Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон

Име и презиме

Назив на звање и работно место кое е систематизирано со постојната систематизација

Телефонски број

e-mail

Рилинд Кабаши

Советник на министерот

02/ 3255 - 450

rilind.kabashi@finance.gov.mk

Елена Трпковска

Државен секретар

02/ 3255 - 776

elena.trpkovska@finance.gov.mk

Бранимир  Јовановиќ

Посебен  советник  за  макроекономска политика

02/ 3255 - 789

branimir.jovanovic@finance.gov.mk

Виктор Митевски

Посебен  советник  за  прашања  поврзани  со  меѓународни

финансиски односи,  управување  со  јавниот  долг,  централно  финансирање  и склучување на договори и управување со средствата од инструментот за

претпристапна  помош - ИПА

02/ 3255 - 605

viktor.mitevski@finance.gov.mk

Бисера Спасевска

Кабинетски службеник за прашања поврзани со даночната и царинска политика

02/ 3255 - 612

bisera.spasevska@finance.gov.mk

Тања Танеска Лазаревска

Кабинетски службеник за прашања поврзани со буџетска политика

02/ 3255 - 366

tanja.taneska-lazarevska@finance.gov.mk

Татјана Трајковска

Кабинетски службеник за прашања поврзани со финансиски систем

02/ 3255 - 482

tatjana.trajkovska@finance.gov.mk

Сузана Пенева

Државен советник за прашања од меѓународните финансии и хармонизацијата со ЕУ и децентрализираното финансиско управување со ЕУ фондовите 

02/ 3255 - 373

suzana.stoimceva@finance.gov.mk

Виолета Стојановска Петровска

Државен советник за прашања од финансискиот систем

02/ 3255 - 349

violeta.stojanovskapetreska@finance.gov.mk

Лилјана Ѓуровска

Државен советник за прашања од областа на трезорското работење

02/ 3255 - 557

liljana.gjurovska@finance.gov.mk

Мара Срезовска

Државен советник за прашања од областа на трезорското работење

02/ 3255 - 558

mara.srezovska@finance.gov.mk

Невзат Велии

Државен советник за прашања од областа на трезорското работење

02/ 3255 - 587

nevzat.velii@finance.gov.mk

Гордана Сусулеска Итиќ

Државен советник за нормативно правни и административни прашања

02/ 3255 - 618

gordana.susuleska-itic@finance.gov.mk

Џелал Рамадани

Државен советник за прашања од областа на стратешкото планирање

02/ 3255 - 352

dzelal.ramadani@finance.gov.mk

Сектор Кабинет на министерот

Нена Манчев

Раководител на сектор Кабинет на министерот

02/ 3255 - 767

nena.mancev@finance.gov.mk

Кристина Јорданова

Советник за протоколарни работи

02/ 3255 -606

kristina.jordanova@finance.gov.mk

Јасмина Петреска

Советник за работи од одбраната и за класифицирани информации

02/ 3255 -655

jasmina.petreska@finance.gov.mk

Благица Илова

Виш соработник за работи непосредно поврзани со органите на власт

02/ 3255 -749

blagica.ilova@finance.gov.mk

Газменд Ејупи

Помлад соработник за работи поврзани со органите на државната власт

02/ 3255 -472

gazmend.ejupi@finance.gov.mk

Драгана Заревска

Помлад соработник за работи непосредно поврзани со министерот и државниот секретар

02/ 3255 -431

dragana.zarevska@finance.gov.mk

Ељмедине Елмази

Помлад соработник за работи непосредно поврзани со заменик министерот

02/ 3255 -649

elmedine.durguti@finance.gov.mk

Ќефсер Демири

Виш соработник за работи непосредно поврзани со заменик министерот

02/ 3255 -682

kefser.demiri@finance.gov.mk

Милена Стоилевска

Помлад соработник за работи непосредно поврзани со заменик министерот

02/ 3255 -602

milena.stoilevska@finance.gov.mk

Жана Шокаровска

Раководител на одделение за преведување, јазична редакција и лекторирање

02/ 3255 -661

zana.sokarovska@finance.gov.mk

Слаѓана Тошиќ

Советник за јазична редакција

02/ 3255 -662

slagjana.tosic@finance.gov.mk

Вања Радмиловиќ Буклеска

Советник - преведувач на англиски јазик

02/ 3255 -663

vanja.radmilovic@finance.gov.mk

Адриана Фејзулаху

Помлад соработник-преведувач на албански јазик

02/ 3255 -754

adriana.fejzulahu@finance.gov.mk

Сектор за буџети и фондови

Аница Иваноска Стрезовски

Помошник раководител на Сектор за буџети и фондови

02/ 3255 -519

anica.ivanoska@finance.gov.mk

Маја Аргировска

Помошник раководител на Сектор за буџети и фондови

02/ 3255 -546

maja.argirovska@finance.gov.mk

Тања Трипунова (Костовска)

Помошник раководител на Сектор за буџети и фондови

02/ 3255 -518

tanja.kostovska@finance.gov.mk

Тоше Пановски

Раководител на одделение за Буџет и буџетска политика

02/ 3255 -520

tose.panovski@finance.gov.mk

Лидија Ѓозинска

Советник за изготвување на Буџет и буџетска политика

02/ 3255 -763

lidija.gjozinska@finance.gov.mk

Ирена Коштревска

Советник за изготвување на Буџет и буџетска политика

02/ 3255 -523

irena.serafimova@finance.gov.mk

Елена Јовановска

Советник за изготвување на Буџет и буџетска политика

02/ 3255 -545

elena.stamenkovska@finance.gov.mk

Кети Илиевска   

Советник за изготвување на Буџет и буџетска политика

02/ 3255 -527

keti.velkova@finance.gov.mk

Оливера Маркоска Ивановски

Советник за изготвување на Буџет и буџетска политика

02/ 3255 -522

olivera.markoska@finance.gov.mk

Александра Алтиевска Ангелиќ

Виш соработник за изготвување на Буџет и буџетска политика

02/ 3255 - 548

aleksandra.altievska@finance.gov.mk

Бедрие Туша

Помлад соработник за изготвување на Буџет и буџетска политика

02/ 3255 -530

bedrie.tusa@finance.gov.mk

Наташа Каровчевска

Помлад соработник за изготвување на Буџет и буџетска политика

02/ 3255 -550

natasa.kaskarevska@finance.gov.mk

Спасена Крстева

Помлад соработник за изготвување на Буџет и буџетска политика

02/ 3255 -528

spasena.ivanoska@finance.gov.mk

Кристина Маринковиќ

Помлад соработник за изготвување на Буџет и буџетска политика

02/ 3255 -314

kristina.marinkovic@finance.gov.mk

Љубица Јовчевска

Раководител на одделение за буџети на фондови

02/ 3255 - 531

ljubica.jovceska@finance.gov.mk

Фестим Алими

Помлад соработник за изготвување на буџети на фондови

02/ 3255 -526

festim.alimi@finance.gov.mk

Лилјана Николовска

Помлад соработник за изготвување на буџети на фондови

02/ 3255 -496

liljana.nikolovska@finance.gov.mk

Радмила Сандева-Крстова

Советник за анализа на буџети на единиците на локалната самоуправа

02/ 3255 -536

radmila.sandeva@finance.gov.mk

Александра Петкановска Трпеска

Виш соработник за анализа на буџети на единиците на локалната самоуправа

02/ 3255 -537

aleksandra.petkanovska@finance.gov.mk

Рамизе Бараку

Помлад соработник за анализа на буџети на единиците на локалната самоуправа

02/ 3255 -533

ramize.sulovska@finance.gov.mk

Станика Филипова

Советник за контрола на број на вработени и исплата на плати на буџетски корисници

02/ 3255 -555

stanika.filipova@finance.gov.mk

Мартин Новески

Виш соработник за контрола на број на вработени и исплата на плати на буџетски корисници

02/ 3255 -529

martin.noveski@finance.gov.mk

Гордана Цандова

Соработник за контрола на број на вработени и исплата на плати на буџетски корисници

02/ 3255 -556

gordana.candova@finance.gov.mk

Виолета Давчевска

Самостоен референт за контрола на број на вработени и исплата на плати на буџетски корисници

02/ 3255 -540

violeta.davcevska@finance.gov.mk

Цвета Ѓурчиновска

Самостоен референт за контрола на број на вработени и исплата на плати на буџетски корисници

02/ 3255 -542

cveta.gjurcinovska@finance.gov.mk

Исак Синани

Раководител на одделение за анализи

02/ 3255 -554

isak.sinani@finance.gov.mk

Јулијана Крстевска - Петрушевска

Советник за анализи на приходи и расходи

02/ 3255 -547

julijana.krstevska@finance.gov.mk

Тони Станојков

Виш соработник за анализи на приходи и расходи

02/ 3255- 553

toni.stanojkov@finance.gov.mk

Весна Крпачовска

Раководител на одделение за јавни претпријатија и агенции

02/ 3255 -550

vesna.krpacovska@finance.gov.mk

Андриана Матлиоска

Виш соработник за следење на состојба на финансиско работење на јавни претпријатија и агенции

02/ 3255 -751

andriana.matlioska@finance.gov.mk

Осман Скендери

Помлад соработник за следење на состојба на финансиско работење на јавни претпријатија и агенции

02/ 3255 -551

osman.skenderi@finance.gov.mk

Тони Станојков

Помлад соработник за следење на состојба на финансиско работење на јавни претпријатија и агенции

