Прописи од областа на даноците, таксите и другите јавни приходи

Закон за данокот на додадена вредност

Одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност

Правилник за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност

Правилник за формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност и образец ДДВ-01

Правилник за формата и содржината на даночната пријава на данокот на додадена вредност и образец ДДВ-04

Правилник за начинот на примена на Законот за данокот на додадена вредност кај лица со сопственичка, организациска или управувачка поврзаност кои можат или на кои им е наложено да се регистрираат како еден даночен обврзник и образец ДДВ-01/ПЛ

Правилник за спроведување на даночните поттикнувања кај данок на додадена вредност за донациите во јавните дејности и образец А3-Д

Правилник за спроведување на ослободувањето од царина и други давачки, акциза и данок на додадена вредност (ДДВ), при увоз на добра-стоки и за обезбедување средства за плаќање на акциза и ДДВ за прометот на добра и услуги во земјата, потребни за реализирање на проекти финансирани со парични средства на странски донатори, образец А1-П и образец А3-П

Упатство за начинот на спроведување на ослободувањето од царина и други давачки, акциза и данок на додадена вредност (ДДВ), при увоз на добра-стоки и за обезбедување на средства за плаќање на акциза и ДДВ за прометот на добра и услуги во земјата, потребни за реализирање на проекти финансирани со парични неповратни средства на странски донатори, образец А2-П

Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на спроведување на ослободувањето од царина и други давачки, акциза и данок на додадена вредност (ДДВ), при увоз на добра-стоки и за обезбедување на средства за плаќање на акциза и ДДВ за прометот на добра и услуги во земјата, потребни за реализирање на проекти финансирани со парични неповратни средства на странски донатори (се применува од 1 јануари 2010 година, а членовите 2 и 3 на ова упатство ќе се применуваат од 1 јули 2010 година за прометите извршени заклучно со 31 декември 2009 година за регистрираните проекти)

Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за прифаќање на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност, односно недонесување на решение за одбивање на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност

Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за прифаќање на пријавата за отповикување на регистрацијата за данокот на додадена вредност, односно недонесување на решение за одбивање на пријавата за отповикување на регистрацијата за данокот на додадена вредност

Закон за акцизите

Закон за изменување и дополнување на законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 82/2013)

Закон за изменување на Законот за акцизите ( со примена до 10.08.2011 година)

Закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите ( со примена од 01.01.2010 год.)

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите ( „Службен весник на РМ“ бр.187/2013)

Правилник за спроведување на Законот за акцизите, образец АД, образец АК-01, образец АК-02, образец АК-ААП, образец АКЦ-ММ, образец АКЦ-ПА, образец АК-ТНГ, образец П-МЕА, образец Б-МЕА, образец П-ТД, образец Б-ТД

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите( со примена од 01.01.2010 год.)

Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите ( со примена од 01. 07. 2010 год.)

Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите( со примена од 01.01.2011 год)

Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите ( „ Службен весник на РМ“ бр.29/2012)

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите ( „Службен весник на РМ“ бр.97/2012)

Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите ( „ Службен весник на РМ“ бр. 106/2012)

Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање акцизна дозвола, односно на решение за одбивање на барањето за издавање на акцизна дозвола („ Службен весник на РМ“ бр.160/2011)

Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за издавање на одобрение за акцизно-повластено користење, односно на решение за одбивање на барањето за издавање одобрение за акцизно-повластено користење ( „ Службен весник на РМ“ бр.160/2011)

Закон за данокот на добивка

Правилник за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок на добивка по основ на воведување во употреба на одобрен систем на опрема за регистрирање на готовински плаќања и образец ДД-07

Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок, односно недонесување на акт за одбивање на барањето за даночно ослободување по основ на воведување во употреба на одобрен систем на опрема за регистрирање на готовински плаќања

Правилник за формата и содржината на барањето заради неодлучување по барањето за враќање на повеќе уплатениот данок

Правилник за нормираните износи на кало, растур, крш и расипување на стоки и одделни производи утврдени за секоја соодветна гранка за даночни цели

Закон за персоналниот данок на доход

Правилник за формата, содржината и начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход за приходи од имот и имотни права и образец ПДД-АДП/ПИ

Правилник за формата, содржината и начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход на капитални добивки и образец ПДД-АДП/КД

Правилник за формата, содржината и начинот на пополнување на аконтативната даночна пријава за остварени други приходи и образец ПДД-АДП/ДП

