Announcements

Повици и објави

Конкурс за ученици од основното и средното образование по повод Светскиот ден на штедењето ‒ 31 октомври

Врз основа на Одлуката за објавување конкурс за ученици од основното и средното образование по повод Светскиот ден на штедењето ‒ 31 октомври и одобрување средства O бр. 02-23372/1 од 24 септември 2020 година, Народната банка на Република Северна Македонија и Министерството за финансии на Република Северна Македонија, објавуваат

 

ECONOMIC REFORM PROGRAMME 2020 – 2022 SUBMITTED TO EC

The Minister of Finance officially submitted the Economic Reform Programme 2020-2022 to the European Commission on 31 Jan. 2020.
You can find more information about the Economic Reform Programme and the European Semester Light process in the Reform section.

ПРОГРАМАТА НА ЕКОНОМСКИ РЕФОРМИ 2020 - 2022 ДОСТАВЕНА ДО ЕК

Министерот за финансии официјално ја достави Програмата на економски реформи 2020-2022 до Европската комисија на 31.01.2020 година.
Повеќе информации за Програмата и процесот „Поедноставен европски семестар“ има во делот за Реформи.

Subscribe to RSS - Announcements