Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон

Име и презиме

Назив на звање и работно место кое е систематизирано со постојната систематизација

Телефонски број

e-mail

Бранимир Јовановиќ

Посебен  советник  за  прашања  поврзани  со  буџетско  и трезорско работење, даночна и царинска политика

02/ 3255 - 789

branimir.jovanovic@finance.gov.mk

Кристина Попова

Посебен  советник  за  прашања  поврзани  со  меѓународни

финансиски односи,  управување  со  јавниот  долг,  централно  финансирање  и склучување на договори и управување со средствата од инструментот за

претпристапна  помош - ИПА

02/ 3255 - 604

kristina.popova@finance.gov.mk

Виктор Митевски

Посебен  советник  за  прашања  поврзани  со  второстепена  управна постапка, управни  спорови, наплата  на  побарувања и имотно правни работи

02/ 3255 - 605

viktor.mitevski@finance.gov.mk

Елена Трпковска

Државен секретар

02/ 3255 - 776

elena.trpkovska@finance.gov.mk

Бисера Спасевска

Кабинетски службеник за прашања поврзани со даночната и царинска политика

02/ 3255 - 612

bisera.spasevska@finance.gov.mk

Тања Танеска Лазаревска

Кабинетски службеник за прашања поврзани со буџетска политика

02/ 3255 - 366

tanja.taneska-lazarevska@finance.gov.mk

Татјана Трајковска

Кабинетски службеник за прашања поврзани со финансиски систем

02/ 3255 - 482

tatjana.trajkovska@finance.gov.mk

Сузана Пенева

Државен советник за прашања од меѓународните финансии и хармонизацијата со ЕУ и децентрализираното финансиско управување со ЕУ фондовите 

02/ 3255 - 373

suzana.stoimceva@finance.gov.mk

Виолета Стојановска Петровска

Државен советник за прашања од финансискиот систем

02/ 3255 - 349

violeta.stojanovskapetreska@finance.gov.mk

Лилјана Ѓуровска

Државен советник за прашања од областа на трезорското работење

02/ 3255 - 557

liljana.gjurovska@finance.gov.mk

Мара Срезовска

Државен советник за прашања од областа на трезорското работење

02/ 3255 - 558

mara.srezovska@finance.gov.mk

Невзат Велии

Државен советник за прашања од областа на трезорското работење

02/ 3255 - 587

nevzat.velii@finance.gov.mk

Гордана Сусулеска Итиќ

Државен советник за нормативно правни и административни прашања

02/ 3255 - 618

gordana.susuleska-itic@finance.gov.mk

Сектор Кабинет на министерот

Кристина Сотировска

Советник за работи поврзани со органите на државната власт

02/ 3255 -615

kristina.sotirovska@finance.gov.mk

Кристина Јорданова

Советник за протоколарни работи

02/ 3255 -606

kristina.jordanova@finance.gov.mk

Јасмина Петреска

Советник за работи од одбраната и за класифицирани информации

02/ 3255 -655

jasmina.petreska@finance.gov.mk

Марија Хаџи-Василева Белевска

Соработник за билатерална и мултилатерална соработка

02/ 3255 -623

marija.hadzi-vasileva@finance.gov.mk

Ивана Кочоска

Раководител на одделение за подршка на министерот, заменикот на министерот и државниот секретар

02/ 3255 -608

ivana.bojovska@finance.gov.mk

Благица Илова

Помлад соработник за работи непосредно поврзани со министерот и државниот секретар

02/ 3255 -749

blagica.ilova@finance.gov.mk

Викторија Митевска

Помлад соработник за работи непосредно поврзани со министерот и државниот секретар

02/ 3255 -750

viktorija.mitevska@finance.gov.mk

Ељмедине Елмази

Помлад соработник за работи непосредно поврзани со заменик министерот

02/ 3255 -649

elmedine.durguti@finance.gov.mk

Ќефсер Демири

Помлад соработник за работи непосредно поврзани со заменик министерот

02/ 3255 -682

kefser.demiri@finance.gov.mk

Жана Шокаровска

Раководител на одделение за преведување, јазична редакција и лекторирање

02/ 3255 -661

zana.sokarovska@finance.gov.mk

Слаѓана Тошиќ

Советник за јазична редакција

02/ 3255 -662

slagjana.tosic@finance.gov.mk

Вања Радмиловиќ Буклеска

Советник - преведувач на англиски јазик

02/ 3255 -663

vanja.radmilovic@finance.gov.mk

Адриана Фејзулаху

Помлад соработник-преведувач на албански јазик

02/ 3255 -754

adriana.fejzulahu@finance.gov.mk

Сектор за буџети и фондови

Вера Проковиќ

Раководител на сектор за буџети и фондови

02/ 3255 - 517

verica.prokovic@finance.gov.mk

Аница Иваноска Стрезовски

Помошник раководител на Сектор за буџети и фондови

02/ 3255 -519

anica.ivanoska@finance.gov.mk

Маја Аргировска

Помошник раководител на Сектор за буџети и фондови

02/ 3255 -546

maja.argirovska@finance.gov.mk

Тања Трипунова

Помошник раководител на Сектор за буџети и фондови

02/ 3255 -518

tanja.kostovska@finance.gov.mk

Тоше Пановски

Раководител на одделение за Буџет и буџетска политика

02/ 3255 -520

tose.panovski@finance.gov.mk

Ирена Коштревска

Советник за изготвување на Буџет и буџетска политика

02/ 3255 -523

irena.serafimova@finance.gov.mk

Оливера Маркоска Ивановски

Советник за изготвување на Буџет и буџетска политика

02/ 3255 -522

olivera.markoska@finance.gov.mk

Александра Алтиевска Ангелиќ

Виш соработник за изготвување на Буџет и буџетска политика

02/ 3255 - 548

aleksandra.altievska@finance.gov.mk

Елена Јовановска

Виш соработник за изготвување на Буџет и буџетска политика

02/ 3255 -545

elena.stamenkovska@finance.gov.mk

Кети Илиевска

Соработник за изготвување на Буџет и буџетска политика

02/ 3255 -527

keti.velkova@finance.gov.mk

Мартин Новески

Соработник за изготвување на Буџет и буџетска политика

02/ 3255 -529

martin.noveski@finance.gov.mk

Бедрие Туша

Помлад соработник за изготвување на Буџет и буџетска политика

02/ 3255 -530

bedrie.tusa@finance.gov.mk

Наташа Каровчевска

Помлад соработник за изготвување на Буџет и буџетска политика

02/ 3255 -550

natasa.kaskarevska@finance.gov.mk

Спасена Иваноска

Помлад соработник за изготвување на Буџет и буџетска политика

02/ 3255 -528

spasena.ivanoska@finance.gov.mk

Фестим Алими

Помлад соработник за изготвување на Буџет и буџетска политика

02/ 3255 -526

festim.alimi@finance.gov.mk

Љубица Јовчевска

Раководител на одделение за буџети на фондови

02/ 3255 - 531

ljubica.jovceska@finance.gov.mk

Ердал Ахмеди

Помлад соработник за изготвување на буџети на фондови

02/ 3255 -534

erdal.ahmedi@finance.gov.mk

Радмила Сандева-Крстова

Советник за анализа на буџети на единиците на локалната самоуправа

02/ 3255 -536

radmila.sandeva@finance.gov.mk

Александра Петкановска Трпеска

Помлад соработник за анализа на буџети на единиците на локалната самоуправа

02/ 3255 -537

aleksandra.petkanovska@finance.gov.mk

Рамизе Суловска

Помлад соработник за анализа на буџети на единиците на локалната самоуправа

02/ 3255 -533

ramize.sulovska@finance.gov.mk

Станика Филипова

Советник за контрола на број на вработени и исплата на плати на буџетски корисници

02/ 3255 -555

stanika.filipova@finance.gov.mk

Гордана Цандова

Соработник за контрола на број на вработени и исплата на плати на буџетски корисници

02/ 3255 -556

gordana.candova@finance.gov.mk

Виолета Давчевска

Самостоен референт за контрола на број на вработени и исплата на плати на буџетски корисници

02/ 3255 -540

violeta.davcevska@finance.gov.mk

Цвета Ѓурчиновска

Самостоен референт за контрола на број на вработени и исплата на плати на буџетски корисници

02/ 3255 -542

cveta.gjurcinovska@finance.gov.mk

Исак Синани

Раководител на одделение за анализи

02/ 3255 -554

isak.sinani@finance.gov.mk

Јулијана Крстевска - Петрушевска

Советник за анализи на приходи и расходи

02/ 3255 -547

julijana.krstevska@finance.gov.mk

Весна Крпачовска

Раководител на одделение за јавни претпријатија и агенции

02/ 3255 -550

vesna.krpacovska@finance.gov.mk

Андриана Матлиоска

Помлад соработник за следење на состојба на финансиско работење на јавни претпријатија и агенции

02/ 3255 -751

andriana.matlioska@finance.gov.mk

Осман Скендери

Помлад соработник за следење на состојба на финансиско работење на јавни претпријатија и агенции

02/ 3255 -551

osman.skenderi@finance.gov.mk

Тони Станојков

Помлад соработник за следење на состојба на финансиско работење на јавни претпријатија и агенции

02/ 3255- 553

toni.stanojkov@finance.gov.mk

Сектор за внатрешна ревизија

Виктор Ѓорчев

Раководител на Сектор за внатрешна ревизија

02/ 3255 -508

viktor.gjorcev@finance.gov.mk

Наташа Радеска Крстевска

Помошник раководител на сектор за внатрешна ревизија

02/ 3255 -363

natasa.radeska-krstevska@finance.gov.mk

Анде Ѓурчиновски

Советник - внатрешен ревизор на Министерството за финансии

02/ 3255 -513

ande.gjurcinovski@finance.gov.mk

Дијана Гијевска

Помлад соработник - внатрешен ревизор на обука во Министерството за финансии

02/ 3255 -758

dijana.gijevska@finance.gov.mk

Тоше Венков

Помлад соработник - внатрешен ревизор на обука во Министерството за финансии

02/ 3255 -512

tose.venkov@finance.gov.mk

Мите Митевски

Советник- внатрешен ревизор за ЕУ - ИПА фондовите

02/ 3255 -511

mite.mitevski@finance.gov.mk

Бесар Дехари

Помлад соработник - внатрешен ревизор на обука на ЕУ - ИПА фондовите

02/ 3255 -514

besar.dehari@finance.gov.mk

Сектор за второстепена управна постапка, управни спорови и наплата на побарувања

Даниела Атанасовска

Раководител на Сектор за второстепена управна постапка, управни спорови и наплата на побарувања

02/ 3255 -435

daniela.atanasovska@finance.gov.mk

Андреј Ангеловски

Раководител на одделение за второстепена управна постапка од областа на централните даноци