Правилник за формата, содржината и начинот на пополнување на аконтатитивната даночна пријава за започнување на остварување на приходи од самостојна дејност и образец ПДД-АДП/СД

Правилник за формата, содржината и начинот на пополнување на годишната даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход и образец ПДД-ГДП

Правилник за содржината и начинот на составување на годишниот даночен биланс за обврзниците кои вршат самостојна дејност и водат деловни книги  и образец ПДД -ДБ

Упатство за начинот на пресметување и плаќање на аконтациите на персоналниот данок на доход по одбивка и образец ПДД-ГИ

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за одобрение на даночно ослободување по основ на воведување на систем на опрема за регистрирање на готовински плаќања и образец ПДД-02

Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за паушално плаќање на персонален данок на доход и образец ПДД-П

Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на дозвола за даночно ослободување, односно недонесување на решение за одбивање на барањето за даночно ослободување по основ на воведување на систем а опрема за регистрирање на готовински плаќања

Правилник на формата и содржината на барањето заради неодлучување по барањето за паушално плаќање на персоналниот данок на доход

Закон за даноците на имот

Правилник за содржината на даночните пријави за утврдување на даноците на имот, образец ДИ, образец ДИ-ПН и образец ДИ-НП

Правилник за формата, содржината и начинот на водење на евиденција и на регистарот на недвижен имот и регистарот на подвижен имот, евиденциски лист за недвижен имот и евиденциски лист за подвижен имот

Методологија за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот,

Методологија за изменување и дополнување на Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот

Правилник за формата и содржината на легитимацијата на даночен инспектор

Правилник за формата и содржината на службена легитимација на даночен извршител

Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за висината на данок на наследство и подарок, односно решение за одбивање на даночната пријава за данок на наследство и подарок

Правилник за формата и содржината на барањето заради недонесување на решение за висината на данок на промет на недвижности, односно решение за одбивање на даночната пријава за данок на промет на недвижности

Правилник за формата и содржината на известувањето за неодлучување по поднесена жалба

Закон за комуналните такси

Закон за административните такси

Правилник за начинот на плаќање на административните такси во готови пари на соодветна уплатна сметка во рамките на трезорска сметка, и со пренос на средства од една на друга трансакциска сметка и начинот на плаќање на административните такси преку мобилни оператори или преку интернет

Закон за даночна постапка

Тарифа за висината на трошоците за присилна наплата

Правилник за постапката, начинот и роковите за доделување на единствен даночен број, содржината и начинот на водење на единствениот регистар на даночни обврзници, содржината и формата на пријавата за регистрација, како и постапката за бришење од регистрацијата и образец УЈП-РДО

Правилник за видот на даночната пријава која во потполност или делумно може да се пренесе по пат на пренос на податоци во електронска форма и постапката за пренос, образец ПКИ и образец БКИ

Правилник за начинот и постапката на одлагање за плаќање на даночен долг

Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата, како и начинот на водење на евиденција за спроведената едукација

Правилник за формата и содржината на известувањето за неодлучување по поднесена жалба

Методологија за утврдување на почетна вредност на недвижност во присилна наплата 

Закон за регистрирање на готовински плаќања

Правилник за техничките и функционалните карактеристики на интегрираниот автоматски систем за управување, образецот на фискалната сметка, образецот на фискалното лого, издавањето на документ касова сметка за сторна трансакција, формата и содржината на книгата за дневни финансиски извештаи, начинот и постапката за издавање на дозвола за одобрување за користење на соодветен модел на фискална апаратура, односно интегриран автоматски систем на управување, начинот на проверка и контрола на фискалните апарати и правилата за течничко одржување и сервисирање на истите

Правилник за издавање на документ касова сметка за сторна трансакција и за функционалните и техничките карактеристики кои треба да ги имаат фискалните апарати и интегрираниот автоматски систем на управување, образец ФС-01, образец СС-02, образец КДФИ-01 и образец ИСК-03

Правилник за начинот на избор и поблиските услови за овластување на независните акредитирани правни лица кои се однесуваат на опремата, кадарот, локациските и просторните услови

Правилник за изменување на Правилникот за начинот на проверка и контрола на системот на фискалните апарати

Закон за Управата за јавни приходи

Правилник за формата, содржината, начинот на издавање и на одземање на службената легитимација на даночен инспектор

Правилник за формата, содржината, начинот на издавање и на одземање на службената легитимација на даночен извршител

Правилник за формата, содржината, начинот на издавање и на одземање на службената легитимација на даночен контролор