ДОХОДОВНА НЕЕДНАКВОСТ ВО МАКЕДОНИЈА

25 август 2017 Скопје - 

Министерството за финансии денеска за првпат објави податоци за доходовната нееднаквост во Македонија.

Распределба на доход