02/ 3255- 553

toni.stanojkov@finance.gov.mk

Сектор за внатрешна ревизија

Виктор Ѓорчев

Раководител на Сектор за внатрешна ревизија

02/ 3255 -508

viktor.gjorcev@finance.gov.mk

Наташа Радеска Крстевска

Помошник раководител на сектор за внатрешна ревизија

02/ 3255 -363

natasa.radeska-krstevska@finance.gov.mk

Анде Ѓурчиновски

Раководител на Одделението за внатрешна ревизија на Министерството за финансии

02/ 3255 -513

ande.gjurcinovski@finance.gov.mk

Дијана Гијевска

Помлад соработник - внатрешен ревизор на обука во Министерството за финансии

02/ 3255 -758

dijana.gijevska@finance.gov.mk

Тоше Венков

Советник - внатрешен ревизор на Министерството за финансии

02/ 3255 -512

tose.venkov@finance.gov.mk

Мите Митевски

Раководител на Одделение за внатрешна ревизија на ЕУ - ИПА фондовите

02/ 3255 -511

mite.mitevski@finance.gov.mk

Бесар Дехари

Советник - внатрешен ревизор за ЕУ - ИПА фондовите

02/ 3255 -514

besar.dehari@finance.gov.mk

Сектор за второстепена управна постапка, управни спорови и наплата на побарувања

Даниела Атанасовска

Раководител на Сектор за второстепена управна постапка, управни спорови и наплата на побарувања

02/ 3255 -435

daniela.atanasovska@finance.gov.mk

Андреј Ангеловски

Раководител на одделение за второстепена управна постапка од областа на централните даноци

02/ 3255 -446

andrej.angelovski@finance.gov.mk

Светлана Шентевска

Советник за постапување по жалби од областа на централните даноци

02/ 3255 -438

svetlana.sentevska@finance.gov.mk

Ангелина Јакимовска

Помлад соработник за постапување по жалби од областа на централните даноци

02/ 3255 -442

angelina.taneska@finance.gov.mk

Илија Накевски

Помлад соработник за постапување по жалби од областа на централните даноци

02/ 3255 -445

ilija.nakevski@finance.gov.mk

Пера Ацковска

Помлад соработник за постапување по жалби од областа на централните даноци

02/ 3255 -448

pera.ackovska@finance.gov.mk

Филип Гризо

Соработник за постапување по жалби од областа на царините

02/ 3255 -452

filip.grizo@finance.gov.mk

Бесмаљ Шефити

Помлад соработник за постапување по жалби од областа на царините

02/ 3255 -786

besmal.sefiti@finance.gov.mk

Добрица Петрушева

Советник за постапување по жалби од областа на локалните даноци

02/ 3255 -457

dobrica.petruseva@finance.gov.mk

Маја Трпковска

Советник за постапување по жалби од областа на локалните даноци

02/ 3255 -458

maja.trpkovska@finance.gov.mk

Ивана Костадиноска

Соработник за постапување по жалби од областа на локалните даноци

02/ 3255 -440

ivana.kostadinoska@finance.gov.mk

Нехат Топојани

Виш соработник за постапување по жалби од областа на локалните даноци

02/ 3255 -440

nehat.topojani@finance.gov.mk

Ангелчо Ристов

Помлад соработник за второстепена управна постапка од областа на локалните даноци

02/ 3255 -453

angelco.ristov@finance.gov.mk

Маја Јовановиќ

Помлад соработник за второстепена управна постапка од областа на локалните даноци

02/ 3255 -461

maja.jovanovik@finance.gov.mk

Цвета Чешуровска Нестороска

Виш соработник за второстепена управна постапка од областа на локалните даноци

02/ 3255 -460

cveta.cesurovska@finance.gov.mk

Надица Страчков

Самостоен референт за административно - технички работи

02/ 3255 -446

nadica.strackov@finance.gov.mk

Виолета Петреска Тодоровска

Раководител на одделение за странска помош и наплата на побарувања

02/ 3255 -467

violeta.petreska-todorovska@finance.gov.mk

Дивна Најдовска

Советник за следење на реализацијата на кредитите од Компензационите фондови

02/ 3255 -469

divna.najdovska@finance.gov.mk

Сузана Коруноска

Советник за следење на реализацијата на кредитите од Компензационите фондови

02/ 3255 -470

suzana.korunoska@finance.gov.mk

Маја Купенкова

Самостоен референт за административно - технички работи

02/ 3255 -474

maja.kupenkova@finance.gov.mk

Џемиље Мехмед

Самостоен референт за административно - технички работи

02/ 3255 -475

dzemile.mehmed@finance.gov.mk

Розика Бојаџиева

Раководител на одделение за управување со средства

02/ 3255 -667

rozika.bojadzieva@finance.gov.mk

Венко Пипиџаноски

Советник за управување со побарувања

02/ 3255 -477

venko.pipidzanoski@finance.gov.mk

Благе Стефановски

Виш соработник за странска помош и за следење на наплата на побарувања

02/ 3255 -478

blage.stefanovski@finance.gov.mk

Емире Јусуфи

Помлад соработник за управување со побарувања

02/ 3255 -479

emire.abdulahi@finance.gov.mk

Огнен Манчевски

Виш соработник за управување со побарувања

02/ 3255 -480

ognen.mancevski@finance.gov.mk

Мишко Велјанов

Самостоен референт за управување со побарувања

02/ 3255 -481

misko.veljanov@finance.gov.mk

Сектор за јавни приходи и даночна и царинска политика

Сузана Стојмироска

Помошник раководител на Сектор за јавни приходи и даночна и царинска политика

02/ 3255 -300

suzana.stojmiroska@finance.gov.mk

Зоран Глигоров

Помошник раководител на Сектор за јавни приходи и даночна и царинска политика

02/ 3255 -484

zoran.gligorov@finance.gov.mk

Елизабета Калачоска

Помошник раководител на Сектор за јавни приходи и даночна и царинска политика

02/ 3255 -436

elizabeta.kalacovska@finance.gov.mk

Душка Костовска Јаковчевска

Раководител на одделение за даночна политика

02/ 3255 -486

dusica.jakovcevska@finance.gov.mk

Ирена Василеска Шалевиќ

Советник за системот на персоналниот данок на доход и меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување

02/ 3255 -793

irena.vasileska-salevic@finance.gov.mk

Марина Димоска

Советник за системот на персоналниот данок на доход и меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување

02/ 3255 -488

marina.dimoska@finance.gov.mk

Елена Стојмановска Тортевска

Советник за данок на додадена вредност

02/ 3255 -496

elena.stojmanovska@finance.gov.mk

Русе Коцевски

Советник за данок на додадена вредност

02/ 3255 -489

ruse.kocevski@finance.gov.mk

Елена Поп Кочова

Помлад соработник за други јавни приходи и даночна постапка

02/ 3255 -492

elena.popkocova@finance.gov.mk

Љатифе Елмази

Помлад соработник за политика од областа на акцизите

02/ 3255 -491

latife.elmazi@finance.gov.mk

Анета Димитровска

Помлад соработник за системот на персоналниот данок на доход и меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување

02/ 3255 -493

aneta.dimitrovska@finance.gov.mk

Данаил Каров

Соработник за даночна политика од областа на директните даноци

02/ 3255-647

daniela.tosev@finance.gov.mk

Дејан Николовски

Помлад соработник за индиректни даноци

02/ 3255 -757

dejan.nnikolovski@finance.gov.mk

Наталија Кожовска

Помлад соработник за системот на даноците на имот, регистрирање на готовински плаќања и такси

02/ 3255 -753

natalija.kozovska@finance.gov.mk

Даниела Савеска

Советник за царински систем и царинска политика

02/ 3255 -447

daniela.mukoska@finance.gov.mk

Златко Спировски

Советник за царинска тарифа, потекло и вредност

02/ 3255 -500

zlatko.spiroski@finance.gov.mk

Анита Ивановска

Помлад соработник за царински систем и царинска политика

02/ 3255 -499

anita.ivanovska@finance.gov.mk

Едис Рамчиловиќ

Помлад соработник за царински систем и царинска политика

02/ 3255 -497

edis.ramcilovik@finance.gov.mk

Лиман Бисљими

Помлад соработник за царински систем и царинска политика

02/ 3255 -498

liman.besljimi@finance.gov.mk

Борис Панзов

Помлад соработник за царинска тарифа, потекло и вредност

02/ 3255 -744

boris.panzov@finance.gov.mk

Маринела Стефановска

Помлад соработник за царинска тарифа, потекло и вредност

02/ 3255 -752

marinela.stefanovska@finance.gov.mk

Бурим Бафтиари

Помлад соработник за царински постапки и нетарифни мерки

02/ 3255 -501

burim.baftiari@finance.gov.mk

Ивана Ужевска

Помлад соработник за други јавни приходи и даночна постапка

 

 

Јордан Симонов

Раководител на одделение за проекции и анализи

02/ 3255 -504

jordan.simonov@finance.gov.mk

Марјан Алексовски

Советник за проекции и анализи

02/ 3255-505

marjan.aleksovski@finance.gov.mk

Вулнет Амети

Советник за проекции и анализи

02/ 3255-610

vullnet.ameti@finance.gov.mk

Кристина Чалоска Устијаноска

Соработник за анализа во врска со даночната политика

02/ 3255 -507

kristina.caloska@finance.gov.mk

Сандра Буровска

Соработник за проекции и анализи

02/ 3255 -

sandra.burovska@finance.gov.mk

Јанинка Стаменковска

Помлад соработник за анализа во врска со царинската политика

02/ 3255 -506

janinka.kostovska@finance.gov.mk

Даниела Дамјаноска

Виш Соработник за политика од областа на акцизите

02/ 3255 -607

daniela.damjanoska@finance.gov.mk

Сектор за информатика

Деан Настовски

Помошник раководител на Сектор за информатика

02/ 3255 -319

dean.nastovski@finance.gov.mk

Дина Младеновска

Раководител на одделение за информатика-апликативен менаџмент

02/ 3255 -320

dina.mladenovska@finance.gov.mk

Александар Ринџов

Советник за информатика-апликативен менаџмент и поддршка

02/ 3255 -321

aleksandar.rindzov@finance.gov.mk

Глигорчо Радински

Виш соработник за информатика-апликативна документација

02/ 3255 -323

gligorco.radinski@finance.gov.mk

Милена Бошкоска Клисароски

Помлад соработник за информатика-апликативна документација

02/ 3255 -651

milena.boskoska-klisaroski@finance.gov.mk

Сашо Богоев

Самостоен референт за системска администрација

02/ 3255 -327

saso.bogoev@finance.gov.mk

Домника Јосифоска Станковиќ

Раководител на одделение за информатика-ИТ инфраструктура

02/ 3255 -328

domnika.josifoska-stankovic@finance.gov.mk

Марија Китанска Цветковска

Советник за ИТ инфраструктура - систем администратор

02/ 3255 -329

marija.kitanska@finance.gov.mk

Жана Чурлиновска

Помлад соработник за мрежна администрација и ИТ сигурност

02/ 3255 -318

zana.curlinovska@finance.gov.mk

Лариса Јордановска

Помлад соработник за мрежна администрација и ИТ сигурност

02/ 3255 -322

larisa.jordanovska@finance.gov.mk

Слободан Јаневски

Виш соработник за ИТ инфраструктура - систем администратор

02/ 3255 -331

slobodan.janevski@finance.gov.mk

Сектор за јавна внатрешна финансиска контрола

Трајко Спасовски

Раководител на сектор за јавна внатрешна финансиска контрола

02/ 3255 -337

trajko.spasovski@finance.gov.mk

Кристина Сотировска

Советник за хармонизација на внатрешната ревизија во субјектите на централната власт

