Кредитен рејтинг

Кредитна рејтинг агенција Fitch Rating

 Report for the credit rating of Republic of Macedonia for 2017

Кредитна рејтинг агенција Japan Credit Rating Agency (JCR)