02/ 3255 -446

andrej.angelovski@finance.gov.mk

Светлана Шентевска

Советник за постапување по жалби од областа на централните даноци

02/ 3255 -438

svetlana.sentevska@finance.gov.mk

Ангелина Јакимовска

Помлад соработник за постапување по жалби од областа на централните даноци

02/ 3255 -442

angelina.taneska@finance.gov.mk

Илија Накевски

Помлад соработник за постапување по жалби од областа на централните даноци

02/ 3255 -445

ilija.nakevski@finance.gov.mk

Лидија Поповска

Помлад соработник за постапување по жалби од областа на централните даноци

02/ 3255 -

lidija.popovska@finance.gov.mk

Пера Ацковска

Самостоен референт за архивско работење

02/ 3255 -448

pera.ackovska@finance.gov.mk

Филип Гризо

Соработник за постапување по жалби од областа на царините

02/ 3255 -452

filip.grizo@finance.gov.mk

Бесмаљ Шефити

Помлад соработник за постапување по жалби од областа на царините

02/ 3255 -786

besmal.sefiti@finance.gov.mk

Добрица Петрушева

Советник за постапување по жалби од областа на локалните даноци

02/ 3255 -457

dobrica.petruseva@finance.gov.mk

Маја Трпковска

Советник за постапување по жалби од областа на локалните даноци

02/ 3255 -458

maja.trpkovska@finance.gov.mk

Ивана Костадиноска

Соработник за постапување по жалби од областа на локалните даноци

02/ 3255 -440

ivana.kostadinoska@finance.gov.mk

Нехат Топојани

Соработник за постапување по жалби од областа на локалните даноци

02/ 3255 -440

nehat.topojani@finance.gov.mk

Ангелчо Ристов

Помлад соработник за второстепена управна постапка од областа на локалните даноци

02/ 3255 -453

angelco.ristov@finance.gov.mk

Маја Јовановиќ

Помлад соработник за второстепена управна постапка од областа на локалните даноци

02/ 3255 -461

maja.jovanovik@finance.gov.mk

Цвета Чешуровска Нестороска

Помлад соработник за второстепена управна постапка од областа на локалните даноци

02/ 3255 -460

cveta.cesurovska@finance.gov.mk

Надица Страчков

Референт за административно - технички работи

02/ 3255 -446

nadica.strackov@finance.gov.mk

Виолета Петреска Тодоровска

Раководител на одделение за странска помош и наплата на побарувања

02/ 3255 -467

violeta.petreska-todorovska@finance.gov.mk

Дивна Најдовска

Советник за следење на реализацијата на кредитите од Компензационите фондови

02/ 3255 -469

divna.najdovska@finance.gov.mk

Сузана Коруноска

Советник за следење на реализацијата на кредитите од Компензационите фондови

02/ 3255 -470

suzana.korunoska@finance.gov.mk

Маја Купенкова

Самостоен референт за административно - технички работи

02/ 3255 -474

maja.kupenkova@finance.gov.mk

Снежана Стојанова

Самостоен референт за административно - технички работи

02/ 3255 -473

snezana.stojanova@finance.gov.mk

Џемиље Мехмед

Помлад референт за административно - технички работи

02/ 3255 -475

dzemile.mehmed@finance.gov.mk

Розика Бојаџиева

Раководител на одделение за управување со средства

02/ 3255 -667

rozika.bojadzieva@finance.gov.mk

Венко Пипиџаноски

Советник за управување со побарувања

02/ 3255 -477

venko.pipidzanoski@finance.gov.mk

Благе Стефановски

Помлад соработник за управување со побарувања

02/ 3255 -478

blage.stefanovski@finance.gov.mk

Емире Абдулахи

Помлад соработник за управување со побарувања

02/ 3255 -479

emire.abdulahi@finance.gov.mk

Огнен Манчевски

Помлад соработник за управување со побарувања

02/ 3255 -480

ognen.mancevski@finance.gov.mk

Мишко Велјанов

Самостоен референт за управување со побарувања

02/ 3255 -481

misko.veljanov@finance.gov.mk

Сектор за даночна и царинска политика

Сузана Стојмироска

Помошник раководител на сектор за даночна политика

02/ 3255 -300

suzana.stojmiroska@finance.gov.mk

Зоран Глигоров

Помошник раководител на сектор за царинска политика

02/ 3255 -484

zoran.gligorov@finance.gov.mk

Елизабета Калачоска

Помошник раководител на сектор за анализа

02/ 3255 -436

elizabeta.kalacovska@finance.gov.mk

Душка Костовска Јаковчевска

Раководител на одделение за даночна политика

02/ 3255 -486

dusica.jakovcevska@finance.gov.mk

Ирена Василеска Шалевиќ

Советник за системот на персоналниот данок на доход и меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување

02/ 3255 -793

irena.vasileska-salevic@finance.gov.mk

Марина Димоска

Советник за системот на персоналниот данок на доход и меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување

02/ 3255 -488

marina.dimoska@finance.gov.mk

Елена Стојмановска Тортевска

Советник за данок на додадена вредност

02/ 3255 -496

elena.stojmanovska@finance.gov.mk

Русе Коцевски

Советник за данок на додадена вредност

02/ 3255 -489

ruse.kocevski@finance.gov.mk

Добрила Трајковска

Советник за акцизи

02/ 3255 -490

dobrila.trajkovska@finance.gov.mk

Елена Поп Кочова

Помлад соработник за системот на данокот на добивка

02/ 3255 -492

elena.popkocova@finance.gov.mk

Љатифе Елмази

Помлад соработник за системот на данокот на добивка

02/ 3255 -491

latife.elmazi@finance.gov.mk

Анета Димитровска

Помлад соработник за системот на персоналниот данок на доход и меѓународните договори за одбегнување на двојното оданочување

02/ 3255 -493

aneta.dimitrovska@finance.gov.mk

Дејан Николовски

Помлад соработник за индиректни даноци

02/ 3255 -757

dejan.nnikolovski@finance.gov.mk

Наталија Кожовска

Помлад соработник за системот на даноците на имот, регистрирање на готовински плаќања и такси

02/ 3255 -753

natalija.kozovska@finance.gov.mk

Даниела Мукоска

Советник за царински систем и царинска политика

02/ 3255 -447

daniela.mukoska@finance.gov.mk

Златко Спировски

Советник за царинска тарифа, потекло и вредност

02/ 3255 -500

zlatko.spiroski@finance.gov.mk

Анита Ивановска

Помлад соработник за царински систем и царинска политика

02/ 3255 -499

anita.ivanovska@finance.gov.mk

Едис Рамчиловиќ

Помлад соработник за царински систем и царинска политика

02/ 3255 -497

edis.ramcilovik@finance.gov.mk

Лиман Бисљими

Помлад соработник за царински систем и царинска политика

02/ 3255 -498

liman.besljimi@finance.gov.mk

Борис Панзов

Помлад соработник за царинска тарифа, потекло и вредност

02/ 3255 -744

boris.panzov@finance.gov.mk

Маринела Стефановска

Помлад соработник за царинска тарифа, потекло и вредност

02/ 3255 -752

marinela.stefanovska@finance.gov.mk

Бурим Бафтиари

Помлад соработник за царински постапки и нетарифни мерки

02/ 3255 -501

burim.baftiari@finance.gov.mk

Јордан Симонов

Раководител на одделение за анализа

02/ 3255 -504

jordan.simonov@finance.gov.mk

Марјан Алексовски

Советник за анализа во однос на даночната политика

02/ 3255-505

marjan.aleksovski@finance.gov.mk

Кристина Чалоска

Соработник за анализа во врска со даночната политика

02/ 3255 -507

kristina.caloska@finance.gov.mk

Јанинка Стаменковска

Помлад соработник за анализа во врска со царинската политика

02/ 3255 -506

janinka.kostovska@finance.gov.mk

Даниела Дамјаноска

Виш соработник за данок на додадена вредност

02/ 3255 -607

daniela.damjanoska@finance.gov.mk

Сектор за информатика

Деан Настовски

Помошник раководител на Сектор за информатика

02/ 3255 -319

dean.nastovski@finance.gov.mk

Дина Младеновска

Раководител на одделение за информатика-апликативен менаџмент

02/ 3255 -320

dina.mladenovska@finance.gov.mk

Александар Ринџов

Советник за информатика-апликативен менаџмент и поддршка

02/ 3255 -321

aleksandar.rindzov@finance.gov.mk

Глигорчо Радински

Помлад соработник за информатика-апликативна документација

02/ 3255 -323

gligorco.radinski@finance.gov.mk

Милена Бошкоска Клисароски

Помлад соработник за информатика-апликативна документација

02/ 3255 -651

milena.boskoska-klisaroski@finance.gov.mk

Срѓан Акшиќ

Помлад соработник за информатика-апликативна документација

02/ 3255 -324

srgjan.akshic@finance.gov.mk

Сашо Богоев

Самостоен референт за системска администрација

02/ 3255 -327

saso.bogoev@finance.gov.mk

Домника Јосифоска Станковиќ

Раководител на одделение за информатика-ИТ инфраструктура

02/ 3255 -328

domnika.josifoska-stankovic@finance.gov.mk

Марија Китанска Цветковска

Советник за ИТ инфраструктура - систем администратор

02/ 3255 -329

marija.kitanska@finance.gov.mk

Жана Чурлиновска

Помлад соработник за мрежна администрација и ИТ сигурност

02/ 3255 -318

zana.curlinovska@finance.gov.mk

Лариса Јордановска

Помлад соработник за мрежна администрација и ИТ сигурност

02/ 3255 -322

larisa.jordanovska@finance.gov.mk

Слободан Јаневски

Помлад соработник за мрежна администрација и ИТ сигурност

02/ 3255 -331

slobodan.janevski@finance.gov.mk

Сектор за јавна внатрешна финансиска контрола

Трајко Спасовски

Раководител на сектор за јавна внатрешна финансиска контрола

02/ 3255 -337

trajko.spasovski@finance.gov.mk

Марија Костовска

Помошник раководител на Сектор за јавна внатрешна финансиска контрола

02/ 3255 -338

marija.kostovska@finance.gov.mk

Енвер Зибери

Соработник за хармонизација на внатрешната ревизија во субјектите на централната власт и во единиците на локалната самоуправа

02/ 3255 -346

enver.ziberi@finance.gov.mk

Андриана Степаноска

Помлад соработник за хармонизација на внатрешната ревизија во субјектите на централната власт и во единиците на локалната самоуправа

02/ 3255 -340

andriana.stepanoska@finance.gov.mk

Аритиа Мајнова

Помлад соработник за хармонизација на внатрешната ревизија во субјектите на централната власт и во единиците на локалната самоуправа

02/ 3255 -343

aritia.tutarkova@finance.gov.mk

Јетмир Зибери

Помлад соработник за хармонизација на внатрешната ревизија во субјектите на централната власт и во единиците на локалната самоуправа

02/ 3255 -341

jetmir.ziberi@finance.gov.mk

Николина Алексовска

Помлад соработник за хармонизација на внатрешната ревизија во субјектите на централната власт и во единиците на локалната самоуправа

