Вработените во Министерство за финансии се едуцираат за здрава храна