02/ 3255 -615

kristina.sotirovska@finance.gov.mk

Енвер Зибери

Советник за хармонизација на внатрешната ревизија во субјектите на централната власт и во единиците на локалната самоуправа

02/ 3255 -346

enver.ziberi@finance.gov.mk

Андриана Степаноска

Советник за хармонизација на финансиското управување

02/ 3255 -340

andriana.stepanoska@finance.gov.mk

Аритиа Мајнова

Помлад соработник за хармонизација на внатрешната ревизија во субјектите на централната власт и во единиците на локалната самоуправа

02/ 3255 -343

aritia.tutarkova@finance.gov.mk

Јетмир Зибери

Помлад соработник за хармонизација на внатрешната ревизија во субјектите на централната власт и во единиците на локалната самоуправа

02/ 3255 -341

jetmir.ziberi@finance.gov.mk

Николина Алексовска

Помлад соработник за хармонизација на внатрешната ревизија во субјектите на централната власт и во единиците на локалната самоуправа

02/ 3255 -342

nikolina.aleksovska@finance.gov.mk

Нада Ачевска

Раководител на одделение за хармонизација на финансиското управување и контрола

02/ 3255-344

nada.acevska@finance.gov.mk

Гордана Ѓорѓиевска

Помлад соработник за хармонизација на финансиското управување

02/ 3255 -345

gordana.atanasova@finance.gov.mk

Марија Апостоловска

Помлад соработник за хармонизација на финансиското управување

02/ 3255 -741

marija.nikolovska@finance.gov.mk

Фатон Рамадани

Помлад соработник за хармонизација на финансиското управување

02/ 3255-771

daniela.tosev@finance.gov.mk

Гзим Кадрији

Помлад соработник за хармонизација на финансиската контрола

02/ 3255 -347

gzim.kadriji@finance.gov.mk

Лилјана Цветаноска

Помлад соработник за хармонизација на финансиската контрола

02/ 3255 -348

liljana.cvetanoska@finance.gov.mk

Сектор за макроекономска политика

Јордан Трајковски

Раководител на Сектор за макроекономска политика

02/ 3255 -589

jordan.trajkovski@finance.gov.mk

Ѓоко Ѓорѓески

Помошник раководител на Сектор за макроекономска политика за анализа на реален и надворешен сектор

02/ 3255 -599

gjoko.gjorgjeski@finance.gov.mk

Весна Цветанова

Помошник раководител на Сектор за макроекономска политика за анализа на монетарен и финансиски сектор

02/ 3255 -590

vesna.cvetanova@finance.gov.mk

Неџати Куртиши

Раководител на одделение за макроекономски модели и проекции

02/ 3255 -595

nedzati.kurtisi@finance.gov.mk

Ангела Васовска Шахпаска

Виш соработник за макроекономски модели и проекции во областа на реален и надворешен сектор

02/ 3255 -432

angela.vasovska@finance.gov.mk

Ана Николова

Виш соработник за макроекономски модели и проекции за фискален сектор, пазар на труд и социјален сектор

02/ 3255 -591

ana.nikolova@finance.gov.mk

Кирил Симеоновски

Помлад соработник за макроекономски модели и проекции во областа на фискалниот сектор, пазарот на труд и социјалниот сектор

02/ 3255 -592

kiril.simeonovski@finance.gov.mk

Сања Киковска Георгиевска

Раководител на одделение за анализа на реален и финансиски сектор

02/ 3255 -593

sanja.kikovska@finance.gov.mk

Копринка Сапунова

Советник за анализа на монетарен и финансиски сектор

02/ 3255 -594

koprinka.sapunova@finance.gov.mk

Ален Калач

Помлад соработник за анализа на монетарен и финансиски сектор

02/ 3255-561

alen.kalac@finance.gov.mk

Александра Велкова

Помлад соработник за анализа на реален и надворешен сектор

02/ 3255 -597

aleksandra.velkova@finance.gov.mk

Ирена Рашовиќ

Помлад соработник за анализа на реален и надворешен сектор

02/ 3255 -597

irena.paneva@finance.gov.mk

Бојана Илиевска

Раководител на одделение за координација на економски политики и реформи

02/ 3255 -598

bojana.ilievska@finance.gov.mk

Александра Иваноска

Виш соработник за координација на економски политики и реформи со посебен акцент на социјалниот сектор

02/ 3255 -535

aleksandra.ivanoska@finance.gov.mk

Виктор Лазароски

Помлад соработник за координација на економски политики и реформи во областа на пазарот на труд и социјалниот сектор

02/ 3255 -653

viktor.lazaroski@finance.gov.mk

Десанка Здравковска

Виш соработник за анализа на финансиски и монетарен сектор

02/ 3255 -759

desanka.sterjovska@finance.gov.mk

Игор Димитровски

Помлад соработник за координација на економски политики и реформи во областа на реалниот сектор

02/ 3255 -787

igor.dimitrovski@finance.gov.mk

Сектор за меѓународни финансиски односи  и управување со јавниот долг

Дејан Николовски

Раководител на сектор за меѓународни финансиски односи и управување со јавен долг

02/ 3255 -411

dejan.nikolovski@finance.gov.mk

Андрија Алексоски

Помошник раководител на Секторот од областа на меѓународните финансиски односи и Европска Унија

02/ 3255 -412

andrija.aleksoski@finance.gov.mk

Кристина Павловска

Помошник раководител на Секторот од областа на меѓународните финансиски односи и Европска Унија

02/ 3255 -413

kristina.pavlovska@finance.gov.mk

Ана Наневска

Раководител на одделение за ИПА И НПАА

02/ 3255 -415

ana.veljanovska@finance.gov.mk

Татјана Калиновчиќ Трајковска

Советник за следење на ИПА проекти

02/ 3255 -482

tatjana.kalinovcic@finance.gov.mk

Тања Колева

Виш соработник за заследење на ИПА проекти

02/ 3255 -417

tanja.boskova@finance.gov.mk

Елена Велјаноска

Помлад соработник за координација на НПАА

02/ 3255 -414

elena.ristovska-veljanoska@finance.gov.mk

Тања Боболинска

Помлад соработник за координација на НПАА

02/ 3255 -639

tanja.bobolinska@finance.gov.mk

Ивана Поповска

Помлад соработник за мултилатерална финансиска соработка

02/ 3255 -444

ivana.popovska@finance.gov.mk

Ленче Божиноска

Раководител на одделение за билатерална и европска финансиска соработка

02/ 3255 -420

lence.bozinoska@finance.gov.mk

Јетон Мехмеди

Помлад соработник за билатерална финансиска соработка со европски држави

02/ 3255 -422

jeton.mehmedi@finance.gov.mk

Драгана Мицевска

Советник за билатерална и европска финансиска соработка

02/ 3255 -419

dragana.micevska@finance.gov.mk

Ана Димитриевска

Виш соработник за мултилатерална финансиска соработка и координација

02/ 3255 -421

ana.dimitrievska@finance.gov.mk

Ана Тодоровска

Раководител на одделение за задолжување и инвестирање

02/ 3255 -424

ana.todorovska@finance.gov.mk

Билјана Крушаровска

Советник за задолжување на носители на јавен долг

02/ 3255 -423

biljana.krusarovska@finance.gov.mk

Елена Љубиќ

Помлад соработник за задолжување на носители на јавен долг и управување со вишокот на средства на единствената трезорска сметка

02/ 3255 -428

elena.ljubic@finance.gov.mk

Рената Давиткова Панчева

Раководител на одделение за евиденција, следење и сервисирање на обврските по јавниот долг

02/ 3255 -426

renata.davitkova-panceva@finance.gov.mk

Миодраг Богдановиќ

Советник за евиденција на јавниот долг, следење и сервисирање на обврските на носителите на јавниот долг

02/ 3255 -427

miodrag.bogdanovic@finance.gov.mk

Алев Сулејман

Виш соработник за евиденција на јавниот долг, следење и сервисирање на обврските на носителите на јавниот долг

02/ 3255 -782

alev.sulejman@finance.gov.mk

Елена Стојаноска

Помлад соработник за евиденција на јавниот долг, следење и сервисирање на обврските на носителите на јавниот долг

02/ 3255 -428

elena.stojanoska@finance.gov.mk

Соња Стевановиќ

Самостоен референт за административни работи за управувањето со јавниот долг

02/ 3255 -429

sonja.kraljeva@finance.gov.mk

Сања Манасијевиќ Манчева

Раководител на одделение за политика на управување со јавниот долг и анализа на ризиците

02/ 3255 -430

sanja.manasijevic-manceva@finance.gov.mk

Анета Дудеска

Виш соработник за политика на управување со јавниот долг и анализа на ризиците на портфолиото на јавниот долг

02/ 3255 -596

aneta.acevska@finance.gov.mk

Ресмије Алиу

Помлад соработник за политика на управување со јавниот долг и анализа на ризиците на портфолиото на јавниот долг

