Куманово

Перко Марковски

Советник за првостепена управна постапка

031/426-423

perko.markovska@finance.gov.mk

Слаѓана Лазаревска

Советник за првостепена управна постапка

 

slagjana.lazarevska@finance.gov.mk

Ирена Тасевска                                      

Советник за првостепена управна постапка

 

irena.tasevska@finance.gov.mk

Ласте Стојчевски

Самостоен референт-геометар за Куманово, Крива Паланка и Кратово

 

laste.stojcevski@finance.gov.mk

Рамадан Адеми

Самостоен референт за  канцелариско, архивско и благајничко работење

 

ramadan.ademi@finance.gov.mk

Далибор Краљевски

Умножувач (фотокопирант)

 

 

Обрад Васиљевски

Чувар

 

 

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Македонски Брод

Валентина Ѓурческа                           

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

045/275-791

valentina.gjurceska@finance.gov.mk

Ненад Новески                                  

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

nenad.noveski@finance.gov.mk

Марјан Крстески                             

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

marjan.krsteski@finance.gov.mk

Маја Златеска
 

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

 

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Неготино

Марика Лазова

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

043/371-160    043/363-019

marika.lazova@finance.gov.mk

Никола Петров

Советник за првостепена управна постапка

 

nikola.petrov@finance.gov.mk

Стојче Ристов

Помлад референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

 

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Охрид

Живка Ангелоска

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

046/264-830

milorad.anastasov@finance.gov.mk

Спасе Лечоски                               

Советник за првостепена управна постапка

046/266-569

spase.lecoski@finance.gov.mk

Драган Кузмановски

Советник за првостепена управна постапка

 

dragan.kuzmanovski@finance.gov.mk

Милена Гиновска
 

Советник за првостепена управна постапка

 

milena.petreska@finance.gov.mk

Мирјана Андрееска                      

Советник за првостепена управна постапка

 

mirjana.andreeska@finance.gov.mk

Дрита  Исоска

Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

drita.isoska@finance.gov.mk

Тања Иваноска

Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

tanja.ivanoska@finance.gov.mk

Јасмина Топличанин Ѓоршеска

Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

jasmina.toplicanin-gorseska@finance.gov.mk

Ангеле Пумпалоски

Помлад референт-доставувач

 

 

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Прилеп

Зоран Бојовски

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

048/425-553

zoran.bojovski@finance.gov.mk

Каролина  Шукуроска

Советник за првостепена управна постапка

 

karolina.sukurovska@finance.gov.mk

Иван Ристески

Советник за првостепена управна постапка

 

ivan.risteski@finance.gov.mk

Гордана Секулоска  Крстевска                                            

Советник за првостепена управна постапка

 

gordana.sekuloska.krstevska@finance.gov.mk

Александра Стевческа  Крстеска                               

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

aleksandra.stevceska-krsteska@finance.gov.mk

Кети Спиркоска

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

keti.spirkoska@finance.gov.mk

Филип Петкоски                             

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

filip.petkoski@finance.gov.mk

Мартина Китаноска

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

martina.kitanoska@finance.gov.mk

Јасмина Самак

Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

jasmina.samak@finance.gov.mk

Цане Кузманоски

Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

cane.kuzmanoski@finance.gov.mk

Блага Илиоска

Курир

 

 

Мирјана Талевска

Курир

 

 

Тони Ангелески

Курир

 

 

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Пробиштип

Ленче Алексова

Советник за првостепена управна постапка

032-484-489

lence.aleksova@finance.gov.mk

Владо Симонов                             

Советник за првостепена управна постапка

 

vlado.simonov@finance.gov.mk

Дарко Герасимовски                        

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

darko.gerasimovski@finance.gov.mk

Павлина Јосифова

Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

 

Звезда Томевска

Помлад референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

zvezda.tomevska@finance.gov.mk

Иванка Петкова

Хигиеничар

 

 

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Радовиш

Верче Трајанова

Помлад соработник за првостепена управна постапка

032/635-067

verce.vasileva@finance.gov.mk

Јован Лукаров

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

jovan.lukarov@finance.gov.mk

Славица Ристеска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

slavica.risteska@finance.gov.mk

Славица Пулева

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

slavica.puleva@finance.gov.mk

Иле К'нев

Самостоен референт - геометар

 

ile.knev@finance.gov.mk

Коце Николов

Курир

 

