Систематизација и организација

Органограм на Министерство за финансии

 

Правилник за организација и работа на Министерство за финансии

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за организација и работа на Министерство за финансии

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за организација и работа на Министерство за финансии

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за организација и работа на Министерство за финансии

 

Правилник за систематизација на работните места во Министерство за финансии

Правилник за дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за финансии

Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за финансии

Правилник за изменување  и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за финансии

Правилник за изменување  и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за финансии

Правилник за дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за финансии

Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за финансии

Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за финансии

Правилник за дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за финансии

Правилник за изменување  и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за финансии

Правилник за изменување  и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за финансии

Правилник за дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за финансии

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерство за Финансии

Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за финансии

Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за финансии

Правилник за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за финансии (Пречистен текст)

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерство за Финансии

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерство за Финансии

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Министерството за Финансии

Правилник за организација и работа на Министерството за финансии и Правилник за систематизација на работните места во Министерството за финансии