Биро за јавни набавки

Бирото за јавни набавки е орган во состав на Министерството за финансии, со својство на правно лице.

Контакт

Ѓуро Стругар бр.5, I кат
1000 Скопје, Република Македонија
телефон: 02 / 3255 689,
е-пошта: info@bjn.gov.mk

Повеќе информации на bjn.gov.mk