Интервјуа

Бу­џе­тот за 2017 го­ди­на га­ран­ти­ра ре­дов­на ис­пла­та на пла­ти, пен­зии, со­ци­јал­на по­мош Бу­џе­тот за 2017 го­ди­на га­ран­ти­ра ре­дов­на ис­пла­та на пла­ти, пен­зии, со­ци­јал­на по­мош
17.10.2016

На­ша од­го­вор­ност кон гра­ѓа­ни­те е тие да не ги тр­пат пос­ле­ди­ци­те од по­ли­тич­ка­та кри­за. Пред­лог-бу­џе­тот за 2017 го­ди­на до­а­ѓа во вис­тин­ско вре­ме, би­деј­ќи во тур­бу­лен­тни по­ли­тич­ки ус­ло­ви тре­ба да има­те здра­ва ос­но­ва за обез­бе­ду­ва­ње на мак­ро­е­ко­ном­ска­та ста­бил­ност

Алек­сан­дра То­миќ

Pages