02/ 3255 -342

nikolina.aleksovska@finance.gov.mk

Нада Ачевска

Раководител на одделение за хармонизација на финансиското управување и контрола

02/ 3255-344

nada.acevska@finance.gov.mk

Гордана Ѓорѓиевска

Помлад соработник за хармонизација на финансиското управување

02/ 3255 -345

gordana.atanasova@finance.gov.mk

Марија Апостоловска

Помлад соработник за хармонизација на финансиското управување

02/ 3255 -741

marija.nikolovska@finance.gov.mk

Гзим Кадрији

Помлад соработник за хармонизација на финансиската контрола

02/ 3255 -347

gzim.kadriji@finance.gov.mk

Лилјана Цветаноска

Помлад соработник за хармонизација на финансиската контрола

02/ 3255 -348

liljana.cvetanoska@finance.gov.mk

Сектор за макроекономска политика

Јордан Трајковски

Раководител на Сектор за макроекономска политика

02/ 3255 -589

jordan.trajkovski@finance.gov.mk

Ѓоко Ѓорѓески

Помошник раководител на Сектор за макроекономска политика за анализа на реален и надворешен сектор

02/ 3255 -599

gjoko.gjorgjeski@finance.gov.mk

Весна Цветанова

Помошник раководител на Сектор за макроекономска политика за анализа на монетарен и финансиски сектор

02/ 3255 -590

vesna.cvetanova@finance.gov.mk

Неџати Куртиши

Раководител на одделение за макроекономски модели и проекции

02/ 3255 -595

nedzati.kurtisi@finance.gov.mk

Ангела Васовска Шахпаска

Виш соработник за макроекономски модели и проекции во областа на реален и надворешен сектор

02/ 3255 -432

angela.vasovska@finance.gov.mk

Ана Николова

Помлад соработник за макроекономски модели и проекции во областа на реалниот и надворешниот сектор

02/ 3255 -591

ana.nikolova@finance.gov.mk

Кирил Симеоновски

Помлад соработник за макроекономски модели и проекции во областа на фискалниот сектор, пазарот на труд и социјалниот сектор

02/ 3255 -592

kiril.simeonovski@finance.gov.mk

Сања Киковска Георгиевска

Раководител на одделение за анализа на реален и финансиски сектор

02/ 3255 -593

sanja.kikovska@finance.gov.mk

Копринка Сапунова

Советник за анализа на монетарен и финансиски сектор

02/ 3255 -594

koprinka.sapunova@finance.gov.mk

Александра Велкова

Помлад соработник за анализа на реален и надворешен сектор

02/ 3255 -597

aleksandra.velkova@finance.gov.mk

Ирена Рашовиќ

Помлад соработник за анализа на реален и надворешен сектор

02/ 3255 -597

irena.paneva@finance.gov.mk

Бојана Илиевска

Раководител на одделение за координација на економски политики и реформи

02/ 3255 -598

bojana.ilievska@finance.gov.mk

Александра Иваноска

Виш соработник за координација на економски политики и реформи со посебен акцент на социјалниот сектор

02/ 3255 -535

aleksandra.ivanoska@finance.gov.mk

Виктор Лазароски

Помлад соработник за координација на економски политики и реформи во областа на пазарот на труд и социјалниот сектор

02/ 3255 -653

viktor.lazaroski@finance.gov.mk

Десанка Здравковска

Помлад соработник за координација на економски политики и реформи во областа на реалниот сектор

02/ 3255 -759

desanka.sterjovska@finance.gov.mk

Сектор за меѓународни финансиски односи  и управување со јавниот долг

Дејан Николовски

Раководител на сектор за меѓународни финансиски односи и управување со јавен долг

02/ 3255 -411

dejan.nikolovski@finance.gov.mk

Андрија Алексоски

Помошник раководител на Секторот од областа на меѓународните финансиски односи и Европска Унија

02/ 3255 -412

andrija.aleksoski@finance.gov.mk

Кристина Павловска

Помошник раководител на Секторот од областа на меѓународните финансиски односи и Европска Унија

02/ 3255 -413

kristina.pavlovska@finance.gov.mk

Ана Наневска

Раководител на одделение за ИПА И НПАА

02/ 3255 -415

ana.veljanovska@finance.gov.mk

Татјана Калиновчиќ Трајковска

Соработник за спроведување на ИПА проекти

02/ 3255 -482

tatjana.kalinovcic@finance.gov.mk

Тања Колева

Помлад соработник за спроведување на ИПА проекти

02/ 3255 -417

tanja.boskova@finance.gov.mk

Елена Велјаноска

Помлад соработник за координација на НПАА

02/ 3255 -414

elena.ristovska-veljanoska@finance.gov.mk

Тања Боболинска

Помлад соработник за координација на НПАА

02/ 3255 -639

tanja.bobolinska@finance.gov.mk

Ивана Поповска

Помлад соработник за мултилатерална финансиска соработка

02/ 3255 -444

ivana.popovska@finance.gov.mk

Ленче Божиноска

Раководител на одделение за билатерална и европска финансиска соработка

02/ 3255 -420

lence.bozinoska@finance.gov.mk

Јетон Мехмеди

Помлад соработник за билатерална финансиска соработка со европски држави

02/ 3255 -422

jeton.mehmedi@finance.gov.mk

Драгана Мицевска

Помлад соработник за билатерална финансиска соработка со вон европски држави

02/ 3255 -419

dragana.micevska@finance.gov.mk

Ана Димитриевска

Помлад соработник за европска финансиска соработка

02/ 3255 -421

ana.dimitrievska@finance.gov.mk

Ана Тодоровска

Раководител на одделение за задолжување и инвестирање

02/ 3255 -424

ana.todorovska@finance.gov.mk

Билјана Крушаровска

Виш соработник за задолжување на носители на јавен долг и управување со вишокот на средства на единствената трезорска сметка

02/ 3255 -423

biljana.krusarovska@finance.gov.mk

Елена Љубиќ

Помлад соработник за задолжување на носители на јавен долг и управување со вишокот на средства на единствената трезорска сметка

02/ 3255 -428

elena.ljubic@finance.gov.mk

Рената Давиткова Панчева

Раководител на одделение за евиденција, следење и сервисирање на обврските по јавниот долг

02/ 3255 -426

renata.davitkova-panceva@finance.gov.mk

Миодраг Богдановиќ

Советник за евиденција на јавниот долг, следење и сервисирање на обврските на носителите на јавниот долг

02/ 3255 -427

miodrag.bogdanovic@finance.gov.mk

Алев Сулејман

Виш соработник за евиденција на јавниот долг, следење и сервисирање на обврските на носителите на јавниот долг

02/ 3255 -782

alev.sulejman@finance.gov.mk

Елена Стојаноска

Помлад соработник за евиденција на јавниот долг, следење и сервисирање на обврските на носителите на јавниот долг

02/ 3255 -428

elena.stojanoska@finance.gov.mk

Соња Стевановиќ

Самостоен референт за административни работи за управувањето со јавниот долг

02/ 3255 -429

sonja.kraljeva@finance.gov.mk

Сања Манасијевиќ Манчева

Раководител на одделение за политика на управување со јавниот долг и анализа на ризиците

02/ 3255 -430

sanja.manasijevic-manceva@finance.gov.mk

Анета Дудеска

Виш соработник за политика на управување со јавниот долг и анализа на ризиците на портфолиото на јавниот долг

02/ 3255 -596

aneta.acevska@finance.gov.mk

Ресмије Алиу

Помлад соработник за политика на управување со јавниот долг и анализа на ризиците на портфолиото на јавниот долг

02/ 3255 -433

resmije.aljiu@finance.gov.mk

Сектор за правни  работи

Ивана Билбиловска

Помошник раководител на сектор за слободен пристап до информации од јавен карактер и односи со јавност

02/ 3255 -335

ivana.bilbilovska@finance.gov.mk

Марија Митевска

Советник за постапување по правни средства во жалбени постапки и судски спорови

02/ 3255 -620

marija.mitevska@finance.gov.mk

Џуљтене Тершани

Помлад соработник за нормативно правни работи

02/ 3255 -625

dzultene.tersani@finance.gov.mk

Марија Лазарова

Помлад соработник за постапување по правни средства во жалбени постапки и судски спорови

02/ 3255 -552

marija.lazarova@finance.gov.mk

Златко Наумовски

Референт - писар

02/ 3255 -645

zlatko.naumovski@finance.gov.mk

Кристина Бошкова

Референт - писар

02/ 3255 -646

kristina.boskova@finance.gov.mk

Нада Дишкова Димчевска

Референт - писар

02/ 3255 -644

nada.diskova-dimcevska@finance.gov.mk

Фиданка Црнгарова

Референт - писар

02/ 3255 -643

fidanka.crngarova@finance.gov.mk

Виданка Стајиќ

Помлад референт за електронска евиденција на предмети во писарницата

02/ 3255 -454

vidanka.stajic@finance.gov.mk

Панде Фармаков

Помлад референт за електронска евиденција на предмети во писарницата

02/ 3255 -543

pande.farmakov@finance.gov.mk

Наталија Скалова

Самостоен референт за упатување на странки до надлежно лице

02/ 3255 -336

natalija.skalova@finance.gov.mk

Даниела Јанкова

Советник за јавни набавки

02/ 3255 -628

daniela.jankova@finance.gov.mk

Панче Чоневски

Виш соработник за јавни набавки

02/ 3255 -631

pance.conevski@finance.gov.mk

Рената Николоска

Виш соработник за јавни набавки

02/ 3255 -560

renata.zdravkoska@finance.gov.mk

Валентина Никодиноска

Помлад соработник за јавни набавки

02/ 3255 -635

valentina.nikodinoska@finance.gov.mk

Ѓорѓи Стојкоски

Помлад соработник за јавни набавки

02/ 3255 -443

gjorgji.stojkoski@finance.gov.mk

Мариа Анѓелеска

Помлад соработник за јавни набавки

02/ 3255 -369

maria.angeleska@finance.gov.mk

Петрина Мале

Помлад соработник за јавни набавки

02/ 3255 -633

petrina.papa@finance.gov.mk

Даниела Донова

Помлад соработник за преведување на документи од областа на јавни набавки

02/ 3255 -637

daniela.donova@finance.gov.mk

Билент Мустафоски

Советник за општи работи

02/ 3255 -629

bilent.mustafoski@finance.gov.mk

Славчо Јовановски

Советник за општи работи

02/ 3255 -630

slavco.jovanoski@finance.gov.mk

Ајфер Укшини

Помлад соработник за општи работи

02/ 3255 -449

ajfer.uksini@finance.gov.mk

Кимет Куртиши

Помлад соработник за општи работи

02/ 3255 -634

kimet.kurtisi@finance.gov.mk

Екрем Салих

Помлад референт за општи работи

02/ 3255 -515

ekrem.salih@finance.gov.mk

Живко Димовски

Координатор на достава-курир

02/ 3255 -641

 

