Прописи од областа на даноците, таксите и другите јавни приходи

 
ЗАКОН ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ
 

 
ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ

 
 
ЗАКОН ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА 
ЗАКОН ЗА ПЕРСОНАЛНИОТ ДАНОК НА ДОХОД 

 
 
ЗАКОН ЗА ДАНОЦИТЕ НА ИМОТ

 
 
ЗАКОН ЗА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ
 
 
ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ

 
 
ЗАКОН ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА
 

 
 
ЗАКОН ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА

 
 
ЗАКОН ЗА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