Прес-конференција во МФ за резултати од Анализа за доходовна нееднаквост