Катерина Кајсторовска

Хигиеничар

 

 

Андон Павлов

Возач

 

 

Бобан Пановски

Возач

02/ 3255 -640

 

Зоран Ѓорѓиевски

Возач

02/ 3255 -640

 

Кенан Хасан

Возач

 

 

Марјан Алексовски

Возач

02/ 3255-640

 

Илија Ѓорѓиевски

Работник на приемен пулт

02/ 3255 -300

 

Јован Јованов

Работник на приемен пулт

02/ 3255 -300

 

Мишко Трајковски

Работник на приемен пулт

02/ 3255-300

 

Сузана Петкова

Работник на приемен пулт

02/ 3255 -300

 

Орце Ристовски

Советник за следење и функционално одржување на системот за управување со зградата - БМС

02/ 3255 -740

orce.ristovski@finance.gov.mk

Зоран Велјановски

Соработник за следење и функционално одржување на системот за управување со зградата - БМС

02/ 3255 -739

zoran.veljanovski@finance.gov.mk

Драган Стојчевски

КВ работник за одржување на опремата

02/ 3255 -740

 

Сашо Димовски

КВ работник за одржување на опремата

02/ 3255 -740

 

Габриел Стојмиров

Работник за извршување на помошни работи

02/ 3255 -332

gabriel.stojmirov@finance.gov.mk

Михајло Михајловски

Раководител на одделение за управување со човечки ресурси

02/ 3255 -621

mihajlo.mihajlovski@finance.gov.mk

Верица Стоилова

Советник за селекција, вработување и меѓусекторска соработка

02/ 3255 -619

verica.stoilova@finance.gov.mk

Лилијана Стојановска

Советник за селекција, вработување и меѓусекторска соработка

02/ 3255 -624

lilijana.stojanovska@finance.gov.mk

Александра Лулкоска

Помлад соработник за права од работен однос

02/ 3255 -760

aleksandra.lulkoska@finance.gov.mk

Виолета Заевска

Виш референт за човечки ресурси

02/ 3255 -626

violeta.zaevska@finance.gov.mk

Сектор за трезор

Бари Исени

Помошник раководител на Сектор за трезор

02/ 3255 -581

bari.iseni@finance.gov.mk

Билјана Миноска

Помошник раководител на Сектор за трезор

02/ 3255 -585

biljana.minoska@finance.gov.mk

Јулијана Петановска

Помошник раководител на Сектор за трезор

02/ 3255 -559

julijana.petanovska@finance.gov.mk

Маја Димитриевска

Советник за одобрување на финансиски планови и водење на регистар на буџетски корисници

02/ 3255 -562

maja.dimitrievska@finance.gov.mk

Предраг Васојевиќ

Помлад соработник за одобрување на финансиски планови и водење на регистар на буџетски корисници

02/ 3255 -563

predrag.vasojevic@finance.gov.mk

Зоран Ивановски

Самостоен референт за одобрување на финансиски планови

02/ 3255 -564

zoran.ivanovski@finance.gov.mk

Владо Делевски

Раководител на одделение за проектирање и управување со ликвидност

02/ 3255 -566

vlado.delevski@finance.gov.mk

Сања Доревска

Помлад соработник за исплата на буџетски корисници, фондови и единици на локална самоуправа

02/ 3255 -569

sanja.dorevska@finance.gov.mk

Весна Тасевска

Самостоен референт за исплата на буџетски корисници

02/ 3255 - 571

vesna.tasevska@finance.gov.mk

Марга Голчевска

Самостоен референт за исплата на буџетски корисници

02/ 3255 -485

marga.golcevska@finance.gov.mk

Снежана Павловска

Самостоен референт за исплата на фондови

02/ 3255 -573

snezana.pavlovska@finance.gov.mk

Лилјана Несторовска

Самостоен референт за исплата на единиците на локална самоуправа

02/ 3255 -575

liljana.nestorovska@finance.gov.mk

Снежана Стојановска

Самостоен референт за исплата на единиците на локална самоуправа

02/ 3255 -574

snezana.stojanovska@finance.gov.mk

Снежана Пауновска

Помлад референт за исплата на буџетски корисници, фондови и единици на локална самоуправа

02/ 3255 -763

snezana.paunovska@finance.gov.mk

Мимоза Манева Пупулиева

Советник за следење на јавните приходи на Буџетот на РМ и единиците на локалната самоуправа

02/ 3255 -576

mimoza.populieva@finance.gov.mk

Владимир Созовски

Помлад соработник за следење на јавните приходи на Буџетот на РМ и единиците на локалната самоуправа

02/ 3255 -580

sozovski.vladimir@finance.gov.mk

Елена Кузманова

Помлад соработник за следење на јавните приходи на Буџетот на РМ и единиците на локалната самоуправа

02/ 3255 -743

elena.serafimova@finance.gov.mk

Емилија Вељановска

Помлад соработник за следење на јавните приходи на Буџетот на РМ и единиците на локалната самоуправа

02/ 3255 -579

emilija.veljanovska@finance.gov.mk

Ана Поповска - Иваноски

Соработник за сметководствени работи

02/ 3255 - 578

ana.popovska@finance.gov.mk

Менсур Јусуфи

Помлад соработник за сметководствени работи

02/ 3255 -580

mensur.jusufi@finance.gov.mk

Лидија Палчевска

Самостоен референт за сметководствени работи

02/ 3255 -584

lidija.palcevska@finance.gov.mk

Ана Гравчева

Помлад референт за сметководствени работи

02/ 3255 -762

ana.gravceva@finance.gov.mk

Бранко Димчевски

Виш соработник за статистички извештаи и анализи

02/ 3255 -586

branko.dimchevski@finance.gov.mk

Викторија Христовска

Помлад соработник за статистички извештаи и анализи

02/ 3255 -742

viktorija.hristovska@finance.gov.mk

Нада Шутиновска

Раководител на одделение за регионално трезорско работење

02/ 3230034

nada.sutinovska@finance.gov.mk

Билјана Китрозоска

Советник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Охрид

046/ 253-463

biljana.kitrozoska@finance.gov.mk

Ѓорѓи Панов

Советник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Струмица

034/ 346-135

 

Лиле Аризанова

Советник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Гевгелија

034/ 215-390

 

Руждија Османоски

Советник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Дебар

046/ 835-108

 

Владимир Веселински

Советник за прием и обработка на документација во трезорски канцеларии

02/ 3230-034

 

Аделина Зеќири

Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Битола

047/ 237-080

adelina.zekiri@finance.gov.mk

Викторија Петковска

Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Куманово

031/ 413-222

 

Елизабета Серафимова

Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Струмица

034/ 346-135

 

Мирјета Лимани

Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Тетово

044/ 337-840

mirjeta.limani@finance.gov.mk

Наташа Апостолова

Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Охрид

046/ 253-463

 

Нурхан Дурак

Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Дебар

046/ 835-108

 

Сабир Рушити

Помлад соработник за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Тетово

044/ 337-840

 

Биљана Стаматова

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Битола

047/ 237-080

 

Јове Јакимовски

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Штип

032/ 386-461

 

Љубица Симоновска

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Скопје

02/ 3230-034

 

Миланчо Величковски

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Куманово

031/ 413-222

 

Мирјана Стефановска

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Скопје

02/ 3230-034

 

Мирослава Тодоровска

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Скопје

02/ 3230-034

 

Нада Матевска

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Скопје

02/ 3230-034

 

Наталија Насковска

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Скопје

02/ 3230-034

natalija.naskovska@finance.gov.mk

Соња Ѓорѓиевска

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Скопје

02/ 3230-034

 

Татјана Сапрунова Петревска

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Скопје

02/ 3230-034

 

Христина Николова Јорданова

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии-Скопје

02/ 3230-034

hristina.nikolova-jordanova@finance.gov.mk

Штефанка Гоцевска

Самостоен референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Струмица

034/ 346-135

 

Аница Тасевска

Виш референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Прилеп

048/ 423-891

 

Вељан Спировски

Виш референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Битола

047/ 237-080

 

Вида Џутевска

Виш референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Струга

046/ 782-289

 

Гордана Апостоловска

Виш референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Кочани

003/ 273-225

 

Емилија Гроздановска

Виш референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Куманово

031/ 413-222

 

Јадранка Станојоска

Виш референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Кичево

045/ 225-821

 

Катерина Петрова

Виш референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Кавадарци

043/ 411-789

 

Лидија Талакова

Виш референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Велес

043/ 211-332

 

Рада Калчиноска

Виш референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Кичево

045/ 225-821

 

Рада Крстевска

Виш референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Гостивар

042/ 212-910

 

Слободанка Дишлиевска

Виш референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Струга

046/ 782-289

 

Цветанка Продановска

Виш референт за прием и обработка на барања за плаќање и друга документација во трезорски канцеларии- Прилеп

048/ 423-891

 

Сектор за управување со средствата од инструментот за претпристапна помош – ИПА

Фатмир Адеми

Раководител на сектор за управување со средствата од инструментот за претпристапна помош - ИПА

02/ 3255 -301

fatmir.ademi@finance.gov.mk

Александра Симјаноска

Раководител на одделение Национален фонд

02/ 3255 -302

aleksandra.simjanoska@finance.gov.mk

Александра Наковска

Советник-финансиски менаџер

02/ 3255 -303

aleksandra.nakovska@finance.gov.mk

Бобан Паунов

Советник за сметководствени работи на фондовите на ЕУ

02/ 3255 -304

boban.paunov@finance.gov.mk

Синиша Спасиќ

Виш соработник за сметководствени работи на фондовите на ЕУ

02/ 3255 -305

sinisa.spasic@finance.gov.mk

Маријана Стојаноска Мирчевска

Помлад соработник за финансиска контрола

02/ 3255 -312

marijana.stojanoska-mircevska@finance.gov.mk

Тања Жежова

Раководител на одделение за поддршка на националниот координатор за авторизација

02/ 3255 -308

tanja.beginova@finance.gov.mk

Александар Тошев

Советник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА

02/ 3255 -310

aleksandar.tosev@finance.gov.mk

Владо Караманолевски

Советник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА

02/ 3255 -309

vlado.karamanolevski@finance.gov.mk

Елизабета Манушева Апостоловски

Советник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА

02/ 3255 -311

elizabeta.manuseva-apostolovski@finance.gov.mk

Зорица Јосифоска Мерџаноска

Помлад соработник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА

02/ 3255 -307

zorica.josifoska@finance.gov.mk

Персантина Цветковска

Помлад соработник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА

02/ 3255 -315

persantina.cvetkovska@finance.gov.mk

Радица Илиева Јаневска

Помлад соработник за ефективно функционирање на системите за управување и контрола на средствата од ИПА