02/ 3255 -433

resmije.aljiu@finance.gov.mk

Сектор за правни  работи

Татјана Васева

Раководител на сектор за правни  работи

02/ 3255 -746

tatjana.vaseva@finance.gov.mk

Михајло Михајловски

Помошник раководител на сектор за нормативно-правни и административни работи

02/ 3255 -621

mihajlo.mihajlovski@finance.gov.mk

Ивана Билбиловска

Помошник раководител на сектор за слободен пристап до информации од јавен карактер и односи со јавност

02/ 3255 -335

ivana.bilbilovska@finance.gov.mk

Марија Митевска

Раководител на одделение за нормативно-правни и административни работи и судски постапки

02/ 3255 -620

marija.mitevska@finance.gov.mk

Билјана Алексиќ

Советник за нормативно-правни работи

02/ 3255 -640

biljana.aleksik@finance.gov.mk

Марија Лазарова

Помлад соработник за постапување по правни средства во жалбени постапки и судски спорови

02/ 3255 -552

marija.lazarova@finance.gov.mk

Марија Хаџи-Василева Белевска

Соработник за постапување по правни средства во жалбени постапки и судски спорови

02/ 3255 -623

marija.hadzi-vasileva@finance.gov.mk

Златко Наумовски

Референт - писар

02/ 3255 -645

zlatko.naumovski@finance.gov.mk

Кристина Бошкова

Референт - писар

02/ 3255 -646

kristina.boskova@finance.gov.mk

Нада Дишкова Димчевска

Референт - писар

02/ 3255 -644

nada.diskova-dimcevska@finance.gov.mk

Фиданка Црнгарова

Референт - писар

02/ 3255 -643

fidanka.crngarova@finance.gov.mk

Виданка Стајиќ

Помлад референт за електронска евиденција на предмети во писарницата

02/ 3255 -454

vidanka.stajic@finance.gov.mk

Благица Мишевска

Помлад референт - писар

02/ 3255 -580

blagica.misevska@finance.gov.mk

Ѓултен Бекир

Помлад референт за електронска евиденција на предмети во писарницата

02/ 3255 -325

gjulten.bekir@finance.gov.mk

Наталија Скалова

Самостоен референт за упатување на странки до надлежно лице

02/ 3255 -336

natalija.skalova@finance.gov.mk

Даниела Јанкова

Советник за јавни набавки

02/ 3255 -628

daniela.jankova@finance.gov.mk

Панче Чоневски

Советник за јавни набавки

02/ 3255 -631

pance.conevski@finance.gov.mk

Рената Николоска

Виш соработник за јавни набавки

02/ 3255 -560

renata.zdravkoska@finance.gov.mk

Валентина Никодиноска

Помлад соработник за јавни набавки

02/ 3255 -635

valentina.nikodinoska@finance.gov.mk

Ѓорѓи Стојкоски

Помлад соработник за јавни набавки

02/ 3255 -443

gjorgji.stojkoski@finance.gov.mk

Мариа Анѓелеска

Помлад соработник за јавни набавки

02/ 3255 -369

maria.angeleska@finance.gov.mk

Петрина Мале

Соработник за јавни набавки

02/ 3255 -633

petrina.papa@finance.gov.mk

Даниела Донова

Помлад соработник за преведување на документи од областа на јавни набавки

02/ 3255 -637

daniela.donova@finance.gov.mk

Билент Мустафоски

Советник за општи работи

02/ 3255 -629

bilent.mustafoski@finance.gov.mk

Славчо Јовановски

Советник за општи работи

02/ 3255 -630

slavco.jovanoski@finance.gov.mk

Ајфер Укшини

Помлад соработник за општи работи

02/ 3255 -449

ajfer.uksini@finance.gov.mk

Кимет Куртиши

Виш соработник за општи работи

02/ 3255 -634

kimet.kurtisi@finance.gov.mk

Екрем Салих

Помлад референт за општи работи

02/ 3255 -515

ekrem.salih@finance.gov.mk

Живко Димовски

Координатор на достава-курир

02/ 3255 -641

 

Катерина Кајсторовска

Хигиеничар

02/ 3255 -

 

Андон Павлов

Возач

02/ 3255 -

 

Зоки Лазаровски

Возач

02/ 3255 -640

 

Зоран Ѓорѓиевски

Возач

02/ 3255 -640

 

Драгомир Урошевиќ

Возач

02/ 3255 -

 

Марјан Алексовски

Возач

02/ 3255-640

 

Јован Јованов

Работник на приемен пулт

02/ 3255 -300

 

Мишко Трајковски

Работник на приемен пулт

02/ 3255-300

 

Орце Ристовски

Советник за следење и функционално одржување на системот за управување со зградата - БМС

02/ 3255 -740

orce.ristovski@finance.gov.mk

Зоран Велјановски

Соработник за следење и функционално одржување на системот за управување со зградата - БМС

02/ 3255 -739

zoran.veljanovski@finance.gov.mk

Драган Стојчевски

КВ работник за одржување на опремата

02/ 3255 -740

 

Сашо Димовски

КВ работник за одржување на опремата

02/ 3255 -740

 

Габриел Стојмиров

Работник за извршување на помошни работи

02/ 3255 -332

gabriel.stojmirov@finance.gov.mk

Верица Стоилова

Советник за селекција, вработување и меѓусекторска соработка

02/ 3255 -619

verica.stoilova@finance.gov.mk

Лилијана Стојановска

Советник за селекција, вработување и меѓусекторска соработка

02/ 3255 -624

lilijana.stojanovska@finance.gov.mk

Мартин Кацарски

Помлад соработник за права  од работен однос

02/ 3255 -623

martin.kacarski@finance.gov.mk

Александра Лулкоска

Помлад соработник за права од работен однос

02/ 3255 -760

aleksandra.lulkoska@finance.gov.mk

Виолета Заевска

Виш референт за човечки ресурси

02/ 3255 -626

violeta.zaevska@finance.gov.mk

Сектор за трезор

Бари Исени

Помошник раководител на Сектор за трезор

02/ 3255 -581

bari.iseni@finance.gov.mk

Билјана Миноска

Помошник раководител на Сектор за трезор

02/ 3255 -585

biljana.minoska@finance.gov.mk

Јулијана Петановска

Помошник раководител на Сектор за трезор

02/ 3255 -559

julijana.petanovska@finance.gov.mk

Маја Димитриевска

Советник за одобрување на финансиски планови и водење на регистар на буџетски корисници

02/ 3255 -562

maja.dimitrievska@finance.gov.mk

Предраг Васојевиќ

Помлад соработник за одобрување на финансиски планови и водење на регистар на буџетски корисници

02/ 3255 -563

predrag.vasojevic@finance.gov.mk

Атанас Анчевски

Помлад соработник за одобрување на финансиски планови и водење на регистар на буџетски корисници

02/ 3255 -543

atanas.ancevski@finance.gov.mk

Зоран Ивановски

Самостоен референт за одобрување на финансиски планови

02/ 3255 -564

zoran.ivanovski@finance.gov.mk

Владо Делевски

Раководител на одделение за проектирање и управување со ликвидност

02/ 3255 -566

vlado.delevski@finance.gov.mk

Сања Доревска

Советник за извршување на буџетите

02/ 3255 -569

sanja.dorevska@finance.gov.mk

Весна Тасевска

Самостоен референт за исплата на буџетски корисници

02/ 3255 - 571

vesna.tasevska@finance.gov.mk

Марга Голчевска

Самостоен референт за исплата на буџетски корисници

02/ 3255 -485

marga.golcevska@finance.gov.mk

Снежана Павловска

Самостоен референт за исплата на фондови

02/ 3255 -573

snezana.pavlovska@finance.gov.mk

Лилјана Несторовска

Самостоен референт за исплата на единиците на локална самоуправа

02/ 3255 -575

liljana.nestorovska@finance.gov.mk

Снежана Стојановска

Самостоен референт за исплата на единиците на локална самоуправа

02/ 3255 -574

snezana.stojanovska@finance.gov.mk

Снежана Пауновска

Помлад референт за исплата на буџетски корисници, фондови и единици на локална самоуправа

02/ 3255 -763

snezana.paunovska@finance.gov.mk

Ивана Кочоска  

Раководител на одделение за следење на наплата на јавните приходи

02/ 3255 -608

ivana.bojovska@finance.gov.mk

Мимоза Манева Пупулиева

Советник за следење на јавните приходи на Буџетот на РМ и единиците на локалната самоуправа

02/ 3255 -576

mimoza.populieva@finance.gov.mk

Елена Кузманова

Виш соработник за следење на јавните приходи на Буџетот на РМ и единиците на локалната самоуправа

02/ 3255 -743

elena.serafimova@finance.gov.mk

Емилија Вељановска

Советник за прием и обработка на документација во трезорски канцеларии

02/ 3255 -579

emilija.veljanovska@finance.gov.mk

Менсур Јусуфи

Виш соработник за изготвување на проекции

02/ 3255 -580

mensur.jusufi@finance.gov.mk

Лидија Палчевска

Самостоен референт за сметководствени работи

02/ 3255 -584

lidija.palcevska@finance.gov.mk

Ана Гравчева

Помлад референт за сметководствени работи

02/ 3255 -762

ana.gravceva@finance.gov.mk

Бранко Димчевски

Виш соработник за статистички извештаи и анализи

02/ 3255 -586

branko.dimchevski@finance.gov.mk

Викторија Христовска

Помлад соработник за статистички извештаи и анализи

02/ 3255 -742

viktorija.hristovska@finance.gov.mk

Нада Шутиновска

Раководител на одделение за регионално трезорско работење

02/ 3230034

nada.sutinovska@finance.gov.mk

Билјана Китрозоска

Советник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Охрид

046/ 253-463

biljana.kitrozoska@finance.gov.mk

Ѓорѓи Панов

Советник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Струмица

034/ 346-135

 

Лиле Аризанова

Советник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Гевгелија

034/ 215-390

 

Руждија Османоски

Советник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Дебар

046/ 835-108

 

Владимир Веселински

Советник за прием и обработка на документација во трезорски канцеларии

02/ 3230-034

 

