Документи

Буџет

Буџет 2020

Буџет 2019
Буџет 2018
Буџет 2017
Буџет 2016
Буџет 2015

Фискална стратегија

Фискална стратегија 2015-2023
Завршна сметка на Буџетот на Република Македонија за 2014
Стратешки план на Министерство за финансии 2015-2017