02/ 3255 -313

radica.ilieva@finance.gov.mk

Димитар Штериов

Помлад соработник за човечки ресурси и поддршка на службеникот за нерегуларности

02/ 3255 -468

dimitar.steriov@finance.gov.mk

Сектор за финансиска инспекција во јавниот сектор

Светислав Симовски

Советник - инспектор за финансиска инспекција на јавните претпријатија, јавните установи и другите правни лица кои се во државна сопственост или во кои државата е акционер

02/ 3255 -509

simovski.svetislav@finance.gov.mk

Ана Михајлоска

Помлад соработник за финансиска инспекција на субјекти од јавниот сектор на централно ниво

02/ 3255 -622

ana.mihajloska@finance.gov.mk

Роберт Иваноски

Помлад соработник за финансиска инспекција на субјекти од јавен сектор на локално ниво

02/ 3255 -769

robert.ivanoski@finance.gov.mk

Сектор за финансиски прашања

Душко Тасев

Раководител на Секторот за финансиски прашања

02/ 3255 -654

dusko.tasev@finance.gov.mk

Зорка Костовска

Раководител на одделение за сметководство и плаќање

02/ 3255 -657

zorka.kostovska@finance.gov.mk

Елена Петровска

Советник за сметководствени работи

02/ 3255 -664

elena.petrovska@finance.gov.mk

Тони Стојчевиќ

Помлад соработник за сметководствени работи и плаќање

02/ 3255 -617

toni.stojcevic@finance.gov.mk

Маја Иљова

Самостоен референт-ликвидатор

02/ 3255 -660

maja.iljova@finance.gov.mk

Елизабет Атанасоска

Самостоен референт - контер -билансист

02/ 3255 -658

elizabet.atanasoska@finance.gov.mk

Даниела Младеновска

Самостоен референт-сметководител

02/ 3255 -747

daniela.mladenovska@finance.gov.mk

Нада Спасевска

Самостоен референт-сметководител

02/ 3255 -656

nada.spasevska@finance.gov.mk

Цветанка Димитриевска

Самостоен референт - пресметковен сметководител за плати

02/ 3255 -665

cvetanka.dimitrievska@finance.gov.mk

Добрица Максимовиќ

Самостоен референт за сметководствени работи и плаќање

02/ 3255 -588

dobrica.maksimovic@finance.gov.mk

Зоран Марковски

Виш референт - економ

02/ 3255 -334

 

Марина Јовеска Блажеска

Раководител на одделение за буџетска координација

02/ 3255 -777

marina.joveska@finance.gov.mk

Виолета Тошевска

Советник за буџетска аналитика

02/ 3255-636

violeta.tosevska@finance.gov.mk

Наталија Стоимова

Раководител на одделение за буџетска контрола

02/ 3255 -659

natalija.stoimova@finance.gov.mk

Марија Манева

Помлад соработник за ex-ante финансиска контрола

02/ 3255 -616

marija.maneva@finance.gov.mk

Сектор за финансиски систем

Ленче Тагасовска

Раководител на сектор за финансиски систем

02/ 3255 -350

lence.tagasovska@finance.gov.mk

Дијана Дамјаноска

Помлад соработник за банкарски институции

02/ 3255 -782

dijana.damjanoska@finance.gov.mk

Иван Недев

Помлад соработник за небанкарски институции

02/ 3255 -370

ivan.nedev@finance.gov.mk

Славица Милошеска

Самостоен референт за водење евиденции за банкарските и небанкарските институции

02/ 3255 -353

slavica.miloseska@finance.gov.mk

Аница Васовиќ

Раководител на одделение за пазар на капитал

02/ 3255 -354

anica.vasovic@finance.gov.mk

Орнела Трајкоска - Пендевска

Помлад соработник за работа со хартии од вредност

02/ 3255 -355

ornela.trajkoska@finance.gov.mk

Александра Димовска

Раководител на одделение за сметководствен систем, платен промет и ревизија

02/ 3255 -357

aleksandra.dimovska@finance.gov.mk

Бобан Стојаноски

Помлад соработник за сметководствен систем, платен промет

02/ 3255 -549

boban.stojanoski@finance.gov.mk

Нимет Ајдини

Помлад соработник за сметководствен систем, платен промет

02/ 3255 -358

nimet.ajdini@finance.gov.mk

Зејније Елмази

Помлад соработник за ревизија

02/ 3255 -372

zejnie.elmazi@finance.gov.mk

Марина Станојкова Арсовски

Помлад соработник за ревизија

02/ 3255 -359

marina.stanojkova@finance.gov.mk

Бисера Јарчевска

Помлад соработник за системот на осигурување со анализа

02/ 3255 -361

bisera.jakovcevska@finance.gov.mk

Фатмир Исени

Помлад соработник за системот на осигурување

02/ 3255 -362

fatmir.iseni@finance.gov.mk

Оливера Савинова Стојанова

Раководител на одделение за игри на среќа и за забавните игри

02/ 3255 -365

olivera.savinovastojanova@finance.gov.mk

Марија Гогаровска Марковска

Советник за системот на игри на среќа и за забавните игри

02/ 3255 -364

marija.gogarovska@finance.gov.mk

Софка Дугалиќ

Виш соработник за системот на игри на среќа и за забавните игри

02/ 3255 -368

sofka.inadeska@finance.gov.mk

Наташа Младеновска Пирковска

Помлад соработник за системот на игри на среќа и за забавните игри

02/ 3255 -441

natasa.mladenovska@finance.gov.mk

Соња Цветановски

Помлад соработник за системот на игри на среќа и за забавните игри

02/ 3255 -367

sonja.angelovska@finance.gov.mk

Ивана Јовиќ

Помлад соработник за анализа на системот на игри на среќа и за забавните игри

02/ 3255 -765

ivana.jovic@finance.gov.mk

Сектор за централно финансирање и склучување на договори

Радица Коцева

Раководител на сектор за централно финансирање и склучување на договори

02/ 3255 -374

radica.koceva@finance.gov.mk

Дафинка Јаќовска Велкоска

Раководител на одделение за контрола и општи работи

02/ 3255 -376

dafinka.jakovska-velkoska@finance.gov.mk

Емилија Ивчевиќ Величковска

Советник за информатика

02/ 3255 -377

emilija.ivcevic-velickovska@finance.gov.mk

Драгица Сековска

Советник за сметководствени работи

02/ 3255 -378

dragica.sekovska@finance.gov.mk

Јасмина Сулева

Соработник за сметководствени работи

02/ 3255 -379

jasmina.suleva@finance.gov.mk

Весна Кочовска

Помлад соработник за сметководствени работи

02/ 3255 -383

vesna.kocovska@finance.gov.mk

Урим Абдуљи

Помлад соработник за сметководствени работи

02/ 3255-380

urim.abduli@finance.gov.mk

Бојана Анѓелковска

Помлад соработник за постапки за контрола во оперативните структури

02/ 3255 -756

bojana.angelkovska@finance.gov.mk

Маја Митевска

Помлад соработник за административни работи

02/ 3255 -387

maja.mitevska@finance.gov.mk

Муарем Азизи

Помлад соработник за административни работи

02/ 3255 -384

muarem.azizi@finance.gov.mk

Горан Ивановски

Самостоен референт за информатика

02/ 3255 -389

goran.ivanovski@finance.gov.mk

Билјана Стојановска

Раководител на одделение за финансиски работи

02/ 3255 -390

biljana.stojanovska@finance.gov.mk

Јасмина Ристовска

Советник за децентрализирано финансиско спроведување на проектите финансирани од ИПА

02/ 3255 -391

jasmina.ristovska@finance.gov.mk

Ана Лампевска

Помлад соработник за децентрализирано финансиско спроведување на проектите финансирани од ИПА

02/ 3255 -471

ana.lampevska@finance.gov.mk

Далибор Пешевски

Помлад соработник за децентрализирано финансиско спроведување на проектите финансирани од ИПА

02/ 3255 -766

dalibor.pesevski@finance.gov.mk

Симона Јосифоска

Помлад соработник за децентрализирано финансиско спроведување на проектите финансирани од ИПА

02/ 3255 -388

simona.josifoska@finance.gov.mk

Катерина Јовчевска

Раководител на одделение за ЕУ јавни набавки и склучување на договори

02/ 3255 -393

katerina.jovcevska@finance.gov.mk

Александра Кукинска

Советник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА за договори за услуги, набавки, грантови, твининг

02/ 3255 -394

aleksandra.kukinska@finance.gov.mk

Мирјана Стојановска

Советник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА за договори за услуги, набавки, грантови, твининг

02/ 3255 -395

mirjana.stojanovska@finance.gov.mk

Тони Јакимовски

Советник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА за договори за услуги, набавки со договори за градежни работи

02/ 3255 -396

toni.jakimovski@finance.gov.mk

Златко Гичевски

Советник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА за договори за услуги, набавки со договори за машински работи

02/ 3255 -397

zlatko.gicevski@finance.gov.mk

Билјана Филиповска Копевска

Соработник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА

02/ 3255 -399

biljana.kopevska@finance.gov.mk

Ана Чешуровска

Помлад соработник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА

02/ 3255 -382

ana.cesurovska@finance.gov.mk

Верица Ѓурѓовска

Помлад соработник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА

02/ 3255 -402

verica.ristovska@finance.gov.mk

Јован Васковски

Помлад соработник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА

02/ 3255 -401

jovan.vaskovski@finance.gov.mk

Тања Кузмановска Ѓонеска

Помлад соработник за децентрализирано спроведување на проекти финансирани од ИПА

02/ 3255 -403

tanja.kuzmanovska@finance.gov.mk

Билјана Петровска

Раководител на одделение за следење на програми

02/ 3255 -404

biljana.petrovska@finance.gov.mk

Сања Наумовска

Советник за следење на имплементацијата на проекти, договори за услуги, набавки поврзани со договорите за градежни работи

02/ 3255 -316

sanja.naumovska@finance.gov.mk

Билјана Димовска

Соработник за следење на програми за договорите за услуги/ набавки/ грантови/ твининг

02/ 3255 -400

biljana.dimovska@finance.gov.mk

Тони Атанасовски

Помлад соработник за следење на програми за договори за градежни работи и договори за услуги/ набавки поврзани со договорите за градежни работи

02/ 3255 -405

toni.atanasovski@finance.gov.mk

Александра Кортова

Помлад соработник за следење на програми за договори за услуги/набавки/грантови/твининг со посебен акцент на секторот социјална политика

02/ 3255 -386

aleksandra.kortova@finance.gov.mk

Благица Атанасова

Помлад соработник за следење на програми за договори за услуги/ набавки/ грантови/ твининг со посебен акцент на секторот социјална политика

02/ 3255 -408

blagica.atanasova@finance.gov.mk

Наиљ Исуфи

Помлад соработник за следење на програми за договори за услуги/ набавки/ грантови/ твининг со посебен акцент на секторот социјална политика

02/ 3255 -502

nail.isufi@finance.gov.mk

Трајанчо Наумовски

Помлад соработник за следење на програми за договори за услуги/ набавки/ грантови/ твининг со посебен акцент на секторот социјална политика