Аделина Зеќири

Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Битола

047/ 237-080

adelina.zekiri@finance.gov.mk

Викторија Петковска

Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Куманово

031/ 413-222

 

Елизабета Серафимова

Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Струмица

034/ 346-135

 

Ивица Костадинов

Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Делчево

 

 

Мирјета Лимани

Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Тетово

044/ 337-840

mirjeta.limani@finance.gov.mk

Наташа Апостолова

Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Охрид

046/ 253-463

 

Нурхан Дурак

Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Дебар

046/ 835-108

 

Сабир Рушити

Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Тетово

044/ 337-840

 

Осман Шеху

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Кичево

 

 

Даниела Ангелова

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Кочани

 

 

Биљана Стаматова

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Битола

047/ 237-080

 

Јове Јакимовски

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Штип

032/ 386-461

 

Миланчо Величковски

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Куманово

031/ 413-222

 

Мирјана Стефановска

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Скопје

02/ 3230-034

 

Нада Матевска

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Скопје

02/ 3230-034

 

Наталија Насковска

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Скопје

02/ 3230-034

natalija.naskovska@finance.gov.mk

Соња Ѓорѓиевска

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Скопје

02/ 3230-034

 

Татјана Сапрунова Петревска

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Скопје

02/ 3230-034

 

Христина Николова Јорданова

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Скопје

02/ 3230-034

hristina.nikolova-jordanova@finance.gov.mk

Аница Тасевска

Виш референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Прилеп

048/ 423-891

 

Вељан Спировски

Виш референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Битола

047/ 237-080

 

Емилија Гроздановска

Виш референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Куманово

031/ 413-222

 

Јадранка Станојоска

Виш референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Кичево

045/ 225-821

 

Катерина Петрова

Виш референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Кавадарци

043/ 411-789

 

Лидија Талакова

Виш референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Велес

043/ 211-332

 

Рада Калчиноска

Виш референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Кичево

045/ 225-821

 

Рада Крстевска

Виш референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Гостивар

042/ 212-910

 

Слободанка Дишлиевска

Виш референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Струга

046/ 782-289

 

Цветанка Продановска

Виш референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Прилеп

048/ 423-891

 

Сектор за управување со средствата од инструментот за претпристапна помош – ИПА

Фатмир Адеми

Раководител на сектор за управување со средствата од инструментот за претпристапна помош - ИПА

02/ 3255 -301

fatmir.ademi@finance.gov.mk

Александра Симјаноска

Раководител на одделение Национален фонд

02/ 3255 -302

aleksandra.simjanoska@finance.gov.mk

Александра Наковска

Советник-финансиски менаџер

02/ 3255 -303

aleksandra.nakovska@finance.gov.mk

Бобан Паунов

Советник за сметководствени работи на фондовите на ЕУ

02/ 3255 -304

boban.paunov@finance.gov.mk

Синиша Спасиќ

Виш соработник за сметководствени работи на фондовите на ЕУ

02/ 3255 -305

sinisa.spasic@finance.gov.mk

Мартин Катиќ

Помлад соработник-финансиски менаџер

02/ 3255 -534

martin.katic@finance.gov.mk

Едмир Камбери

Помлад соработник за финансиска контрола

02/ 3255-770

edmir.kamberi@finance.gov.mk

Маријана Стојаноска Мирчевска

Советник-финансиски менаџер

02/ 3255 -312

marijana.stojanoska-mircevska@finance.gov.mk

Тања Жежова

Раководител на одделение за поддршка на националниот координатор за авторизација

02/ 3255 -308

tanja.beginova@finance.gov.mk

Александар Тошев

Советник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА

02/ 3255 -310

aleksandar.tosev@finance.gov.mk

Владо Караманолевски

Советник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА

02/ 3255 -309

vlado.karamanolevski@finance.gov.mk

Елизабета Манушева Апостоловски

Советник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА

02/ 3255 -311

elizabeta.manuseva-apostolovski@finance.gov.mk

Зорица Јосифоска Мерџаноска

Помлад соработник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА

02/ 3255 -307

zorica.josifoska@finance.gov.mk

Персантина Цветковска

Советник за сметководствени работи на фондовите на ЕУ

02/ 3255 -315

persantina.cvetkovska@finance.gov.mk

Радица Илиева Јаневска

Помлад соработник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА

02/ 3255 -313

radica.ilieva@finance.gov.mk

Димитар Штериов

Соработник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА

02/ 3255 -468

dimitar.steriov@finance.gov.mk

Сектор за финансиска инспекција во јавниот сектор и координација на борба против измама на ЕУ средствата

Роберт Иваноски

Помлад соработник за финансиска инспекција на субјекти од јавен сектор на локално ниво

02/ 3255 -769

robert.ivanoski@finance.gov.mk

Сектор за финансиски прашања

Душко Тасев

Раководител на Секторот за финансиски прашања

02/ 3255 -654

dusko.tasev@finance.gov.mk

Елена Заркова

Советник за сметководствени работи

02/ 3255 -788

elena.zarkova@finance.gov.mk

Тони Стојчевиќ

Помлад соработник за сметководствени работи и плаќање

02/ 3255 -617

toni.stojcevic@finance.gov.mk

Маја Иљова

Самостоен референт-ликвидатор

02/ 3255 -660

maja.iljova@finance.gov.mk

Елизабет Атанасоска

Самостоен референт - контер -билансист

02/ 3255 -658

elizabet.atanasoska@finance.gov.mk

Даниела Младеновска

Самостоен референт-сметководител

02/ 3255 -747

daniela.mladenovska@finance.gov.mk

Нада Спасевска

Самостоен референт-сметководител

02/ 3255 -656

nada.spasevska@finance.gov.mk

Цветанка Димитриевска

Самостоен референт - пресметковен сметководител за плати

02/ 3255 -665

cvetanka.dimitrievska@finance.gov.mk

Зоран Марковски

Виш референт - економ

02/ 3255 -334

 

Светлана Ангелковска 

Виш референт- благајник

02/ 3255 -627

svetlana.angelkovska@finance.gov.mk

Марина Јовеска Блажеска

Раководител на одделение за буџетска координација

02/ 3255 -777

marina.joveska@finance.gov.mk

Виолета Тошевска

Советник за буџетска аналитика

02/ 3255-636

violeta.tosevska@finance.gov.mk

Наталија Стоимова

Раководител на одделение за буџетска контрола

02/ 3255 -659

natalija.stoimova@finance.gov.mk

Бојан Јанчевски

Советник -ex post финансиска контрола

02/ 3255 -401

bojan.jancevski@finance.gov.mk

Христина Видојевска

Помлад соработник за буџетска координација и аналитика

02/ 3255 -588

hristina.vidojevska@finance.gov.mk

Марија Манева

Виш соработник за контрола на буџетското работење

02/ 3255 -616

marija.maneva@finance.gov.mk

Сектор за финансиски систем

Ленче Тагасовска

Раководител на сектор за финансиски систем

02/ 3255 -350

lence.tagasovska@finance.gov.mk

Дијана Дамјаноска

Помлад соработник за банкарски институции

02/ 3255 -782

dijana.damjanoska@finance.gov.mk

Иван Недев

Советник за небанкарски институции

02/ 3255 -370

ivan.nedev@finance.gov.mk

Славица Милошеска

Самостоен референт за водење евиденции за банкарските и небанкарските институции

02/ 3255 -353

slavica.miloseska@finance.gov.mk

Аница Васовиќ

Раководител на одделение за пазар на капитал

02/ 3255 -354

anica.vasovic@finance.gov.mk

Орнела Трајкоска - Пендевска

Советник за работа со хартии од вредност и инвестициски фондови

02/ 3255 -355

ornela.trajkoska@finance.gov.mk

Елена Велјановска 

Помлад соработник за инвестициски фондови

02/ 3255 -317

elena.veljanovska@finance.gov.mk

Теодора Гацоска

Помлад соработник за работа со пазар на капитал

02/ 3255-774

teodora.gacoska@finance.gov.mk

Александра Димовска

Раководител на одделение за сметководствен систем, платен промет и ревизија

02/ 3255 -357

aleksandra.dimovska@finance.gov.mk

Бобан Стојаноски

Помлад соработник за сметководствен систем, платен промет

02/ 3255 -549

boban.stojanoski@finance.gov.mk

Нимет Ајдини

Помлад соработник за сметководствен систем, платен промет

02/ 3255 -358

nimet.ajdini@finance.gov.mk

Зејније Елмази

Помлад соработник за ревизија

02/ 3255 -372

zejnie.elmazi@finance.gov.mk

Марина Станојкова Арсовски

Советник за сметководствен систем, платен промет и ревизија

02/ 3255 -359

marina.stanojkova@finance.gov.mk

Бисера Јарчевска

Советник за системот на осигурување со анализа

02/ 3255 -361

bisera.jakovcevska@finance.gov.mk

Фатмир Исени

Помлад соработник за системот на осигурување

02/ 3255 -362

fatmir.iseni@finance.gov.mk

Оливера Савинова Стојанова

Раководител на одделение за игри на среќа и за забавните игри

02/ 3255 -365

olivera.savinovastojanova@finance.gov.mk

Марија Гогаровска Марковска

Советник за системот на игри на среќа и за забавните игри

02/ 3255 -364

marija.gogarovska@finance.gov.mk

Софка Дугалиќ

Советник за системот на игри на среќа и за забавните игри

02/ 3255 -368

sofka.inadeska@finance.gov.mk

Горан Мојаноски

Виш соработник за системот на осигурување со анализа

02/ 3255 -538

goran.mojanoski@finance.gov.mk

Наташа Младеновска Пирковска

Помлад соработник за системот на игри на среќа и за забавните игри

02/ 3255 -441

natasa.mladenovska@finance.gov.mk

Соња Цветановски

Помлад соработник за системот на игри на среќа и за забавните игри

02/ 3255 -367

sonja.angelovska@finance.gov.mk

Ивана Јовиќ

Помлад соработник за анализа на системот на игри на среќа и за забавните игри

02/ 3255 -765

ivana.jovic@finance.gov.mk

Сектор за централно финансирање и склучување на договори

Радица Коцева

Раководител на сектор за централно финансирање и склучување на договори

02/ 3255 -374

radica.koceva@finance.gov.mk

Билјана Стојановска

Помошник раководител на сектор за централно финансирање и склучување на договори

02/ 3255 -390

biljana.stojanovska@finance.gov.mk

Дафинка Јаќовска Велкоска

Помошник раководител на сектор за централно финансирање и склучување на договори

02/ 3255 -376

dafinka.jakovska-velkoska@finance.gov.mk

Емилија Ивчевиќ Величковска

Советник за информатика

02/ 3255 -377

emilija.ivcevic-velickovska@finance.gov.mk

Драгица Сековска  Здравковска

Раководител на одделение за следење на програми

02/ 3255 -378

dragica.sekovska@finance.gov.mk

Јасмина Сулева

Соработник за сметководствени работи

02/ 3255 -379

jasmina.suleva@finance.gov.mk

Весна Алексоска

Советник за нерегуларности и управување со ризик

02/ 3255 -383

vesna.kocovska@finance.gov.mk

Урим Абдуљи

Помлад соработник за сметководствени работи

02/ 3255-380

urim.abduli@finance.gov.mk

Бојана Анѓелковска

Помлад соработник за постапки за контрола во оперативните структури

02/ 3255 -756

bojana.angelkovska@finance.gov.mk

Маја Митевска

Советник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА за  договори за услуги, грантови, твининг

