Државен секретар

 

Игор Димитров

Датум на раѓање: 31.10.1979 година,
Прилеп, Република Македонија

Семеен статус: женет, 2 деца

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

Дипломиран правник (2004 година), Правен Факултет „Јустинијан Први“ – Скопје, насока меѓународно право, меѓународни организации и меѓународна политика.

РАБОТНО ИСКУСТВО

ОСНОВЕН СУД ПРИЛЕП

15/11/2004 – 15/11/2006 - судски приправник во Основен суд Прилеп. Области: граѓанско и кривично право;

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИЈАТ

21/11/2006 – 14/11/2007 – Помлад соработник во одделение за Регулаторна реформа
15/11/2007 – 09/03/2009 – Виш соработник во одделение за Регулаторна реформа
10/03/2009 – 01/08/2009 – Раководител на одделение за Регулаторна реформа

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

01/08/2009 – 05/11/2009 – Помошник раководител на Сектор за второстепена управна постапка, управни и судски спорови;
05/11/2009 – 20/10/2013 – Раководител на Сектор за правни работи;
21/10/2013 – 09/09/2014 - Државен советник за правни работи
09/09/2014 – во тек – Државен секретар

СЕРТИФИКАТИ, УВЕРЕНИЈА

- Уверение за положен правосуден испит бр. 08-4/518 од 22/10/2008 година, Министерство за правда;
- Потврда за положен испит од областа на јавните набавки од 19.06.2012 година, Биро за јавни набавки