02/ 3255 -406

trajanco.naumovski@finance.gov.mk

Фросина Бајлозова

Помлад соработник за следење на програми за договори за услуги/ набавки/ грантови/ твининг со посебен акцент на секторот социјална политика

02/ 3255 -407

frosina.bajlozova@finance.gov.mk

Елена Ристоманов

Помлад соработник за следење на програми за договорите за услуги/ набавки/ грантови/ твининг со посебен акцент на секторот образование

02/ 3255 -414

elena.veljanovska@finance.gov.mk

Иљир Умери

Помлад соработник за следење на програми за договорите за услуги/ набавки/ грантови/ твининг со посебен акцент на секторот образование

02/ 3255 -409

ilir.umeri@finance.gov.mk

Марија Арсовска

Помлад соработник за следење на програми за договорите за услуги/ набавки/ грантови/ твининг со посебен акцент на секторот образование

02/ 3255 -410

marija.arsovska@finance.gov.mk

Единицата за имплементација на Проектот за подобрување на општинските услуги – МСИП

Александар Најдовски

Специјалист за набавки

 

aleksandar.najdovski@finance.gov.mk

Ана Ристовска

Администратор/Преведувач

 

ana.ristovska@finance.gov.mk

Анета Русовска

Асистент за финансии

 

aneta.rusovska@finance.gov.mk

Љубица Патлиџанковска

Директор на проектот

 

ljubica.patlidzankovska@finance.gov.mk

Роза Перковска

Специјалист за финансиски менаџмент

 

roza.perkovska@finance.gov.mk

Горан Тренчевски

Градежен инженер

 

goran.trencevski@finance.gov.mk

Јасминка Жантева Божикова

Градежен инженер

 

jasminka.zanteva-bozikova@finance.gov.mk

Јасминка Тасева Јанковиќ

Градежен инженер

 

jasminka.taseva@finance.gov.mk

Зоран Дејковски

Асистент за набавки

 

zoran.dejkoski@finance.gov.mk

Оперативна програма за развој на човечки ресурси - ОПРЧР

Анета Иванова

Виш соработник за следење на договорите во рамки на ОПРЧР

 

aneta.ivanova@finance.gov.mk

Лазар Кучера

Советник за следење на договорите во рамки на ОПРЧР

 

lazar.kucera@finance.gov.mk

Милка Стефановска

Советник за ЕУ јавни набавки и за склучување на договори во рамки на ОПРЧР

 

milka.stefanovska@finance.gov.mk

Проектна единица за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст-Детска градинка

Елеонора Анѓелеска

Директор

 

eleonora.angeleska@finance.gov.mk

Горица Коцевска

Садомијач / сервер

 

 

Мица Стојмановска

Воспитувач

 

 

Наташа Јовановска

Неговател

 

 

Наташа Маџевска

Воспитувач

 

 

Светлана Рајковска

Неговател

 

 

Славица Секуловска

Неговател

 

 

Снеже Симоновска

Неговател

 

 

 

Управа за имотно правни работи

Сектор за нормативно-имотно правни и облигациони работи

Валентина Димитровска

Раководител на сектор за нормативно имотно-правни и облигациони работи

02/ 3255 - 676

valentina.dimitrovska@finance.gov.mk

Марина Стаматовска

Помошник раководител на Сектор за нормативно имотно-правни и облигациони работи

02/ 3255 - 679

marina.stamatovska@finance.gov.mk

Менка Хаџи Николова

Раководител на одделение за облигациони работи и прашања поврзани со имотно правни побарувања на граѓани на РМ во странство

02/ 3255 - 677

menka.hadzi - nikolova@finance.gov.mk

Софија Ганзовска Кочовска

Советник за нормативно правни работи

02/ 3255 - 681

sofija.ganzovska@finance.gov.mk

Магдалена Бабановска

Помлад соработник за имотно-правни прашања

02/ 3255 - 678

magdalena.babanovska@finance.gov.mk

Сектор за управна постапка

Нада Маневска

Раководител на сектор за управна постапка

02/ 3255 - 683

nada.manevska@finance.gov.mk

Авуше Маца

Помошник раководител на сектор за управна постапка

02/ 3255 - 684

avuse.maca@finance.gov.mk

Валентина Весковска

Самостоен референт - Технички секретар на директорот

02/ 3255 - 669

valentina.veskovska@finance.gov.mk

Нада Поповска

Самостоен референт за административно технички работи

02/ 3255 - 672

nada.popovska@finance.gov.mk

Буњамин Шабановиќ

Помлад референт за административно технички работи

02/ 3255 - 673

bunjamin.sabanovic@finance.gov.mk

Селим Алити

Помлад соработник за едукација и оперативна обработка на податоци

02/ 3255 - 674

selim.aliti@finance.gov.mk

Бранко Ефремов

Советник за едукација и оперативна обработка на податоци

02/ 3255 - 680

branko.efremov@finance.gov.mk

Ѓорѓи Камиларовски

Раководител на одделение за координација и контрола на одделенијата за првостепена управна постапка

02/ 3255 - 685

gjorgji.kamilarovski@finance.gov.mk

Јован Велковски

Самостоен референт - Координатор на геометрите

02/ 3255 - 687

jovan.velkovski@finance.gov.mk

Ирена Јованоски

Помлад соработник за координација и контрола на одделенијата за првостепена управна постапка

02/ 3255 - 686

irena.stepanoska@finance.gov.mk

Билјана Каракашева

Помлад соработник за првостепена управна постапка

033/ 470 - 698

biljana.karakaseva@finance.gov.mk

Драган Мустачки

Помлад соработник за првостепена управна постапка

033/ 470 - 698

dragan.mustacki@finance.gov.mk

Жаклина Кржовска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

033/ 470 - 698

zaklina.krzovska@finance.gov.mk

Калинка Станоевска

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

033/ 470 - 698

kalinka.stanoevska@finance.gov.mk

Ангелина Ангелевска - Илиевска

Помлад соработник за првостепена управна постапка

047/ 237 - 070

angelina.angelevska - ilievska@finance.gov.mk

Драган Соклев

Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

047/ 237 - 070

dragan.soklev@finance.gov.mk

Драги Марковски

Советник за првостепена управна постапка

047/ 237 - 070

dragi.markovski@finance.gov.mk

Жанета Марковска

Советник за првостепена управна постапка

047/ 237 - 070

zaneta.markovska@finance.gov.mk

Зоран Булаковски

Самостоен референт - геометар за Битола и Демир Хисар

047/ 237 - 070

zoran.bulakovski@finance.gov.mk

Илина Стефановска

Помлад соработник за првостепена управна постапка

047/ 237 - 070

ilina.stefanovska@finance.gov.mk

Љупчо Илиевски

Чувар

047/ 237 - 070

 

Пеце Печипајковски

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

047/ 237 - 070

pece.pecipajkovski@finance.gov.mk

Софија Аџиева

Помлад соработник за првостепена управна постапка

047/ 237 - 070

sofija.adzieva@finance.gov.mk

Вера Лазарова

Советник за првостепена управна постапка

034/ 382 - 285

vera.lazarova@finance.gov.mk

Емилија Тодорова

Помлад соработник за првостепена управна постапка

034/ 382 - 285

emilija.suntova@finance.gov.mk

Ружица Стошевска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

034/ 382 - 285

ruzica.stosevska@finance.gov.mk

Светлана Алексовска

Курир

034/ 382 - 285

 

Снежана Атанасова

Помлад референт за административно -технички работи

034/ 382 - 285

 

Соња Бојкова

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

034/ 382 - 285

sonja.bojkova@finance.gov.mk

Анита Пивкова

Советник за првостепена управна постапка

043/ 222 - 096

anita.pivkova@finance.gov.mk

Иван Илиев

Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

043/ 222 - 096

ivan.iliev@finance.gov.mk

Маре Оцевска

Референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

043/ 222 - 096

mare.ocevska@finance.gov.mk

Миле Савески

Советник за првостепена управна постапка

043/ 222 - 096

mile.saveski@finance.gov.mk

Пандорка Настова

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

043/ 222 - 096

pandorka.nastova@finance.gov.mk

Снежана Финаева

Самостоен референт - геометар

043/ 222 - 096

snezana.finaeva@finance.gov.mk

Билјана Ристова

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

033/ 363 - 287

biljana.ristova@finance.gov.mk

Биљана Захариева

Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

033/ 363 - 287

biljana.zaharieva@finance.gov.mk

Дарко Јангелов

Помлад соработник за првостепена управна постапка

033/ 363 - 287

darko.jangelov@finance.gov.mk

Драги Стојанов

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

033/ 363 - 287

dragi.stojanov@finance.gov.mk

Зографка Глигорова

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

033/ 363 - 287

zografka.gligorova@finance.gov.mk

Роберт Ефтимов

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

033/ 363 - 287

robert.eftimov@finance.gov.mk

Слободанка Глигорова

Помлад соработник за првостепена управна постапка

033/ 363 - 287

slobodanka.gligorova@finance.gov.mk

Борка Нацева

Советник за првостепена управна постапка

02/ 3211 - 852

borka.naceva@finance.gov.mk

Далиборка Петреска

Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

02/ 3211 - 852

daliborka.petreska@finance.gov.mk

Ивана Стојановска

Помлад соработник за првостепена управна постапка

02/ 3211 - 852

ivana.stojanovska@finance.gov.mk

Мартина Младенова

Помлад соработник за првостепена управна постапка

02/ 3211 - 852

martina.mladenova@finance.gov.mk

Светлана Ивановиќ

Советник за првостепена управна постапка

02/ 3211 - 852

svetlana.ivanovic@finance.gov.mk

Вангелина Јованова

Умножувач (фотокопирант)

034/ 215 - 390

 

Владо Тасев

Помлад референт -доставувач

034/ 215 - 390

 

Ѓорче Андонов

Виш референт - геометар за Гевгелија и Валандово

034/ 215 - 390

gjorce.andonov@finance.gov.mk

Зуица Караколева

Помлад соработник за првостепена управна постапка

034/ 215 - 390

 