02/ 3255 -387

maja.mitevska@finance.gov.mk

Муарем Азизи

Соработник за контрола на квалитетот

02/ 3255 -384

muarem.azizi@finance.gov.mk

Горан Ивановски

Самостоен референт за информатика

02/ 3255 -389

goran.ivanovski@finance.gov.mk

Јасмина Ристовска

Советник за децентрализирано финансиско спроведување на проектите финансирани од ИПА

02/ 3255 -391

jasmina.ristovska@finance.gov.mk

Ана Лампевска

Советник за децентрализирано финансиско спроведување на проектите финансирани од ИПА

02/ 3255 -471

ana.lampevska@finance.gov.mk

Далибор Пешевски

Соработник за децентрализирано финансиско спроведување на проектите финансирани од ИПА

02/ 3255 -766

dalibor.pesevski@finance.gov.mk

Симона Јосифоска

Советник за децентрализирано финансиско спроведување на проектите финансирани од ИПА

02/ 3255 -388

simona.josifoska@finance.gov.mk

Дејан Огненоски

Помлад соработник за децентрализирано финансиско спроведување на проектите финансирани од ИПА

02/ 3255 -625

dejan.ognenoski@finance.gov.mk

Катерина Јовчевска

Раководител на одделение за ЕУ јавни набавки и склучување на договори

02/ 3255 -393

katerina.jovcevska@finance.gov.mk

Александра Кукинска

Советник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА за договори за услуги, набавки, грантови, твининг

02/ 3255 -394

aleksandra.kukinska@finance.gov.mk

Мирјана Стојановска

Советник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА за договори за услуги, набавки, грантови, твининг

02/ 3255 -395

mirjana.stojanovska@finance.gov.mk

Тони Јакимовски

Советник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА за договори за услуги, набавки со договори за градежни работи

02/ 3255 -396

toni.jakimovski@finance.gov.mk

Златко Гичевски

Советник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА за договори за услуги, набавки со договори за машински работи

02/ 3255 -397

zlatko.gicevski@finance.gov.mk

Елена Зафировска

Виш соработник за децентрализирано  спроведување на проектите финансирани од ИПА

02/ 3255-102

elena.zafirovska@finance.gov.mk

Билјана Филиповска Копевска

Соработник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА

02/ 3255 -399

biljana.kopevska@finance.gov.mk

Ана Чешуровска

Советник за контрола на квалитетот

02/ 3255 -382

ana.cesurovska@finance.gov.mk

Верица Ѓурѓовска

Соработник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА

02/ 3255 -402

verica.ristovska@finance.gov.mk

Јован Васковски

Помлад соработник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА

02/ 3255 -401

jovan.vaskovski@finance.gov.mk

Низамедин Шабан

Помлад соработник за децентрализирано  спроведување на проекти финансирани од ИПА

02/ 3255-638

nizamedin.saban@finance.gov.mk

Александра Стојановска

Помлад соработник за децентрализирано  спроведување на проекти финансирани од ИПА

02/ 3255-391

aleksandra.stojanovska@finance.gov.mk

Кристина Ристеска

Помлад соработник за децентрализирано  спроведување на проекти финансирани од ИПА

02/

kristina.risteska@finance.gov.mk

Сања Наумовска

Советник за следење на имплементацијата на проекти, договори за услуги, набавки поврзани со договорите за градежни работи

02/ 3255 -316

sanja.naumovska@finance.gov.mk

Билјана Димовска

Советник за следење на програми за договорите за услуги/набавки/грантови/твининг

02/ 3255 -400

biljana.dimovska@finance.gov.mk

Тони Атанасовски

Виш соработник за децентрализирано спроведување на проектите финансирани од ИПА за договори за услуги, набавки со договори за градежни работи

02/ 3255 -405

toni.atanasovski@finance.gov.mk

Благица Атанасова

Помлад соработник за следење на програми за договори за услуги/ набавки/ грантови/ твининг со посебен акцент на секторот социјална политика

02/ 3255 -408

blagica.atanasova@finance.gov.mk

Наиљ Исуфи

Помлад соработник за следење на програми за договори за услуги/ набавки/ грантови/ твининг со посебен акцент на секторот социјална политика

02/ 3255 -502

nail.isufi@finance.gov.mk

Трајанчо Наумовски

Виш соработник за децентрализирано  спроведување на проектите финансирани од ИПА

02/ 3255 -406

trajanco.naumovski@finance.gov.mk

Фросина Бајлозова

Помлад соработник за следење на програми за договори за услуги/ набавки/ грантови/ твининг со посебен акцент на секторот социјална политика

02/ 3255 -407

bajlozova@finance.gov.mk

Елена Ристоманов

Помлад соработник за следење на програми за договорите за услуги/ набавки/ грантови/ твининг со посебен акцент на секторот образование

02/ 3255 -414

elena.veljanovska@finance.gov.mk

Иљир Умери

Помлад соработник за следење на програми за договорите за услуги/ набавки/ грантови/ твининг со посебен акцент на секторот образование

02/ 3255 -409

ilir.umeri@finance.gov.mk

Марија Арсовска

Виш соработник за децентрализирано финансиско спроведување на проектите финансирани од ИПА

02/ 3255 -410

marija.arsovska@finance.gov.mk

Единицата за имплементација на Проектот за подобрување на општинските услуги – МСИП

Александар Најдовски

Специјалист за набавки

 

aleksandar.najdovski@finance.gov.mk

Ана Ристовска

Администратор/Преведувач

 

ana.ristovska@finance.gov.mk

Анета Русовска

Асистент за финансии

 

aneta.rusovska@finance.gov.mk

Љубица Патлиџанковска

Директор на проектот

 

ljubica.patlidzankovska@finance.gov.mk

Роза Перковска

Специјалист за финансиски менаџмент

 

roza.perkovska@finance.gov.mk

Горан Тренчевски

Градежен инженер

 

goran.trencevski@finance.gov.mk

Јасминка Жантева Божикова

Градежен инженер

 

jasminka.zanteva-bozikova@finance.gov.mk

Јасминка Тасева Јанковиќ

Градежен инженер

 

jasminka.taseva@finance.gov.mk

Зоран Дејковски

Асистент за набавки

 

zoran.dejkoski@finance.gov.mk

Оперативна програма за развој на човечки ресурси - ОПРЧР

Ирена Бојаџиева

Оперативна програма за развој на човечки ресурси - ОПРЧР

02/ 3255 -403

irena.bojadzieva@ finance.gov.mk

Анета Иванова

Виш соработник за следење на договорите во рамки на ОПРЧР

02/ 3255 -792

aneta.ivanova@finance.gov.mk

Лазар Кучера

Советник за следење на договорите во рамки на ОПРЧР

02/ 3255 -794

lazar.kucera@finance.gov.mk

Милка Стефановска

Советник за ЕУ јавни набавки и за склучување на договори во рамки на ОПРЧР

02/ 3255 -791

milka.stefanovska@finance.gov.mk

Проектна единица за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст-Детска градинка

Елеонора Анѓелеска

Директор

 

eleonora.angeleska@finance.gov.mk

Горица Коцевска

Садомијач / сервер

 

 

Мица Стојмановска

Воспитувач

 

 

Наташа Јовановска

Неговател

 

 

Светлана Рајковска

Неговател

 

 

Славица Секуловска

Неговател

 

 

Снеже Симоновска

Неговател

 

 

 

Управа за имотно правни работи

Сектор за нормативно-имотно правни и облигациони работи

Валентина Димитровска

Раководител на сектор за нормативно имотно-правни и облигациони работи

02/ 3255 -676

valentina.dimitrovska@finance.gov.mk

Магдалена Бабановска

Советник за облигациони и  имотно-правни прашања

02/ 3255 -678

magdalena.babanovska@finance.gov.mk

Марина Стаматовска

Помошник раководител на Сектор за нормативно имотно-правни и облигациони работи

02/ 3255 -679

marina.stamatovska@finance.gov.mk

Менка Хаџи Николова

Раководител на одделение за облигациони работи и прашања поврзани со имотно правни побарувања на граѓани на РМ во странство

