е-Трезор

Веб апликацијата е-Трезор овозможува користење од страна на буџетските корисници на функциите:

  • картица на приливи и одливи по сметка и
  • спецификација на расходи по ставка.

За користење на е-Трезор потребно е да се пополни образецот „Пријава на корисник“ и истиот да се достави до Министерство за финансии.

Пријава на корисник за е-Трезор

 

НАЈАВА ВО е-ТРЕЗОР