Данок на добивка

Даночен обврзник

Даночен обврзник на данок на добивка е правно лице (субјект) – резидент на Република Македонија како и постојана деловна единица на странско правно лице, за добивката што ја остваруваат од вршење на дејност на територијата на Република Македонија.

Даночна стапка

Стапката на данокот на добивка изнесува 10%.

Даночна основа

Даночната основа на данокот на добивка за соодветниот даночен период (една календарска година) претставува износот на непризнаените расходи и помалку искажани приходи.

Сметководствената бруто добивка се утврдува според прописите за сметководство и воспоставените деловни политики и практики. Основа за пресметување на данокот на добивка, претставува износот кој се распределува односно исплатува во вид на дивиденди и друга распределба од добивката.

Дивиденди

Износот од добивката кој што се распределува во вид на дивиденди и други распределби од добивката се оданочува во моментот на нивната исплата, освен дивидендите коишто даночниот обврзник ги исплатува на правни лица резиденти на Република Македонија.

Даночни олеснувања и ослободувања

Обврзникот кој е корисник на технолошка индустриска зона, се ослободува од плаќање на данокот на добивка за период од десет години, од започнувањето на вршењето на дејност во зоната, под услови и постапка утврдени со Законот за технолошки индустриски развојни зони.

На обврзникот кој е должен согласно Законот за регистрирање на готовинските плаќања да воведе и да користи одобрен систем на опрема за регистрирање на готовинските плаќања, му се намалува пресметаниот данок за набавени до десет фискални апарати во висина на нивната набавна вредност.

Поедноставен даночен режим за трговски друштва

Трговските друштва класифицирани како мали и микро трговци се ослободени од обврската за плаќање на данокот на добивка за остварен вкупен приход до 3.000.000 денари.

Трговските друштва кои во текот на годината остваруваат вкупен приход од 3.000.001 до 6.000.000 денари, им се овозможува избор на режимот/моделот на оданочување, така што истите ќе имаат можност да плаќаат данок на вкупен приход во висина од 1%, наместо данок на добивка по стапка од 10% како што предвидува постојното законско решение.

Задржување на данок на приход платен на странски правни лица

Задржувањето на данок се применува на следниве приходи, без оглед дали се исплатени во Република Македонија или во странство:

  • приход од дивиденди;
  • приход од камата од резидент;
  • приход од камата од нерезидент кој има постојана деловна единица во Република Македонија, ако каматата е на трошок на постојаната деловна единица;
  • приход од авторски хонорар исплатен од резидент;
  • приход од авторски хонорар исплатен од нерезидент со постојана деловна единица во Република Македонија, ако авторскиот хонорар е на трошок на постојаната деловна единица;
  • приход од забавни или спортски активности кои се вршат во Република Македонија;
  • приход од вршењето на менаџмент, консалтинг, финансискиуслуги и услуги на истражување и развој , ако приходот е исплатен од резидент или ако приходот е на трошок на постојаната деловна единица во Република Македонија;
  • приход од осигурителни премии за осигурување или реосигурување од ризици во Република Македонија;
  • приход од телекомуникациски услуги помеѓу Република Македонија и странска држава и
  • приход од закуп на недвижности во Република Македонија.