 

menka.hadzi - nikolova@finance.gov.mk

Софија Ганзовска Кочовска

Советник за нормативно правни работи

 

sofija.ganzovska@finance.gov.mk

Ландонита Мустафи

Помлад соработник за нормативно правни работи

 

landonita.mustafi@finance.gov.mk

Сектор за управна постапка

Авуше Маца

Помошник раководител на сектор за управна постапка

 

avuse.maca@finance.gov.mk

Александар Кацески

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

aleksandar.kaceski@finance.gov.mk

Александра Стевческа Крстеска

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

aleksandra.stevceska@finance.gov.mk

Амир Зилбеари

Соработник за првостепена управна постапка

 

amir.zilbeari@finance.gov.mk

Ана Митревска

Советник за првостепена управна постапка

 

ana.mitrevska@finance.gov.mk

Ангел Ташковски

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

angel.taskovski@finance.gov.mk

Ангелина Ангелевска - Илиевска

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

angelina.angelevska - ilievska@finance.gov.mk

Андрија Мечкароски

Советник за првостепена управна постапка

 

andrija.meckaroski@finance.gov.mk

Андријана Ивановска

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

andrijana.ivanovska@finance.gov.mk

Аница Стојаноска

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

 

anica.stojanoska@finance.gov.mk

Атанас Бахчевански

Советник за првостепена управна постапка

 

atanas.bahcevanski@finance.gov.mk

Ацо Стојанов

Советник за првостепена управна постапка

 

aco.stojanov@finance.gov.mk

Бафтијар Елмази

Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

baftijar.elmazi@finance.gov.mk

Беса Камбери (Бафтиари)

Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

besa.kamberi@finance.gov.mk

Бесим Ќазими

Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

besim.kazimi@finance.gov.mk

Билјана Каракашева

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

biljana.karakaseva@finance.gov.mk

Билјана Ристова

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

 

biljana.ristova@finance.gov.mk

Биљана Захариева

Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

biljana.zaharieva@finance.gov.mk

Бисера Карамазичева (Узунова)

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

bisera.uzunova@finance.gov.mk

Благоја Бурески

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

 

blagoja.bureski@finance.gov.mk

Божана Стефанова

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

bozana.stefanova@finance.gov.mk

Бојана Ананиева (Мишева)

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

bojana.ananieva@finance.gov.mk

Борка Нацева

Советник за првостепена управна постапка

 

borka.naceva@finance.gov.mk

Борче Арсов

Самостоен референт - геометар за Штип и Пробиштип

 

borce.arsov@finance.gov.mk

Бране Богоевски

Самостоен референт - геометар

 

brane.bogoevski@finance.gov.mk

Бранко Ефремов

Советник за едукација и оперативна обработка на податоци

 

branko.efremov@finance.gov.mk

Буњамин Шабановиќ

Самостоен референт за информатика

 

bunjamin.sabanovic@finance.gov.mk

Валентина Весковска

Самостоен референт - Технички секретар на директорот

 

valentina.veskovska@finance.gov.mk

Валентина Ѓурческа

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

 

valentina.gjurceska@finance.gov.mk

Васил Ширков

Советник за првостепена управна постапка

 

vasil.sirkov@finance.gov.mk

Васко Петревски

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

 

vasko.petrevski@finance.gov.mk

Вера Лазарова

Советник за првостепена управна постапка

 

vera.lazarova@finance.gov.mk

Верица Јорданова

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

verica.jordanova@finance.gov.mk

Верка Младеновска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

verka.mladenovska@finance.gov.mk

Верче Трајанова (Василева)

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

verce.vasileva@finance.gov.mk

Виктор Доневски

Советник за првостепена управна постапка

 

viktor.donevski@finance.gov.mk

Виолета Апостоловска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

violeta.apostolovska@finance.gov.mk

Виолета Таушанова

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

 

violeta.tausanova@finance.gov.mk

Владимир Ананиев

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

vladimir.ananiev@finance.gov.mk

Владо Симонов

Советник за првостепена управна постапка

 

vlado.simonov@finance.gov.mk

Ѓока Василевски

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

gjoka.vasilevski@finance.gov.mk

Ѓорѓи Камиларовски

Раководител на одделение за координација и контрола на одделенијата за првостепена управна постапка

 

gjorgji.kamilarovski@finance.gov.mk

Гордана Коруноска

Самостоен референт - геометар за Кичево и Македонски Брод

 

gordana.korunoska@finance.gov.mk

Гордана Секулоска Крстевска

Советник за првостепена управна постапка

 

gordana.sekuloska - krstevska@finance.gov.mk

Гордана Стојанова

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

gordana.stojanova@finance.gov.mk

Ѓорче Андонов

Виш референт - геометар за Гевгелија и Валандово

 

gjorce.andonov@finance.gov.mk

Дајанчо Ефтимов

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

 

dajanco.eftimov@finance.gov.mk

Далиборка Петреска

Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

daliborka.petreska@finance.gov.mk

Даниел Михајловски

Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

daniel.mihajlovski@finance.gov.mk

Даниела Стојкова Сталетовиќ

Советник за првостепена управна постапка

 

daniela.stojkova - staletovic@finance.gov.mk

Даниела Тодосова

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

daniela.todosova@finance.gov.mk

Дарко Георгиевски

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

darko.georgievski@finance.gov.mk

Дарко Герасимовски

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

darko.gerasimovski@finance.gov.mk

Дарко Јангелов

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

darko.jangelov@finance.gov.mk

Дарко Јованчев

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

 

darko.jovancev@finance.gov.mk

Дејан Наќески

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

dejan.nakeski@finance.gov.mk

Димитар Пеловски

Советник за првостепена управна постапка

 

dimitar.pelovski@finance.gov.mk

Добре Здравков

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

dobre.zdravkov@finance.gov.mk

Драган Кузмановски

Советник за првостепена управна постапка

 

dragan.kuzmanovski@finance.gov.mk

Драган Мустачки

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

dragan.mustacki@finance.gov.mk

Драган Соклев

Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

dragan.soklev@finance.gov.mk

Драги Марковски

Советник за првостепена управна постапка

 

dragi.markovski@finance.gov.mk

Драги Неделчевски

Советник за првостепена управна постапка

 

dragi.nedelcevski@finance.gov.mk

Драги Стојанов

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

dragi.stojanov@finance.gov.mk

Драги Чакар

Советник за првостепена управна постапка

 

dragi.cakar@finance.gov.mk

Дрита Исоска (Бекир)

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

drita.isoska@finance.gov.mk

Едит Јусуфи

Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

edit.jusufi@finance.gov.mk

Елена Галевска (Миленкоска)

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

elena.milenkoska@finance.gov.mk

Елена Јанеска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

elena.janeska@finance.gov.mk

Елидија Ампева

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

elidija.ampeva@finance.gov.mk

Елизабета Постоловска (Божиновска)

Советник за првостепена управна постапка

 

elizabeta.bozinovska@finance.gov.mk

Елизабета Тодорова Васевска

Советник за првостепена управна постапка

 

elizabeta.todorova - vasevska@finance.gov.mk

Емилија Божинова Манојлова

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

emilija.bozinova - manojlova@finance.gov.mk

Емилија Петровска

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

emilija.petrovska@finance.gov.mk

Емилија Тодорова (Шунтова)

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

emilija.suntova@finance.gov.mk

Ендрит Камбери

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

endrit.kamberi@finance.gov.mk

Жаклина Кржовска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

zaklina.krzovska@finance.gov.mk

Жан Лозановски

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

zan.lozanovski@finance.gov.mk

Жанета Марковска

Советник за првостепена управна постапка

 

zaneta.markovska@finance.gov.mk

Живка Стојанова

Советник за првостепена управна постапка

 

zivka.stojanova@finance.gov.mk

Звезда Томевска

Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

zvezda.tomevska@finance.gov.mk

Зоран Бојовски

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

 

zoran.bojovski@finance.gov.mk

Зоран Булаковски

Самостоен референт - геометар за Битола и Демир Хисар

 

zoran.bulakovski@finance.gov.mk

Зоран Сирачевски

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

 

zoran.siracevski@finance.gov.mk

Зоран Трајковски

Самостоен референт - геометар

 

zoran.trajkovski@finance.gov.mk

Иван Ристески

Советник за првостепена управна постапка

 

ivan.risteski@finance.gov.mk

Ивана Гегараковска

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

ivana.gegarkovska@finance.gov.mk

Ивана Стојановска

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

ivana.stojanovska@finance.gov.mk

Идриз Жута

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

 

idriz.zuta@finance.gov.mk

Идрис Реџепи

Самостоен референт - геометар

 

idris.redzepi@finance.gov.mk

Иле К'нев

Самостоен референт - геометар

 

ile.knev@finance.gov.mk

Илина Стефановска

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

ilina.stefanovska@finance.gov.mk

Илир Лимани

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

ilir.limani@finance.gov.mk

Ирена Петреска

Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

irena.petreska@finance.gov.mk

Ирена Тасевска

Советник за првостепена управна постапка

 

irena.tasevska@finance.gov.mk

Ирена Јованоски

Советник за координација и контрола на одделенијата за првостепена управна постапка

