Завршна конференција за проектот финансиран од ЕУ за хармонизација на даночната легислатива со законите на ЕУ