 

Рада Пецева

Курир

 

 

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Ресен

Марина Думовска                                                            

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

047/454-895

marina.dumovska@finance.gov.mk

Цветанка Ѓоргиевска

Советник за првостепена управна постапка

 

cvetanka.gjorgjievska@finance.gov.mk

Ивана Гегараковска

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

ivana.gegarakovska@finance.gov.mk

Бурим Асани

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

burim.asani@finance.gov.mk

Никола Митревски

Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

 

Веселинка Ефтимовска

Умножувач (фотокопирант)

 

 

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Свети Николе

Дарко Јованчев

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

032/440-717

darko.jovancev@finance.gov.mk

Јадранка Јаневска

Советник за првостепена управна постапка

032/440-905

jadranka.janevska@finance.gov.mk

Јордан Илиевски                             

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

jordan.ilievski@finance.gov.mk

Слаѓана Тасева                                  

Помлад референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

slagjana.taseva@finance.gov.mk

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Струга

Идриз Жута

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

046/782-268

idriz.zuta@finance.gov.mk

Андрија Мечкароски                       

Советник за првостепена управна постапка

 

andrija.meckaroski@finance.gov.mk

Драги Чакар                                      

Советник за првостепена управна постапка

 

dragi.cakar@finance.gov.mk

Фиснике Истрефи Ценка

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

fisnik.istrefi-cenka@finance.gov.mk

Зоран Ашталкоски

Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

zoran.astalkoski@finance.gov.mk

Јелица Чадовска

Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

jelica.cadovska@finance.gov.mk

Сузана Бахтијароска

Референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

suzana.bahtijaroska@finance.gov.mk

Бафтијар Елмази

Помлад референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

baftijar.elmazi@finance.gov.mk

Роберт Абазоски

Помлад референт - геометар

 

robert.abazoski@finance.gov.mk

Марија Танаскоска

Помлад референт за административно - технички работи

 

marija.tanaskoska@finance.gov.mk

Биљана Ангеловска

Хигиеничар

 

 

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Струмица

Дајанчо Ефтимов

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

034/321-543

dajanco.eftimov@finance.gov.mk

Благој Чурлинов

Советник за првостепена управна постапка

034/345-352

blagoj.curlinov@finance.gov.mk

Васил Ширков

Советник за првостепена управна постапка

 

vasil.sirkov@finance.gov.mk

Бисера Карамазичева

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

bisera.uzunova@finance.gov.mk

Катерина Трајкова

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

katerina.trajkova@finance.gov.mk

Верица Јорданова

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

verica.jordanova@finance.gov.mk

Елена Јанеска

Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

elena.janeska@finance.gov.mk

Коста Атанасов                             

Референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

kosta.atanasov@finance.gov.mk

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Тетово

Звонко Ристоски                                  

Советник за првостепена управна постапка

044/340-375

zvonko.ristoski@finance.gov.mk

Селим Алити

Советник за првостепена управна постапка

 

selim.aliti@finance.gov.mk

Драги Неделчевски

Советник за првостепена управна постапка

 

dragi.nedelcevski@finance.gov.mk

Миранда Зибери Фејзулаи

Советник за првостепена управна постапка

 

miranda.ziberi-fejzulai@finance.gov.mk

Амир Зилбеари

Соработник за првостепена управна постапка

 

amir.zilbeari@finance.gov.mk

Селим Исмани

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

selim.ismani@finance.gov.mk

Камбер Мемеди

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

kamber.memedi@finance.gov.mk

Ендрит Камбери

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

endrit.kamberi@finance.gov.mk

Идрис Реџепи

Самостоен референт - геометар

 

idris.redzepi@finance.gov.mk

Фикрета Чековиќ

Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

fikreta.cekovic@finance.gov.mk

Дончо Ристовски

Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

 

Мерита Асани

Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

merita.asani@finance.gov.mk

Хамиде Абдија

Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

hamide.abdija@finance.gov.mk

Беса Камбери

Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

besa.kamberi@finance.gov.mk

Божана Петровска

Помлад референт за административно - технички работи

 

bozana.petrovska@finance.gov.mk

Мамут Рамадани

Курир

 

 

