Состојба на државен и јавен долг до 30.6.2017 година

31 јули 2017, СкопјеМинистерството за финансии ја објави состојбата на јавниот долг заклучно со 30.6.2017 година.

Државниот долг на 30.6.2017 година изнесува 3.885,4 милиони евра, односно 38,0% од БДП. Споредено со претходниот квартал ова претставува намалување за 3,3 милиони евра, односно за 0,1 процентен поен.

Јавниот долг на 30.6.2017 година изнесува 4.708,3 милиони евра, односно 46,1% од БДП. Споредено со претходниот квартал, ова претставува намалување за 31,4 милиони евра, односно за 0,3 процентни поени.

На намалувањето на долгот во вториот квартал влијаеше: отплатата на обврските по основ на обврзници за денационализација и отплатата на обврските по основ на главнина за надворешен долг.

Од друга страна, спротивен ефект имаа: зголемувањето на износот на државните хартии од вредност, како и повлекувањето средства од претходно склучени кредитни аранжмани со странски кредитори.

Во наредниот период, Министерството ќе продолжи со активното управување на јавниот долг. Притоа, основната цел е непречено одвивање на планираните активности, финансирање на дефицитот и редовна отплата на постоечките обврски со најниски трошоци и најповолни услови на финансирање.

Извештајот можете да го погледнете на следниот линк.