Потпишување договор со Технопласт за влез во ТИРЗ Бунарџик