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Штип

Виктор Доневски                              

Советник за првостепена управна постапка

032-386-776

viktor.donevski@finance.gov.mk

Неда Саклова                                  

Советник за првостепена управна постапка

 

neda.saklova@finance.gov.mk

Димитар Пеловски

Советник за првостепена управна постапка

 

dimitar.pelovski@finance.gov.mk

Снежана Граматикова
 

Советник за првостепена управна постапка

 

snezana.gramatikova@finance.gov.mk

Јулија Мијалкова                          

Соработник за првостепена управна постапка

 

julija.mijalkova@finance.gov.mk

Никола Колев

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

nikola.kolev@finance.gov.mk

Емилија Божинова Манојлова

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

emilija.bozinova-manojlova@finance.gov.mk

Борче Арсов

Самостоен референт - геометар за Штип и Пробиштип

 

borce.arsov@finance.gov.mk

Слободан Бошков

Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

 

Јане Ефремов

Курир

 

 

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Гази Баба

Светлана Ивановиќ                               

Советник за првостепена управна постапка

02/3134-605

svetlana.ivanovic@finance.gov.mk

Славчо Јовановски

Советник за првостепена управна постапка

 

slavco.jovanovski@finance.gov.mk

Борка Нацева

Советник за првостепена управна постапка

 

borka.naceva@finance.gov.mk

Далиборка Петреска

Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

daliborka.petreska@finance.gov.mk

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Карпош

Светлана Наумовска Добревска                

Советник за првостепена управна постапка

02/3073-397

svetlana.naumovska-dobrevska@finance.gov.mk

Тина Тутевска Трајковска                

Советник за првостепена управна постапка

 

tina.tutevska.trajkovska@finance.gov.mk

Ирина Пројкоска

Виш соработник за првостепена управна постапка

 

irina.projkoska@finance.gov.mk

Христијан Ристов

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

hristijan.ristov@finance.gov.mk

Анита Даути

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

 

Јагода Павловска

Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

jagoda.pavlovska@finance.gov.mk

Зоран Трајковски                              

Самостоен референт - геометар

 

zoran.trajkovski@finance.gov.mk

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Кисела Вода

Даниела Стојкова Сталетовиќ

Советник за првостепена управна постапка

02/3073-397

daniela.stojkova-staletovic@finance.gov.mk

Ангел Ташковски                     

Советник за првостепена управна постапка

 

angel.taskovski@finance.gov.mk

Андријана Ивановска Спасиќ                  

Советник за првостепена управна постапка

 

andrijana.ivanovska-spasik@finance.gov.mk

Јово Павлески                                        

Советник за првостепена управна постапка

 

jovo.pavleski@finance.gov.mk

Даниел Михајловски

Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

daniel.mihajlovski@finance.gov.mk

Трајче Михајловски

Самостоен референт - геометар

 

trajce.mihajlovski@finance.gov.mk

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Центар

Нена Попова

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

02/3211-420

nena.popova@finance.gov.mk

Ана Митревска                                    

Советник за првостепена управна постапка

 

ana.mitrevska@finance.gov.mk

Елена Галевска

Советник за првостепена управна постапка

 

elena.galevska@finance.gov.mk

Атанас Бахчевански                          

Советник за првостепена управна постапка

 

atanas.bahcevanski@finance.gov.mk

Мимоза Фејзулаи

Помлад соработник за првостепена управна постапка

02/3255-672

mimoza.fejzulai@finance.gov.mk

Снежана Стефаноска

Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

snezana.stefanoska@finance.gov.mk

Јован Наумоски                                    

Самостоен референт - геометар

 

jovan.naumoski@finance.gov.mk

Подрачно одделение за првостепена управна постапка – Чаир

Ненад Стојановски
 

Советник за првостепена управна постапка

 

nenad.stojanovski@finance.gov.mk

Лилјана Андонова                              

Советник за првостепена управна постапка

02/3211-029

liljana.andonova@finance.gov.mk

Владимир Веселински

Советник за првостепена управна постапка

 

vladimir.veselinski@finance.gov.mk

Јована Насковска

Помлад соработник за  првостепена управна постапка

 

jovana.naskovska@finance.gov.mk

Светлана Карачоровска

Самостоен референт  за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

svetlana.karacorovska@finance.gov.mk

Бране Богоевски

Самостоен референт - геометар

 

brane.bogoevski@finance.gov.mk