Митко Андонов

Помлад соработник за првостепена управна постапка

034/ 215 - 390

mitko.andonov@finance.gov.mk

Надежда Узунчева

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

034/ 215 - 390

nadezda.uzunceva@finance.gov.mk

Никола Анчев

Советник за првостепена управна постапка

034/ 215 - 390

nikola.ancev@finance.gov.mk

Силвана Франгова

Референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

034/ 215 - 390

silvana.frangova@finance.gov.mk

Снежана Поп Дамкова

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

034/ 215 - 390

snezana.popdamkova@finance.gov.mk

Бесим Ќазими

Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

042/ 217 - 054

besim.kazimi@finance.gov.mk

Васко Петревски

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

042/ 217 - 054

vasko.petrevski@finance.gov.mk

Едит Јусуфи

Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

042/ 217 - 054

edit.jusufi@finance.gov.mk

Ирена Петреска

Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

042/ 217 - 054

irena.petreska@finance.gov.mk

Лирије Рахмани

Советник за првостепена управна постапка

042/ 217 - 054

lirije.rahmani@finance.gov.mk

Оливер Трпески

Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

042/ 217 - 054

oliver.trpeski@finance.gov.mk

Розета Петровска

Помлад референт за административно-технички работи

042/ 217 - 054

rozeta.petrovska@finance.gov.mk

Соња Аврамовска

Советник за првостепена управна постапка

042/ 217 - 054

sonja.avramovska@finance.gov.mk

Лахура Зунче

Помлад соработник за првостепена управна постапка

046/ 831 - 577

lahura.zunce@finance.gov.mk

Сузана Јосифовска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

046/ 831 - 577

suzana.josifovska@finance.gov.mk

Фадил Имеровски

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

046/ 831 - 577

fadil.imerovski@finance.gov.mk

Зоран Сирачевски

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

033/ 412 - 142

zoran.siracevski@finance.gov.mk

Мара Маневска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

033/ 412 - 142

mara.manevska@finance.gov.mk

Орданчо Цветковски

Советник за првостепена управна постапка

033/ 412 - 142

ordanco.cvetkovski@finance.gov.mk

Ѓока Василевски

Помлад соработник за првостепена управна постапка

047/ 275 - 911

gjoka.vasilevski@finance.gov.mk

Жан Лозановски

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

047/ 275 - 911

zan.lozanovski@finance.gov.mk

Тоде Милошовски

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

047/ 275 - 911

tode.milosovski@finance.gov.mk

Гордана Стојанова

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

043/ 418 - 836

gordana.stojanova@finance.gov.mk

Емилија Петровска

Помлад соработник за првостепена управна постапка

043/ 418 - 836

emilija.petrovska@finance.gov.mk

Зоран Костов

Помлад соработник за првостепена управна постапка

043/ 418 - 836

zoran.kostov@finance.gov.mk

Љубинка Иванова

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

043/ 418 - 836

ljubinka.ivanova@finance.gov.mk

Надица Стефанова

Советник за првостепена управна постапка

043/ 418 - 836

nadica.stefanova@finance.gov.mk

Атанас Бахчевански

Советник за првостепена управна постапка

02/ 3062 - 282

atanas.bahcevanski@finance.gov.mk

Зоран Трајковски

Самостоен референт - геометар

02/ 3062 - 282

zoran.trajkovski@finance.gov.mk

Ирина Пројкоска

Виш соработник за првостепена управна постапка

02/ 3062 - 282

irina.projkoska@finance.gov.mk

Јагода Павловска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

02/ 3062 - 282

jagoda.pavloska@finance.gov.mk

Мартин Лазаревски

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

02/ 3062 - 282

martin.lazarevski@finance.gov.mk

Тина Тутевска Трајковска

Советник за првостепена управна постапка

02/ 3062 - 282

tina.tutevska - trajkovska@finance.gov.mk

Фатмире Мурати

Умножувач (фотокопирант)

02/ 3062 - 282

 

Христијан Ристов

Помлад соработник за првостепена управна постапка

02/ 3062 - 282

hristijan.ristov@finance.gov.mk

Ангел Ташковски

Помлад соработник за првостепена управна постапка

02/ 2779 - 064

angel.taskovski@finance.gov.mk

Андријана Ивановска

Помлад соработник за првостепена управна постапка

02/ 2779 - 064

andrijana.ivanovska@finance.gov.mk

Даниел Михајловски

Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

02/ 2779 - 064

daniel.mihajlovski@finance.gov.mk

Елизабета Тодорова Васевска

Советник за првостепена управна постапка

02/ 2779 - 064

elizabeta.todorova - vasevska@finance.gov.mk

Јово Павлески

Советник за првостепена управна постапка

02/ 2779 - 064

jovo.pavleski@finance.gov.mk

Светлана Наумовска Добревска

Советник за првостепена управна постапка

02/ 2779 - 064

svetlana.naumovska - dobrevska@finance.gov.mk

Трајче Михајловски

Самостоен референт - геометар

02/ 2779 - 064

trajce.mihajlovski@finance.gov.mk

Александар Кацески

Помлад соработник за првостепена управна постапка

045/ 220 - 263

aleksandar.kaceski@finance.gov.mk

Благоја Бурески

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

045/ 220 - 263

blagoja.bureski@finance.gov.mk

Гордана Коруноска

Самостоен референт - геометар за Кичево и Македонски Брод

045/ 220 - 263

gordana.korunoska@finance.gov.mk

Дејан Наќески

Помлад соработник за првостепена управна постапка

045/ 220 - 263

dejan.nakeski@finance.gov.mk

Зоран Алексоски

Курир

045/ 220 - 263

 

Илир Лимани

Помлад соработник за првостепена управна постапка

045/ 220 - 263

ilir.limani@finance.gov.mk

Миле Дејаноски

Советник за првостепена управна постапка

045/ 220 - 263

mile.dejanoski@finance.gov.mk

Наташа Ололоска Николаевска

Советник за првостепена управна постапка

045/ 220 - 263

natasa.ololoska - nikolaevska@finance.gov.mk

Сузана Петреска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

045/ 220 - 263

suzana.petreska@finance.gov.mk

Шпетиме Ахмеди

Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

045/ 220 - 263

spetime.ahmedi@finance.gov.mk

Шпреса Асани

Помлад соработник за првостепена управна постапка

045/ 220 - 263

spresa.asani@finance.gov.mk

Александра Дојчинова

Советник за првостепена управна постапка

033/ 274 - 140

 

Ацо Стојанов

Советник за првостепена управна постапка

033/ 274 - 140

aco.stojanov@finance.gov.mk

Бојана Ананиева

Помлад соработник за првостепена управна постапка

033/ 274 - 140

bojana.ananieva@finance.gov.mk

Владимир Ананиев

Помлад соработник за првостепена управна постапка

033/ 274 - 140

vladimir.ananiev@finance.gov.mk

Живка Стојанова

Советник за првостепена управна постапка

033/ 274 - 140

zivka.stojanova@finance.gov.mk

Божана Стефанова

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

031/ 481 - 469

bozana.stefanova@finance.gov.mk

Виолета Апостоловска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

031/ 481 - 469

violeta.apostolovska@finance.gov.mk

Даниела Тодосова

Помлад соработник за првостепена управна постапка

031/ 481 - 469

daniela.todosova@finance.gov.mk

Елидија Ампева

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

031/ 481 - 469

elidija.ampeva@finance.gov.mk

Југослав Николовски

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

031/ 481 - 469

jugoslav.nikolovski@finance.gov.mk

Милорад Анастасов

Помлад соработник за првостепена управна постапка

031/ 481 - 469

milorad.anastasov@finance.gov.mk

Верка Младеновска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

031/ 375 - 008

verka.mladenovska@finance.gov.mk

Дарко Георгиевски

Помлад соработник за првостепена управна постапка

031/ 375 - 008

darko.georgievski@finance.gov.mk

Доне Стојановски

Умножувач (фотокопирант)

031/ 375 - 008

 

Звонко Лазаровски

Помлад референт-доставувач

031/ 375 - 008

 

Лаура Стоименовска

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

031/ 375 - 008

laura.stoimenovska@finance.gov.mk

Ненад Стојановски

Помлад соработник за првостепена управна постапка

031/ 375 - 008

nenad.stojanovski@finance.gov.mk

Снежана Стојановска

Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

031/ 375 - 008

snezana.stojanovska@finance.gov.mk

Аница Стојаноска

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

048/ 477 - 090

anica.stojanoska@finance.gov.mk

Крсте Јованоски

Помлад референт-доставувач

048/ 477 - 090

 

Лила Николовска

Советник за првостепена управна постапка

048/ 477 - 090

lila.nikolovska@finance.gov.mk

Наташа Димоска

Хигиеничар

048/ 477 - 090

 

Родна Филипоска

Помлад референт за административно - технички работи

048/ 477 - 090

rodna.filiposka@finance.gov.mk

Далибор Краљевски

Умножувач (фотокопирант)

031/ 426 - 423

 

Ирена Тасевска

Советник за првостепена управна постапка

031/ 426 - 423

irena.tasevska@finance.gov.mk

Ласте Стојчевски

Самостоен референт-геометар за Куманово, Крива Паланка и Кратово

031/ 426 - 423

laste.stojceski@finance.gov.mk

Обрад Васиљевски

Чувар

031/ 426 - 423

 

Перко Марковски

Советник за првостепена управна постапка

031/ 426 - 423

perko.markovski@finance.gov.mk

Рамадан Адеми

Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

031/ 426 - 423

ramadan.ademi@finance.gov.mk

Славица Спасовска

Умножувач (фотокопирант)

031/ 426 - 423

 

Слаѓана Лазаревска

Виш соработник за првостепена управна постака

031/ 426 - 423

slagjana.lazarevska@finance.gov.mk

Валентина Ѓурческа

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

045/ 275 - 791

valentina.gjurceska@finance.gov.mk

Марјан Крстески

Помлад соработник за првостепена управна постапка

045/ 275 - 791

marjan.krsteski@finance.gov.mk

Ненад Новески

Помлад соработник за првостепена управна постапка

045/ 275 - 791

nenad.noveski@finance.gov.mk

Марика Лазова

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

043/ 363 - 019

marika.lazova@finance.gov.mk

Никола Петров

Советник за првостепена управна постапка

043/ 363 - 019

nikola.petrov@finance.gov.mk

Стојче Ристов

Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

043/ 363 - 019

 

Ангеле Пумпалоски

Помлад референт-доставувач

046/ 264 - 830

 

Драган Кузмановски

Советник за првостепена управна постапка

046/ 264 - 830

dragan.kuzmanovski@finance.gov.mk

Дрита Исоска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

046/ 264 - 830

drita.isoska@finance.gov.mk

Ивана Гегараковска

Помлад соработник за првостепена управна постапка

046/ 264 - 830

ivana.gegarkovska@finance.gov.mk

Јасмина Топличанин Ѓоршеска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

046/ 264 - 830

jasmina.toplicanin - gorseska@finance.gov.mk

Лилјана Стојкоска

Помлад референт за административно - технички работи

046/ 264 - 830

 

Марина Јаневска

Умножувач (фотокопирант)

046/ 264 - 830

 

Милена Гиновска

Помлад соработник за првостепена управна постапка

046/ 264 - 830

milena.petreska@finance.gov.mk

Мимоза Пурцова

Советник за првостепена управна постапка

046/ 264 - 830

mimoza.purcova@finance.gov.mk

Мирјана Андрееска

Советник за првостепена управна постапка

046/ 264 - 830

mirjana.andreeska@finance.gov.mk

Спасе Лечоски

Советник за првостепена управна постапка

046/ 264 - 830

spase.lecoski@finance.gov.mk

Тања Иваноска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

046/ 264 - 830

tanja.ivanoska@finance.gov.mk

Александра Стевческа Крстеска

Помлад соработник за првостепена управна постапка

048/ 425 - 553

aleksandra.stevceska@finance.gov.mk

Блага Илиоска

Курир

048/ 425 - 553

 

