УСППФТ

Управата за спречување перење пари и финансирање тероризам е орган во состав на Министерството за финансии, со својство на посебно правно лице.

Контакт

ул. Вељко Влаховиќ бр.11, 1000 Скопје, Република Македонија
телефон: 02/3297-540; факс: 02/3224-824
е-пошта: contact@usppft.gov.mk

Повеќе информации на www.usppft.gov.mk