Државни советници

Државен советник за прашања од буџетското работење
Елена Трпковска
телефон: 02/3255-516
е-пошта: elena.trpkovska@finance.gov.mk

Државен советник за прашања од меѓународните финансии и хармонизација со ЕУ, и децентрализирано финансиско управување со ЕУ фондовите
Сузана Пенева
телефон: 02/3255-373
е-пошта: suzana.stoimceva@finance.gov.mk

Државен советник за прашања од финансискиот систем
Виолета Стојановска Петровска
телефон: 02/3255-349
е-пошта: violeta.stojanovskapetreska@finance.gov.mk

Државен советник за управна и судска постапка
Љубомир Јорданов
телефон: 02/3255-434
е-пошта: ljubomir.jordanov@finance.gov.mk

Државен советник за прашања од областа на трезорското работење
Лилјана Ѓуровска
телефон: 02/3255-557
е-пошта: liljana.gjurovska@finance.gov.mk

Државен советник за прашања од областа на трезорското работење
Невзат Велии
телефон: 02/3255-587
е-пошта: nevzat.velii@finance.gov.mk

Државен советник за нормативно правни и административни прашања
Гордана Сусулеска Итиќ
телефон:  02/3255 618
е-пошта:gordana.susuleska-Itic@finance.gov.mk

Државен советник за прашања од областа на трезорското работење
Мара Срезовска
телефон:  02/3255 558
е-пошта:mara.srezovska@finance.gov.mk

Државен советник за управување и одржување на имотот на Министерството за финансии
Борис Настов
телефон:  02/3255 604
е-пошта:boris.nastov@finance.gov.mk