Гордана Секулоска Крстевска

Советник за првостепена управна постапка

048/ 425 - 553

gordana.sekuloska - krstevska@finance.gov.mk

Зоран Бојовски

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

048/ 425 - 553

zoran.bojovski@finance.gov.mk

Иван Ристески

Советник за првостепена управна постапка

048/ 425 - 553

ivan.risteski@finance.gov.mk

Јасмина Самак

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

048/ 425 - 553

jasmina.samak@finance.gov.mk

Каролина Шукуроска

Советник за првостепена управна постапка

048/ 425 - 553

karolina.sukuroska@finance.gov.mk

Кети Спиркоска

Помлад соработник за првостепена управна постапка

048/ 425 - 553

keti.stojanoska@finance.gov.mk

Мартина Китаноска

Помлад соработник за првостепена управна постапка

048/ 425 - 553

martina.kitanoska@finance.gov.mk

Мирјана Талевска

Курир

048/ 425 - 553

 

Тони Ангелески

Курир

048/ 425 - 553

 

Филип Петкоски

Помлад соработник за првостепена управна постапка

048/ 425 - 553

filip.petkoski@finance.gov.mk

Цане Кузманоски

Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

048/ 425 - 553

cane.kuzmanoski@finance.gov.mk

Владо Симонов

Советник за првостепена управна постапка

032/ 484 - 489

vlado.simonov@finance.gov.mk

Дарко Герасимовски

Помлад соработник за првостепена управна постапка

032/ 484 - 489

darko.gerasimovski@finance.gov.mk

Добре Здравков

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

032/ 484 - 489

dobre.zdravkov@finance.gov.mk

Звезда Томевска

Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

032/ 484 - 489

zvezda.tomevska@finance.gov.mk

Иванка Петкова

Хигиеничар

032/ 484 - 489

 

Ленче Алексова

Советник за првостепена управна постапка

032/ 484 - 489

lence.aleksova@finance.gov.mk

Марјан Митевски

Помлад соработник за првостепена управна постапка

032/ 484 - 489

marjan.mitevski@finance.gov.mk

Стојна Панова

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

032/ 484 - 489

stojna.panova@finance.gov.mk

Верче Трајанова

Помлад соработник за првостепена управна постапка

032/ 635 - 067

verce.vasileva@finance.gov.mk

Виолета Таушанова

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

032/ 635 - 067

violeta.tausanova@finance.gov.mk

Иле К'нев

Самостоен референт - геометар

032/ 635 - 067

ile.knev@finance.gov.mk

Јован Лукаров

Помлад соработник за првостепена управна постапка

032/ 635 - 067

jovan.lukarov@finance.gov.mk

Коце Николов

Курир

032/ 635 - 067

 

Рада Пецева

Курир

032/ 635 - 067

 

Славица Пулева

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

032/ 635 - 067

slavica.puleva@finance.gov.mk

Славица Ристеска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

032/ 635 - 067

slavica.risteska@finance.gov.mk

Веселинка Ефтимовска

Умножувач (фотокопирант)

047/ 454 - 895

 

Катерина Бојковска

Помлад соработник за првостепена управна постапка

047/ 454 - 895

katerina.bojkovska@finance.gov.mk

Марина Думовска

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

047/ 454 - 895

marina.dumovska@finance.gov.mk

Цветанка Ѓоргиевска

Советник за првостепена управна постапка

047/ 454 - 895

cvetanka.gorgievska@finance.gov.mk

Дарко Јованчев

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

032/ 440 - 717

darko.jovancev@finance.gov.mk

Јадранка Јаневска

Советник за првостепена управна постапка

032/ 440 - 717

jadranka.janevska@finance.gov.mk

Јордан Илиевски

Помлад соработник за првостепена управна постапка

032/ 440 - 717

jordan.ilievski@finance.gov.mk

Слаѓана Тасева

Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

032/ 440 - 717

slagana.taseva@finance.gov.mk

Андрија Мечкароски

Советник за првостепена управна постапка

046/ 782 - 268

andrija.meckaroski@finance.gov.mk

Бафтијар Елмази

Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

046/ 782 - 268

baftijar.elmazi@finance.gov.mk

Биљана Ангеловска

Хигиеничар

046/ 782 - 268

 

Драги Чакар

Советник за првостепена управна постапка

046/ 782 - 268

dragi.cakar@finance.gov.mk

Зоран Ашталкоски

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

046/ 782 - 268

zoran.astalkoski@finance.gov.mk

Идриз Жута

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

046/ 782 - 268

idriz.zuta@finance.gov.mk

Јелица Чадовска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

046/ 782 - 268

jelica.cadovska@finance.gov.mk

Марија Танаскоска

Помлад референт за административно - технички работи

046/ 782 - 268

marija.tanaskovska@finance.gov.mk

Параскева Петровска

Умножувач (фотокопирант)

046/ 782 - 268

 

Радован Иваноски

Помлад соработник за првостепена управна постапка

046/ 782 - 268

 

Роберт Абазоски

Помлад референт - геометар

046/ 782 - 268

robert.abazoski@finance.gov.mk

Сузана Бахтијароска

Референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

046/ 782 - 268

suzana.bahtijaroska@finance.gov.mk

Фиснике Истрефи Ценка

Помлад соработник за првостепена управна постапка

046/ 782 - 268

fisnike.istrefi - cenka@finance.gov.mk

Бисера Карамазичева

Помлад соработник за првостепена управна постапка

034/ 321 - 543

bisera.uzunova@finance.gov.mk

Васил Ширков

Советник за првостепена управна постапка

034/ 321 - 543

vasil.sirkov@finance.gov.mk

Верица Јорданова

Помлад соработник за првостепена управна постапка

034/ 321 - 543

verica.jordanova@finance.gov.mk

Весна Пешевска

Курир

034/ 321 - 543

 

Дајанчо Ефтимов

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

034/ 321 - 543

dajanco.eftimov@finance.gov.mk

Елена Јанеска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

034/ 321 - 543

elena.janeska@finance.gov.mk

Катерина Трајкова

Помлад соработник за првостепена управна постапка

034/ 321 - 543

katerina.trajkova@finance.gov.mk

Коста Атанасов

Референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

034/ 321 - 543

kosta.atanasov@finance.gov.mk

Марика Тренчевска

Умножувач (фотокопирант)

034/ 321 - 543

 

Неда Саклова

Советник за првостепена управна постапка

034/ 321 - 543

neda.saklova@finance.gov.mk

Амир Зилбеари

Соработник за првостепена управна постапка

044/ 340 - 375

amir.zilbeari@finance.gov.mk

Беса Камбери

Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

044/ 340 - 375

besa.kamberi@finance.gov.mk

Божана Петровска

Помлад референт за административно - технички работи

044/ 340 - 375

 

Бранка Мисовска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

044/ 340 - 375

branka.misovska@finance.gov.mk

Дончо Ристовски

Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

044/ 340 - 375

 

Драги Неделчевски

Советник за првостепена управна постапка

044/ 340 - 375

dragi.nedelcevski@finance.gov.mk

Ендрит Камбери

Помлад соработник за првостепена управна постапка

044/ 340 - 375

endrit.kamberi@finance.gov.mk

Звонко Ристески

Советник за првостепена управна постапка

044/ 340 - 375

zvonko.ristovski@finance.gov.mk

Идрис Реџепи

Самостоен референт - геометар

044/ 340 - 375

idris.redzepi@finance.gov.mk

Камбер Мемеди

Помлад соработник за првостепена управна постапка

044/ 340 - 375

kamber.memedi@finance.gov.mk

Мамут Рамадани

Курир

044/ 340 - 375

 

Мерита Асани

Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

044/ 340 - 375

merita.asani@finance.gov.mk

Миранда Зибери Фејзулаи

Советник за првостепена управна постапка

044/ 340 - 375

miranda.ziberi - fejzulai@finance.gov.mk

Селим Исмани

Помлад соработник за првостепена управна постапка

044/ 340 - 375

selim.ismani@finance.gov.mk

Силвана Гашоска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

044/ 340 - 375

silvana.gasoska@finance.gov.mk

Фикрета Чековиќ

Виш референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

044/ 340 375

fikreta.cekovic@finance.gov.mk

Хамиде Абдија

Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

044/ 340 - 375

hamide.abdija@finance.gov.mk

Ана Митревска

Советник за првостепена управна постапка

02/ 3211 - 420

ana.mitrevska@finance.gov.mk

Даниела Стојкова Сталетовиќ

Советник за првостепена управна постапка

02/ 3211 - 420

daniela.stojkova - staletovic@finance.gov.mk

Елена Галевска

Помлад соработник за првостепена управна постапка

02/ 3211 - 420

elena.milenkoska@finance.gov.mk

Елизабета Постоловска

Советник за првостепена управна постапка

02/ 3211 - 420

elizabeta.bozinovska@finance.gov.mk

Јован Наумоски

Самостоен референт - геометар

02/ 3211 - 420

jovana.avramovska@finance.gov.mk

Нена Попова

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

02/ 3211 - 420

nena.popova@finance.gov.mk

Снежана Стефановска

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

02/ 3211 - 420

snezana.stefanoska@finance.gov.mk

Бране Богоевски

Самостоен референт - геометар

02/ 2621 - 485

brane.bogoevski@finance.gov.mk

Јована Насковска

Помлад соработник за првостепена управна постапка

02/ 2621 - 485

jovana.stojanovska@finance.gov.mk

Лидија Ѓозинска

Советник за првостепена управна постапка

02/ 2621 - 485

lidija.gjozinska@finance.gov.mk

Лилјана Андонова

Помлад соработник за првостепена управна постапка

02/ 2621 - 485

liljana.andonova@finance.gov.mk

Оливера Георгиевска

Раководител на одделение за првостепена управна постапка

02/ 2621 - 485

olivera.georgievska@finance.gov.mk

Светлана Карачоровска

Помлад референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

02/ 2621 - 485

svetlana.karacorovska@finance.gov.mk

Борче Арсов

Самостоен референт - геометар за Штип и Пробиштип

032/ 386 - 776

borce.arsov@finance.gov.mk

Виктор Доневски

Советник за првостепена управна постапка

032/ 386 - 776

viktor.donevski@finance.gov.mk

Димитар Пеловски

Советник за првостепена управна постапка

032/ 386 - 776

dimitar.pelovski@finance.gov.mk

Емилија Божинова Манојлова

Самостоен референт за канцелариско, архивско и благајничко работење

032/ 386 - 776

emilija.bozinova - manojlova@finance.gov.mk

Јане Ефремов

Курир

032/ 386 - 776

 

Јулија Мијалкова (Стојанова)

Соработник за првостепена управна постапка

032/ 386 - 776

 

Никола Колев

Помлад соработник за првостепена управна постапка

032/ 386 - 776

nikola.kolev@finance.gov.mk