Зајакнување на капацитетите за борба против перење пари со поддршка од ЕК и СЕ