 

irena.stepanoska@finance.gov.mk

Ирина Пројкоска

Виш соработник за првостепена управна постапка

 

irina.projkoska@finance.gov.mk

Јадранка Јаневска

Советник за првостепена управна постапка

 

jadranka.janevska@finance.gov.mk

Јасмина Самак

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

jasmina.samak@finance.gov.mk

Јасмина Топличанин Ѓоршеска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

jasmina.toplicanin - gorseska@finance.gov.mk

Јелица Чадовска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

jelica.cadovska@finance.gov.mk

Јован Велковски

Самостоен референт - Координатор на геометрите

 

jovan.velkovski@finance.gov.mk

Јована Насковска

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

jovana.stojanovska@finance.gov.mk

Јово Павлески

Советник за првостепена управна постапка

 

jovo.pavleski@finance.gov.mk

Јордан Илиевски

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

jordan.ilievski@finance.gov.mk

Југослав Николовски

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

 

jugoslav.nikolovski@finance.gov.mk

Калинка Станоевска

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

 

kalinka.stanoevska@finance.gov.mk

Камбер Мемеди

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

kamber.memedi@finance.gov.mk

Каролина Шукуроска

Советник за првостепена управна постапка

 

karolina.sukuroska@finance.gov.mk

Катерина Трајкова

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

katerina.trajkova@finance.gov.mk

Кети Спиркоска

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

keti.stojanoska@finance.gov.mk

Коста Атанасов

Референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

kosta.atanasov@finance.gov.mk

Ленче Алексова

Советник за првостепена управна постапка

 

lence.aleksova@finance.gov.mk

Лила Николовска

Советник за првостепена управна постапка

 

lila.nikolovska@finance.gov.mk

Лилјана Андонова

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

liljana.andonova@finance.gov.mk

Лирије Рахмани

Советник за првостепена управна постапка

 

lirije.rahmani@finance.gov.mk

Љубинка Иванова

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

ljubinka.ivanova@finance.gov.mk

Мара Маневска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

mara.manevska@finance.gov.mk

Маре Оцевска

Референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

mare.ocevska@finance.gov.mk

Марика Лазова

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

 

marika.lazova@finance.gov.mk

Марина Думовска

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

 

marina.dumovska@finance.gov.mk

Марјан Крстески

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

marjan.krsteski@finance.gov.mk

Марјан Митевски

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

marjan.mitevski@finance.gov.mk

Мартин Лазаревски

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

martin.lazarevski@finance.gov.mk

Мартина Китаноска

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

martina.kitanoska@finance.gov.mk

Мерита Асани

Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

merita.asani@finance.gov.mk

Миле Дејаноски

Советник за првостепена управна постапка

 

mile.dejanoski@finance.gov.mk

Миле Савески

Советник за првостепена управна постапка

 

mile.saveski@finance.gov.mk

Милена Гиновска

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

milena.petreska@finance.gov.mk

Милорад Анастасов

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

milorad.anastasov@finance.gov.mk

Миранда Зибери Фејзулаи

Советник за првостепена управна постапка

 

miranda.ziberi - fejzulai@finance.gov.mk

Мирјана Андрееска

Советник за првостепена управна постапка

 

mirjana.andreeska@finance.gov.mk

Митко Андонов

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

mitko.andonov@finance.gov.mk

Нада Маневска

Раководител на сектор за управна постапка

 

nada.manevska@finance.gov.mk

Нада Поповска

Самостоен референт за административно технички работи

 

nada.popovska@finance.gov.mk

Надежда Узунчева

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

nadezda.uzunceva@finance.gov.mk

Надица Стефанова

Советник за првостепена управна постапка

 

nadica.stefanova@finance.gov.mk

Наташа Ололоска Николаевска

Советник за првостепена управна постапка

 

natasa.ololoska - nikolaevska@finance.gov.mk

Неда Саклова

Советник за првостепена управна постапка

 

neda.saklova@finance.gov.mk

Нена Попова

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

 

nena.popova@finance.gov.mk

Ненад Новески

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

nenad.noveski@finance.gov.mk

Ненад Стојановски

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

nenad.stojanovski@finance.gov.mk

Никола Анчев

Советник за првостепена управна постапка

 

nikola.ancev@finance.gov.mk

Никола Колев

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

nikola.kolev@finance.gov.mk

Никола Петров

Советник за првостепена управна постапка

 

nikola.petrov@finance.gov.mk

Оливер Трпески

Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

oliver.trpeski@finance.gov.mk

Оливера Георгиевска

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

 

olivera.georgievska@finance.gov.mk

Орданчо Цветковски

Советник за првостепена управна постапка

 

ordanco.cvetkovski@finance.gov.mk

Пандорка Настова

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

 

pandorka.nastova@finance.gov.mk

Перко Марковски

Советник за првостепена управна постапка

 

perko.markovski@finance.gov.mk

Пеце Печипајковски

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

 

pece.pecipajkovski@finance.gov.mk

Рамадан Адеми

Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

ramadan.ademi@finance.gov.mk

Роберт Абазоски

Помлад референт - геометар

 

robert.abazoski@finance.gov.mk

Роберт Ефтимов

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

robert.eftimov@finance.gov.mk

Родна Филипоска

Помлад референт за административно - технички работи

 

rodna.filiposka@finance.gov.mk

Розета Петровска

Помлад референт за административно-технички работи

 

rozeta.petrovska@finance.gov.mk

Ружица Стошевска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

ruzica.stosevska@finance.gov.mk

Светлана Ивановиќ

Советник за првостепена управна постапка

 

svetlana.ivanovic@finance.gov.mk

Светлана Карачоровска

Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

svetlana.karacorovska@finance.gov.mk

Светлана Наумовска Добревска

Советник за првостепена управна постапка

 

svetlana.naumovska - dobrevska@finance.gov.mk

Селим Алити

Советник за првостепена управна постапка

 

selim.aliti@finance.gov.mk

Селим Исмани

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

selim.ismani@finance.gov.mk

Силвана Гашоска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

silvana.gasoska@finance.gov.mk

Силвана Франгова

Референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

silvana.frangova@finance.gov.mk

Славица Пулева

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

slavica.puleva@finance.gov.mk

Славица Ристеска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

slavica.risteska@finance.gov.mk

Слаѓана Лазаревска

Виш соработник за првостепена управна постака

 

slagjana.lazarevska@finance.gov.mk

Слаѓана Тасева

Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

slagana.taseva@finance.gov.mk

Слободанка Глигорова

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

slobodanka.gligorova@finance.gov.mk

Снежана Поп Дамкова

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

 

snezana.popdamkova@finance.gov.mk

Снежана Стојановска

Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

snezana.stojanovska@finance.gov.mk

Снежана Финаева

Самостоен референт - геометар

 

snezana.finaeva@finance.gov.mk

Соња Аврамовска

Советник за првостепена управна постапка

 

sonja.avramovska@finance.gov.mk

Соња Бојкова

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

sonja.bojkova@finance.gov.mk

Спасе Лечоски

Советник за првостепена управна постапка

 

spase.lecoski@finance.gov.mk

Сузана Бахтијароска

Референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

suzana.bahtijaroska@finance.gov.mk

Сузана Јосифовска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

suzana.josifovska@finance.gov.mk

Сузана Петреска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

suzana.petreska@finance.gov.mk

Тања Иваноска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

tanja.ivanoska@finance.gov.mk

Тина Тутевска Трајковска

Советник за првостепена управна постапка

 

tina.tutevska - trajkovska@finance.gov.mk

Тоде Милошовски

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

 

tode.milosovski@finance.gov.mk

Трајче Михајловски

Самостоен референт - геометар

 

trajce.mihajlovski@finance.gov.mk

Фадил Имеровски

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

 

fadil.imerovski@finance.gov.mk

Фикрета Чековиќ

Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

fikreta.cekovic@finance.gov.mk

Филип Петкоски

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

filip.petkoski@finance.gov.mk

Фиснике Истрефи Ценка

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

fisnike.istrefi - cenka@finance.gov.mk

Хамиде Абдија

Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

hamide.abdija@finance.gov.mk

Цане Кузманоски

Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

cane.kuzmanoski@finance.gov.mk

Цветанка Ѓоргиевска

Советник за првостепена управна постапка

 

cvetanka.gorgievska@finance.gov.mk

Александра Дојчинова

Советник за првостепена управна постапка

 

 

Ангеле Пумпалоски

Помлад референт-доставувач

 

 

Биљана Ангеловска

Хигиеничар

 

 

Блага Илиоска

Курир

 

 

Божана Петровска

Помлад референт за административно - технички работи

 

 

Бурим Асани

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

burim.asani@finance.gov.mk

Вангелина Јованова

Умножувач (фотокопирант)

 

 

Веселинка Ефтимовска

Умножувач (фотокопирант)

 

 

Владо Тасев

Помлад референт -доставувач

 

 

Далибор Краљевски

Умножувач (фотокопирант)

 

 

Доне Стојановски

Умножувач (фотокопирант)

 

 

Дончо Ристовски

Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

 

Звонко Лазаровски

Помлад референт-доставувач

 

 

Звонко Ристески

Советник за првостепена управна постапка

 

zvonko.ristovski@finance.gov.mk

Зоран Ашталкоски

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

zoran.astalkoski@finance.gov.mk

Зоран Костов

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

zoran.kostov@finance.gov.mk

Зуица Караколева

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

 

Иванка Петкова

Хигиеничар

 

 

Јагода Павловска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

jagoda.pavloska@finance.gov.mk

Јане Ефремов

Курир

 

 

Јован Лукаров

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

jovan.lukarov@finance.gov.mk

Јован Наумоски

Самостоен референт - геометар

 

jovana.avramovska@finance.gov.mk

Јулија Мијалкова

Соработник за првостепена управна постапка

 

 

Коце Николов

Курир

 

 

Крсте Јованоски

Помлад референт-доставувач

 

 

Ласте Стојчевски

Самостоен референт-геометар за Куманово, Крива Паланка и Кратово

 

laste.stojceski@finance.gov.mk

Лилјана Стојкоска

Помлад референт за административно - технички работи

 

 

Љупчо Илиевски

Чувар

 

 

Мамут Рамадани

Курир

 

 

Марија Танаскоска

Помлад референт за административно - технички работи

 

marija.tanaskovska@finance.gov.mk

Марика Тренчевска

Умножувач (фотокопирант)

 

 

Марина Јаневска

Умножувач (фотокопирант)

 

 

Мирјана Талевска

Курир

 

 

Наташа Димоска

Хигиеничар

 

 

Никола Младеновски АПВ

Самостоен референт за информатика

 

 

Обрад Васиљевски

Чувар

 

 

Параскева Петровска

Умножувач (фотокопирант)

 

 

Рада Пецева

Курир

 

 

Радован Иваноски

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

 

Светлана Алексовска

Курир

 

 

Славица Спасовска

Умножувач (фотокопирант)

 

 

Снежана Атанасова

Помлад референт за административно -технички работи

 

 

Снежана Стефановска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

snezana.stefanoska@finance.gov.mk

Софија Аџиева

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

sofija.adzieva@finance.gov.mk

Стојче Ристов

Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

 

Тони Ангелески

Курир

 

 

Фатмире Мурати

Умножувач (фотокопирант)

 

 

Христијан Ристов

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

hristijan.ristov@finance.gov.mk

Шпетиме Ахмеди

Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

 

spetime.ahmedi@finance.gov.mk

Шпреса Асани (Јусуфи)

Помлад соработник за првостепена управна постапка

 

spresa.asani@finance.gov.mk